Article published in:
Journal of Language and Politics
Vol. 17:6 (2018) ► pp. 713743
References
Anderson, Benedict
1996Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. London: Verso.Google Scholar
Bennett, Tony
1995The Birth of the Museum: History, Theory, Politics. New York: Routledge.Google Scholar
Brandes, Detlef
2003Exil v Londýně 1939–1943: Velká Británie a její spojenci Československo, Polsko a Jugoslávie mezi Mnichovem a Teheránem. [Exile in London 1939–1943: United Kingdom and its allies Czechoslovakia, Poland and Yugoslavia between Munich and Tehran]. Translated by Marek Nekula, and Alena Opletalová. Praha: Karolinum.Google Scholar
Brubaker, Rogers
1992Citizenship and Nationhood in France and Germany. Cambridge, MA: Harvard University Press.Google Scholar
Brown, Martin D.
2006Dealing with Democrats: the British Foreign Office and the Czechoslovak Émigrés in Great Britain, 1939 to 1945. Frankfurt am Main: Lang.Google Scholar
Carpentier, Nico
2017The Discursive-Material Knot: Cyprus in Conflict and Community Media Participation. New York: Peter Lang. CrossrefGoogle Scholar
Carpentier, Nico, and Benjamin De Cleen
2007 “Bringing Discourse Theory into Media Studies: The Applicability of Discourse Theoretical Analysis (DTA) for the Study of Media Practises and Discourses.” Journal of Language and Politics 6 (2): 265–293. CrossrefGoogle Scholar
Carpentier, Nico, and Erik Spinoy
2008Discourse Theory and Cultural Analysis: Media, Arts and Literature. Cresskill, N.J: Hampton Press.Google Scholar
Coetzee, J. M.
1999 “The Man with Many Qualities.” The New York Review of Books 46 (5): 52–55.Google Scholar
Conway, Martin, and José Gotovich
(eds) 2001Europe in Exile: European Exile Communities in Britain 1940–1945. New York: Berghahn Books.Google Scholar
Couldry, Nick
2003Media Rituals. A Critical Approach. London: Routledge.Google Scholar
Čapková, Kateřina
2012Czechs, Germans, Jews?: National Identity and the Jews of Bohemia. Translated by Derek and Marzia Paton. New York: Berghahn Books.Google Scholar
Čornej, Petr, and Jiří Pokorný
2015A Brief History of the Czech Lands. Praha: Práh.Google Scholar
Čornej, Petr
2000Velké dějiny zemí Koruny české V. 1402–1437. [The great history of the Czech lands V. 1402–1437]. Praha : Paseka.Google Scholar
Čornejová, Ivana, Jiří Kaše, Jiří Mikulec, and Vít Vlnas
2008Velké dějiny zemí Koruny české VIII. 1618–1683. [The great history of the Czech lands VIII. 1618–1683]. Praha: Paseka.Google Scholar
De Cleen, Benjamin
2012 “The Rhetoric of the Flemish Populist Radical Right Party Vlaams Blok /Belang in a Context of Discursive Struggle: a Discourse-Theoretical Analysis.” PhD diss., Vrije Universiteit Brussel.Google Scholar
Doležal, Jiří
1996Česká kultura za protektorátu: Školství, písemnictví, kinematografie. [Czech culture during the Protectorate: education, literature, cinematography]. Praha: Národní filmový archiv.Google Scholar
Foucault, Michel
1977Discipline and Punish. The Birth of the Prison. London: Tavistock.Google Scholar
Gebhart, Jan, and Jan Kuklík
2006Velké dějiny zemí Koruny české XV.1938–1945. [The great history of the Czech lands XV. 1938–1945]. Praha: Paseka.Google Scholar
Gellner, Ernest
1997Nationalism. London: Weidenfeld and Nicolson.Google Scholar
Hall, Stuart
1996 “The Question of Cultural Identity.” In Modernity: An Introduction to Modern Societies, ed. by Stuart Hall, David Held, Don Hubert, and Kenneth Thompson, 595–634. Cambridge, MA and Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Hamplová, Dana
2010 “Are Czechs the Least Religious of All?The Guardian, June 24 2010 Accessed April 9, 2018. https://​www​.theguardian​.com​/commentisfree​/belief​/2010​/jun​/24​/czech​-republic​-religious​-atheism.
Hamplová, Dana and Zdeněk R. Nešpor
2009 “Invisible Religion in a ‘Non-believing’ Country: The Case of the Czech Republic.” Social Compass 56 (4): 581–597. CrossrefGoogle Scholar
Hann, Chris
2006 “Nation and Nationalism in Central and Eastern Europe.” In The SAGE Handbook of Nations and Nationalism, ed. by Gerard Delanty, and Krishan Kumar, 399–410. London: Sage. CrossrefGoogle Scholar
Hastings, Adrian
1997The Construction of Nationhood: Ethnicity, Religion and Nationalism. Cambridge: Cambridge University Press. CrossrefGoogle Scholar
Holocaust Encyclopedia
The Holocaust in Bohemia and Moravia.” Accessed August 22, 2017. https://​www​.ushmm​.org​/wlc​/en​/article​.php​?ModuleId​=10007323.
Howarth, David
1998 “Discourse Theory and Political Analysis.” In Research Strategies in the Social Sciences, ed. by Elinor Scarbrough, and Eric Tanenbaum, 268–293. Oxford: Oxford University Press. CrossrefGoogle Scholar
Hroch, Miroslav
(ed) 2003Pohledy na národ a nacionalismus: čítanka textů. [Views of the nation and nationalism: a reading book]. Praha: SLON.Google Scholar
Kohn, Hans
1944The Idea of Nationalism: a Study of Its Origins and Background. New York: Macmillan.Google Scholar
Jareš, Michal
2007 “Poezie ve sbornících britského válečného exilu. [Poetry in British war exile proceedings].” Soudobé dějiny 14 (1): 44–69.Google Scholar
Jørgensen, Marianne, and Louise Phillips
2002Discourse Analysis as Theory and Method. London: Sage. CrossrefGoogle Scholar
Kocourek, Milan, and Zuzana Slobodová
2006Česko-slovenská Británie. [Czecho-slovak Britain]. Třeboň: Carpio.Google Scholar
Kuklík, Jan
1998Londýnský exil a obnova československého státu 1938–1945: právní a politické aspekty obnovy Československa z hlediska prozatímního státního zřízení ČSR v emigraci. [London exile and the restoration of the Czechoslovak state 1938–1945: Legal and political aspects of the restoration of Czechoslovakia in terms of provisional state establishment of Czechoslovakia in emigration]. Praha: Karolinum.Google Scholar
Kuzio, Taras
2002 “The Myth of the Civic State: a Critical Survey of Hans Kohn’s Framework for Understanding Nationalism.” Ethnic and Racial Studies 25 (1): 20–39. CrossrefGoogle Scholar
Laclau, Ernesto
1988 “Metaphor and Social Antagonisms”. In Marxism and the Interpretation of Culture, ed. by Cary Nelson, and Lawrence Grossberg, 249–257. Urbana: University of Illinois. CrossrefGoogle Scholar
Laclau, Ernesto, and Chantal Mouffe
1985Hegemony and Socialist Strategy : Towards a Radical Democratic Politics. London; New York: Verso.Google Scholar
Masaryk, Tomáš Garrigue
2010Kroměříž Lectures: Problem of a Small Nation. Translated by Stacey B. Day. Praha: Trigon.Google Scholar
Miłosz, Czesław
1976 “Notes on Exile.” Books Abroad 50 (2): 281–284. CrossrefGoogle Scholar
Němeček, Jan et al.
(eds) 2008Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně. [Minutes of the meetings of the Czechoslovak Government in London]. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR.Google Scholar
Nešpor, Zdeněk
2010Příliš slábi ve víře. Česká ne/religiozita v evropském kontextu. [Too weak in faith. Czech non-religiosity in European context]. Praha: Kalich.Google Scholar
Simsova, Sylva
2009 “Who were the Pre-Second World War Refugees from Czechoslovakia?” In Exile in and from Czechoslovakia during the 1930s and 1940s, ed. by Charmian Brinson, and Marian Malet, 83–103. Amsterdam: Rodopi. CrossrefGoogle Scholar
Srba, Bořivoj
2003Múzy v exilu: kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války 1939–1945 : kulturní politika, “Pódiové” programy, koncerty. [Muses in exile: cultural and artistic activities of Czechoslovak exile in London on the eve and during World War II, 1939–1945: cultural policy, “stage” programs, concerts]. Brno: Vydavatelství Masarykovy university.Google Scholar
Sugar, Peter F., and Ivo J. Lederer
(eds) 1969Nationalism in Eastern Europe. Seattle: University of Washington Press.Google Scholar
Táborský, Eduard
1983Presidentův sekretář vypovídá: deník druhého zahraničního odboje. [The president’s secretary speaks: a journal of the second foreign resistance]. Curych: Konfrontace.Google Scholar
Torfing, Jacob
1999New Theories of Discourse. Laclau, Mouffe and Žižek. Oxford: Blackwell.Google Scholar
Václavík, David
2010Náboženství a moderní česká společnost. [Religion and modern Czech society]. Praha: Grada.Google Scholar
Wodak, Ruth, Rudolf de Cillia, Martin Reisigl, and Karin Liebhart
2009The Discursive Construction of National Identity, 2nd edition. Edinburgh: Edinburgh University Press.Google Scholar

Articles cited from the exile magazines

Beer, Bedřich
1941 “Kultura budoucnosti. [Culture of the future].” Our translation. Obzor 1 (4): 13.Google Scholar
Berger, Walter, and Pavel Tigrid
1943a “The Czech Poetry of Faith and Hope.” Review-43 1 (1): 28–32.Google Scholar
1943b “Comment.” Review-43 1 (2): 51.Google Scholar
Brušák, Karel
1942 “Poetry prevails.” Cited from Berger, Walter, and Pavel Tigrid 1943a “The Czech Poetry of Faith and Hope.” Review-43 1 (1): 28–32.Google Scholar
Brunner, Lorenz
1943 “Literature in the Third Reich.” Review-43 1 (1): 37–40.Google Scholar
Čapek, Karel
1942 “Řeč a literature. [In praise of the Czech language].” Translation V. Z. J. Pinkava. Obzor 2 (9–10): 1–2.Google Scholar
Černý, Rudolf
1941 “Věda a národ. [Science and the nation].” Our translation. Kulturní zápisník 1 (4): 45–48.Google Scholar
Fischl, Viktor
1941 “Se břehu na břeh. [From shore to shore].” Our translation. Obzor 1 (1): 1–2.Google Scholar
F. B.
1941 “Výbušná síla kultury. [Explosive force of culture].” Our translation. Obzor 1 (2): 3.Google Scholar
-ir-
1942 “Poslanie slovenskej knihy. [Mission of the Slovak Book].” Our translation. Obzor 2 (2): 18–19.Google Scholar
Kripner, Viktor
1942 “Tři knihy. [Three Books].” Our translation. Obzor 2 (4): 8–9.Google Scholar
1943 “Opodál. [Aloof].” Our translation. Obzor 3 (2): 2.Google Scholar
Lavrin, Janko
1943 “Some Notes on Slavonic Romanticism.” Review-43 1 (2): 83–88.Google Scholar
Mucha, Jiří
1941 “Hlasy země. [The voices of the country].” Our translation. Obzor 1 (2): 4.Google Scholar
Smetáček, Zdeněk
1945 “Comment.” Review-45 2 (3–4): 97–99.Google Scholar
Sova, Antonín
1941 “Za Antonínem Dvořákem. [To Antonín Dvořák].” Our translation. Obzor 1 (5–6): 9.Google Scholar
Synek, Kornel
1941 “Suchá ratolesť? [Dry sprig?].” Our translation. Obzor 1 (2): 1–2.Google Scholar
Š. K.
1941 “O soudobé anglické filosofii. [About contemporary English philosophy].” Our translation. Obzor 1 (8): 10.Google Scholar
Tigrid, Pavel
1942a “O knihách a časopisech. [About books and magazines, our translation].” Our translation. Kulturní zápisník 2 (4–5): 147–152.Google Scholar
1942b “O knihách a časopisech. [About books and magazines].” Kulturní zápisník 2 (9–10): 25–28.Google Scholar
1943 “Bridge between East and West.” Review-43 1 (3): 112–117.Google Scholar
Tschuppik, Walter
1942 “Goethe a Hitler. [Goethe and Hitler].” Our translation. Obzor 2 (1): 3–4.Google Scholar
Urzidil, Jan
1942Goethe a Čechové. [Goethe and Czechs].” Our translation. Obzor 2 (3): 13.Google Scholar
Cited by

Cited by 4 other publications

Carpentier, Nico & David Grondin
2018. Stretching the Frontiers of Communication and Media Studies. Communiquer. Revue de communication sociale et publique :23  pp. 155 ff. Crossref logo
Carpentier, Nico & David Grondin
2018. Étirer les frontières des études sur les communications et les médias. Communiquer. Revue de communication sociale et publique :23  pp. 137 ff. Crossref logo
Lobo, Gregory Joseph
2021. National construction and popular erasure in Colombia. Journal of Language and Politics 20:4  pp. 607 ff. Crossref logo
Pasitselska, Olga & Christian Baden
2020. Who are ‘the people’?. Journal of Language and Politics 19:4  pp. 666 ff. Crossref logo

This list is based on CrossRef data as of 19 april 2022. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.