Article published In:
Discourse and Socio-Political Transformations in Contemporary China
Edited by Paul Chilton, Hailong Tian and Ruth Wodak
[Journal of Language and Politics 9:4] 2010
► pp. 615633
References
Dang, Guoying.
2007Cong daguo jueqi kan daguo zenyang caineng jueqi (How a power can rise from the perspective of the Rise of the Great Powers). Available at: http://www.tecn.cn/data/detail.php?id=12912.
Dzw.gov.cn
2007Zhongyang zhengzhiju jiti xuexi tanqiu xingshuai dinglu (The CCP Politburo study session explores the causes of rise and fall). Available at: http://dzw.gov.cn/show_doc.asp?id=1835.
Fairclough, Norman.
1989Language and Power. New York: Longman.Google Scholar
Fairclough, Norman
1995Media Discourse. London: Edward Arnold.Google Scholar
Foucault, Michel.
1972The Archaeology of Knowledge. London: Routledge.Google Scholar
Hall, Stuart
1978The social production of news. In: Stuart Hall et al.. (eds). Policing the Crisis: Mugging, the State, and Law and Order. London: Macmillan. DOI logoGoogle Scholar
He, Weifang.
2007Jueqi wei he? (Rise, for what?). Available at: http://www.tecn.cn/data/detail.php?id=12761.
Huang, Chengju.
2007Editorial. International Communication Gazette 65(5): 402–13. DOI logoGoogle Scholar
Kong, Hanbing.
2006Daguo jueqi tiaozhan guoren beiqing lishiguan (The Rise of the Great Powers series challenges the Chinese victimist view of history). Global Times 10 December. Available at: http://hist.cersp.com/kczy/xwss/200612/4835_2.html .Google Scholar
Leonard, Mark.
2008What Does China Think? London: Fourth Estate.Google Scholar
Mahbubani, Kishore.
2008The new Asian Hemisphere. New York: PublicAffairs.Google Scholar
Pan, Hongbin.
2006Daguo jueqi: zhongguo daodi zai nai chule wenti (The Rise of the Great Powers: where China goes wrong). Available at: http://my.opera.com/shearwater/blog/show.dml/638636.
Pan, Wei.
2003Toward a consultative rule of law regime in China. Journal of Contemporary China 12(34): 3–34. DOI logoGoogle Scholar
Propp, Vladimir
1968Morphology of the Folktale. Austin: University of Texas Press.Google Scholar
Qin, Hui
2000Ziyou zhuyi yu minzu zhuyi de qihedian zai nali? (Where do liberalism and nationalism converge?). In: Li Shitao (ed.). Zhishifenzi lichang: minzu zhuyi yu zhuanxingqi de mingyun (Positions of the intellectual: nationalism and China’s fate in the transitional era). Changchun: Shidai wenyi chubanshe.Google Scholar
Qiu, Feng.
2007Daguo jueqi de wuzhi zhuyi xianjing (Materialist pitfalls of the Rise of the Great Powers). Available at: http://www.tecn.cn/data/detail.php?id=13298.
Ren, Xue’an
2006Houji: yici jiannan de base (Epilogue: a difficult journey). In: Zhou Yan et al.. (eds). Daguo jueqi (The Rise of the Great Powers). Beijing: Zhongguo minzhu fazhi chubanshe.Google Scholar
Sina.net
2006Wangjisi yu zhouyan liao daguo jueqi shilu (Discussion on the Rise of the Great Powers with Wang Jisi and Zhou Yan). Available at: http://www.tecn.cn/data/detail.php?id=12911.
Xiao, Gongqin
2005Xinzuopai yu dangdai zhongguo zhishifenzi de sixiang fenhua (The new left and divisions among contemporary Chinese intellectuals). Available at: http://www.tecn.cn/data/detail.php?id=2825.
Xiao, Gongqin.
2008Zhuanxing zhengzhixue shiyexia de zhongguo sanshi nian (Three decades in China under transitional politics). Lingdaozhe, 21(4). Available at: http://www.tecn.cn/data/detail.php?id=18728 .Google Scholar
Ye, Jinsong.
2006Daguo jueqi huibi xifang daguo jueqi de zhiminshi (The Rise of the Great Powers avoids Western powers’ colonial history). Available at: http://hist.cersp.com/kczy/xwss/200612/4781.html.
Yuan, Weishi.
2006aBuying huibi zhidu xuanze, buying guodu jiedu (Do not avoid institutional choice, do not over-read the series). Available at: http://tecn.cn/thinktank/author.php?id=110.
2006bBaozhang gongmin quanli shi daguo jueqi de jichu (Protecting citizens’ rights is the basis of the Rise of the Great Powers). Available at: http://tecn.cn/data/details.php?id=1116.
Yundan Shuinuan
2006Daguo jueqi hai ca yiji: baguo lianjun (One episode short in the Rise of the Great Powers: eight power forces). Available at: http://bbs1.people.com.cn/postDetail.do?view=2&id=972977&boardId=2.
Zhao, Huayong.
2006Rang lishi zhaoliang weilai de xingcheng (Let history illuminate the road to the future). In: Shi’er ji daxing dianshi jilupian: daguo jueqi (12-part major television documentary series: the Rise of the Great Powers). Beijing: Zhongguo minzhu fazhi chubanshe.Google Scholar
Zhao, Suisheng
2005China’s pragmatic nationalism: is it manageable? The Washington Quarterly 29(1): 131–44. DOI logoGoogle Scholar
Zhu, Jiaming.
2007Daguo jueqi buneng huibi de wenti (Issues that the Rise of the Great Powers cannot avoid). Wenhuibao. Available at: http//hist.cersp.com/kczy/sxdt/200704/5967.html.
Cited by

Cited by 1 other publications

Cao, Qing
2014. Chapter 7. China’s soft power. In Discourse, Politics and Media in Contemporary China [Discourse Approaches to Politics, Society and Culture, 54],  pp. 171 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 2 march 2024. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.