Introduction published In:
Language Contact with Chinese
Edited by Zhiming Bao
[Journal of Pidgin and Creole Languages 38:1] 2023
► pp. 113
References
Acuo, Yixiweisa 阿错 意西微萨
2004Daohua yanjiu 倒话研究 (Studies of Daohua). Zhongguo Xin Faxian Yuyan Yanjiu Congshu 中国新发现语言研究丛书 (China’s Newly-Discovered Language Study Series). Beijing: Minzu Press.Google Scholar
Aye, Daw Khin Khin
2005Bazaar Malay: History, grammar and contact. Singapore: National University of Singapore dissertation.
Ballard, William
1981Aspects of the linguistic history of South China. Asian Perspectives 24 (2).163–185.Google Scholar
Bolton, Kingsley
2006Chinese Englishes: A sociolinguistic history. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Cao, Guangshun & Yu, Hsiao-jung
2015Language contact and its influence on the development of Chinese syntax. In William S. Y. Wang & Chaofen Sun (eds.), The Oxford handbook of Chinese linguistics, 203–214. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Cao, Zhiyun 曹志耘
2002Nanbu Wuyu yuyin yanjiu 南部吴语研究 (Studies on the sounds of southern Wu). Beijing: Commercial Press.Google Scholar
Chao, Yuenren
1968A grammar of spoken Chinese. Berkeley: University of California Press.Google Scholar
Hall, Robert A.
1944Chinese Pidgin English grammar and texts. Journal of the American Oriental Society 641.95–113. DOI logoGoogle Scholar
Hing, Jia Wen
2019The descriptive grammar of Penang Hokkien: A contact perspective. Singapore: National University of Singapore dissertation.
Hou, Jingyi 侯精一
2002Xiandai Hanyu fangyan gailun 现代汉语方言概论 (Outline of modern Chinese dialects). Shanghai: Shanghai Jiaoyu.Google Scholar
Janhunen, Juha
2007Typological interaction in the Qinghai linguistic complex. Studia Orientalia 1011.85–103.Google Scholar
Lee, Nala Huiying
2014A grammar of Baba Malay with sociophonetic considerations. Manoa: University of Hawaii dissertation.
Li, Baojia & Xuan Zhang 李葆嘉、张璇
1999 Zhongguo hunheyu de yanjiu xianzhuang yu lilun tansuo 中国混合语的研究现状与理论探索 (Current research and theoretical exploration in Chinese mixed languages). Yuyan Yanjiu 1999(1).190–200.Google Scholar
Li, Rong 李荣
1989 Hanyu fangyan de fengqu 汉语方言的分区 (Classification of Chinese dialects). Fangyan 1989(4).241–259.Google Scholar
Li, Rulong 李如龙
2005 Guanyu dongnan fangyan de diceng yanjiu 关于东南方言的 “底层” 研究 (On the substratum in southeast Chinese dialects). Minzu Yuwen 2005(5).1–15.Google Scholar
Liang, Min
1981 “Lingao hua” jianjie “临高话”简介 (An introduction to Lingao language). Minzu Yuwen 1981(3).264–299.Google Scholar
Liang, Min & Junru Zhang 梁敏、张均如
1997Lingaoyu yanjiu 临高语研究 (Study on Lingao language). Zhongguo Xin Faxian Yuyan Yanjiu Congshu 中国新发现语言研究丛书 (China’s Newly-Discovered Language Study Series). Shanghai: Shanghai Far East.Google Scholar
Ma, Xueliang 马学良
2003Hanzangyu gailun 汉藏语概论 (An introduction to Sino-Tibetan languages). Beijing: Minzu Press.Google Scholar
Mair, Victor H.
1991What is a Chinese “dialect/topolect”?: Reflections on some key Sino-English linguistic terms. Sino-Platonic Papers 291.1–31Google Scholar
Mair, Victor H. and Tsu-Lin Mei
1991The Sanskrit origins of Recent Style prosody. Harvard Journal of Asiatic Studies 51(2).375–470. DOI logoGoogle Scholar
Matthews, Stephen
2008Cantonese grammar in areal perspective. In Alexandra Y. Aikhenvald & R. M. W. Dixon (eds.), Grammars in contact: A cross-linguistic typology, 220–236. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Meng, Dalai 孟达来
2001Beifang minzu de lishi jiechu yu Aertai zhu yuyan gongtongxing de xingcheng 北方民族的历史接触与阿尔泰诸语言共同性的形成 (Historical contact among northern ethnic groups and the convergence of Altaic languages). Beijing: Chinese Social Science Press.Google Scholar
Min, Chunfang 敏春芳
2014 Gang-Qing minzu diqu yuyan jiechu zhong de “ge” fanchou 甘青民族地区语言接触中的“格”范畴 (The concept of case in language contact in Gang-Qing). Minzu Yuwen 2014(5).44–51.Google Scholar
Norman, Jerry
1988Chinese. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
1997Some thoughts on the early development of Mandarin. In Anne Yue-Hashimoto & Endo Tamaki (eds.), Hashimoto Mantarō kinen: Chūgokugogaku roshū (In memory of Hashimoto: Papers in Chinese linguistics), 21–28. Tokyo: Uchiyama Shoten.Google Scholar
Norman, Jerry & Tsu-Lin Mei
1976The Austroasiatics in ancient South China: Some lexical evidence. Monumenta Serica 32(1).274–301. DOI logoGoogle Scholar
Pakir, Anne
1986A linguistic investigation of Baba Malay. Manoa: University of Hawaii dissertation.
Pan, Wuyun 潘悟云
2005 Kejia hua de xingzhi – Jianlun nanfang Hanyu de xingchenglishi 客家话的性质—兼论南方汉语方言的形成历史 (On the characteristics of Kejia and the origin of southern Chinese dialects). Yuyan Yanjiu Jikan 2005(1).18–29.Google Scholar
Qian, Nairong 钱乃荣
1992Dandai Wuyu yanjiu 当代吴语研究 (Studies of modern Wu). Shanghai: Shanghai Education Press.Google Scholar
Ramsey, S. Robert
1987The languages of China. Princeton: Princeton University Press.Google Scholar
Sandman, Erika
2016A grammar of Wutun. Helsinki: University of Helsinki dissertation.
Shi, Yuzhi
2023The evolution of Chinese grammar. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Simons, Gary F. & Charles D. Fennig
(eds) 2017Ethnologue: Languages of Asia. 20th ed. Dallas: Summer Institute of Linguistics.Google Scholar
Sun, Hongkai 孙宏开
2009 Sichou zhi lu shang de yuyan jiechu he wenhua kuosan 丝绸之路上的语言接触和文化扩散 (Language contact and cultural diffusion along the Silk Road). Xibei Minzu Yanjiu 2009(3).52–58.Google Scholar
Swadesh, Morris
1955Toward greater accuracy in lexico-statistical dating. International Journal of American Linguistics 21(2).121–137. DOI logoGoogle Scholar
Vovin, Alexander & David McCraw
2011Old Turkic kinship terms in early Middle Chinese. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 59(1).105–116.Google Scholar
Wu, Anqi. 吴安其
2002Hanzangyu tongyuan yanjiu 汉藏语同源研究 (A study on the common origin of Sino-Tibetan). Beijing: Minzu University Press.Google Scholar
Wu, Fuxiang & Yang Huang
2022Contact-induced change in the languages of southern China. In Zhengdao Ye (ed.), The Palgrave handbook of Chinese language studies, 304–331. Singapore: Palgrave Macmillan. DOI logoGoogle Scholar
Xu, Dan 徐丹
2014Tangwanghua yanjiu 唐汪话研究 (Study on Tangwang language). Zhongguo Xin Faxian Yuyan Yanjiu Congshu 中国新发现语言研究丛书 (China’s Newly-Discovered Language Study Series). Beijing: Minzu Press.Google Scholar
2018 Zhongguo jingnei de hunheyu ji yuyan hunhe de jizhi 中国境内的混合语及语言混合的机制 (Mixed languages in China and language mixing mechanism). Yuyan Zhanlüe Yanjiu 2018(2).59–79.Google Scholar
Yang, Yonglong & Jingting Zhang
2022The evolution of Chinese grammar from the perspective of language contact. In: Zhengdao Ye (ed.), The Palgrave handbook of Chinese language studies, 333–367. Singapore: Palgrave Macmillan. DOI logoGoogle Scholar
Yuan, Jiahua 袁家骅.
1960Hanyu fangyan gaiyao 汉语方言概要 (An introduction to Chinese dialects). Beijing: Language Reform Press. 2nd Ed. 1989.Google Scholar
Yue-Hashimoto, Anne
1976Southern Chinese dialects: The Tai connection. Computational Analysis of Asian and African Languages 61.1–9.Google Scholar
Zhai, Zhanguo & Weiwei Zhang 翟占国、张维维
2019 Xibei Guanhua zhong de liang shengdiao fangyan 西北官话中的两声调方言 (Northwest Mandarin dialects with two tones). Minzu Yuwen 2019(2).41–53.Google Scholar
Zhengzhang, Shang Fang 郑张尚芳
1991Decipherment of Yue-Ren-Ge (song of the Yue boatman). Cahiers de linguistique-Asie orientale 20(2).159–168.Google Scholar
1999 Goujian Weijialing zhong zhi guyueyu de jiedu 句践 “维甲” 令中之古越语的解读 (An Interpretation of the Old Yue Language Written in Goujian’s ‘Call to Arm’). Minzu Yuwen, (4), 1–14.Google Scholar