Article published In:
Language Contact with Chinese
Edited by Zhiming Bao
[Journal of Pidgin and Creole Languages 38:1] 2023
► pp. 118134
References
Chen, Baoya 陈保亚
1996Lun yuyan jiechu yu yuyan lianmeng 论语言接触与语言联盟 [Language Contact and Language Union]. Beijing: Yuwen Press.Google Scholar
Chen, Qiguang 陈其光 & Zhang Wei 张伟
1988 Wuse hua chutan 五色话初探 [A preliminary study of the Wu-se language]. Yuyan Yanjiu 1988(2), 149–167.Google Scholar
Chinese Academy of Social Sciences 中国社会科学院 & Australian Academy of Humanities
1987Zhongguo yuyan dituji 中国语言地图集 [Language Atlas of China]. Hongkong: Longman.Google Scholar
Dixon, Robert M. W.
2010[1997]The Rise and Fall of Languages (Translated by Zhu Xiaonong, etc.). Beijing: Peking University Press.Google Scholar
Edmondson, Jerold A.
1992Fusion and Diffusion in E, Guangxi Province, China. Tom Dutton, Malcolm Ross and Durrell Tryon, eds. The language game: papers in memory of Donald C. Laycock, 135–144. Pacific Linguistics, C-1101992.Google Scholar
Gao, Huan 高欢
2016Guangxi Rongshui Ei hua yanjiu 广西融水诶话研究 [Studies on the Ei language in Rongshui, Guangxi]. Beijing: Zhongguo shehui kexue Press.Google Scholar
Huang, Zuo 黄佐 & Lin Fu 林富
1531Guangxi tongzhi 广西通志(嘉靖十年刻本 [Guangxi Local Record (The edition of Jiajing ten-year in Ming Dynasty)], Siku quanshu cunmu congshu 四库全书存目丛书 [The Siku Quan Shu Cun Mu series], Volume 1871.Google Scholar
Institute of Minority Languages, Central Institute for Nationalities 中央民族学院少数民族语言研究所
1985Zhunagdong yuzu yuyan cihuiji 壮侗语族语言词汇集 [Collection of Kam-Tai Languages Words]. Beijing: Central Institute for Nationalities Press.Google Scholar
Jia, Jingjie 贾敬杰
2006 Jilin hunchun Chao-Han zhongjieyu yanjiu 吉林珲春朝汉中介语研究 [The research on the interlanguage Korean-Mandarin language of Hunchun, Jilin]. A Nankai University Master’s thesis.
Lan, Wu 蓝武
2011Cong shetu dao gailiu – Yuan Ming shiqi Guangxi tusi zhidu yanjiu 从设土到改流——元明时期广西土司制度研究 [From using local officials to switching to Non-local officials – Study on Guangxi Chieftain System in the Yuan and Ming Dynasties]. Nanning: Guangxi Normal University Press.Google Scholar
Li, Lianjin 李连进
2000Ping hua yinyun yanjiu 平话音韵研究 [Research on Phonology of Ping Dialect]. Nanning: Guangxi renmin Press.Google Scholar
Liu, Luyao 刘路遥
2020 Mingdai Liuzhoufu xunjiansi de shezhi yu tiaozheng 明代柳州府巡检司的设置与调整 [The Settings and Adjustments of Liuzhou Prefecture Patrol Division in the Ming Dynasty]. Guangxi Difangzhi 2020(3), 22–38.Google Scholar
Liu, Xiangxue 刘祥学
2007 Guangxi zhanzheng de shikong fenbu tezheng (qian221 – 1911) 广西战争的时空分布特征(前221—1911) [Spatial and temporal distribution of war in Guangxi (221B.C – 1911)]. Journal of Guangxi Normal University 2007(1), 125–130.Google Scholar
Liu, Xifan 刘锡蕃
1934Ling biao ji man 岭表纪蛮 [Ling Biao Ji Man]. Shanghai: The commercial Press.Google Scholar
Luo, Meizhen 罗美珍 & Deng Weirong 邓卫荣
1998 Guangxi Wuse hua – yi zhong fasheng bianzhi de Dongtai yuyan 广西五色话——一种发生变质的侗泰语言 [The Wu-se language in Guangxi – A degenerated Kam-Tai language]. Minzu Yuwen 1998(2), 73–79.Google Scholar
Ni, Dabai 倪大白
2010Dongtai yu gailun 侗台语概论 [An Introduction to the Kam-Tai Languages]. Beijing: Minzu Press.Google Scholar
Qin, Deliang 覃德亮
2006 Lishi yu xianshi: Guangxi Wuse hua zuqun de tianye diaocha 历史与现实:广西五色话族群的田野研究 [History and Reality: A Field Study of the Wu-se Ethnic Group in Guangxi]. A Guangxi Normal University Master’s thesis.
Rongshui Miao Autonomous County Local Chorography Compiling Committee 融水苗族自治县地方志编纂委员会
1998Rongshui Miaozu zizhixian zhi 融水苗族自治县志 [Chronicle of Rongshui Miao Autonomous County]. Shanghai: Sanlian Press.Google Scholar
Swadesh, M.
1952Lexical-statistic dating of prehistoric ethnic contacts, with special reference to North American Indians and Eskimos, Proceeding of the American philosophical Society 961, 452–63.Google Scholar
1955Time depths of American linguistic groupings, American Anthropologist, 561.Google Scholar
Tan, Qixiang 谭其骧
(Ed.) 1996Zhongguo lishi ditu ji (di 7 ce) 中国历史地图集(第七册) [Historical Atlas of China (Volume 7)]. Beijing: Zhongguo ditu Press.Google Scholar
Wei, Maofan 韦茂繁
2006 Wuse hua xingzhi yanjiu 五色话性质研究 [On the Nature of the Wu-se Language]. Minzu Yuwen 2006(3), 14–20.Google Scholar
Wei, Maofan 韦茂繁 & Wei Shuguan 韦树关
2011Wuse hua yanjiu 五色话研究 [Studies on the Wu-se Language]. Beijing: Minzu Press.Google Scholar
Wei, Shuguan 韦树关
2008 Guanyu Wuse hua de guishu wenti 关于五色话的归属问题 [On the attribution of the Wu-se Language]. Yuyan Yanjiu 2008(2), 119–127.Google Scholar
Xu, Yi 徐毅
2013Suifu yuanren – Qing diguo zhili Guangxi de jiaohua celüe 绥服远人——清帝国治理广西的教化策略 [Bring The frontier people to their knees – The enlightenment strategy of the Qing Empire governing in Guangxi]. Beijing: Shehui kexue wenxian Press.Google Scholar
Yang, Fang 杨芳
1993[1602]Dian yue yao zuan (Wanly sanshi nian keben, Fan Honggui dianjiao) 殿粤要纂(万历三十年刻本,范宏贵点校) [ Dian Yue Yao Zuan. The edition of Wanli thirty-year in Ming Dynasty, punctuation collating by Fan Honggui]. Nanning: Guangxi minzu Press.Google Scholar
Zeng, Xiaoyu 曾晓渝
(ed.) 2010Dongtai Miaoyao yuyan de Han jieci yanjiu 侗台苗瑶语言的汉借词研究 [Studies on Chinese Loanwords in the Kam-Tai and Miao-Yao Languages]. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
Zeng, Xiaoyu 曾晓渝 & Gao Huan 高欢
2009 Guangxi rongshui Ei hua gaikuang 广西融水诶话概况 [Thegeneral situation of the Ei language in Rongshui County, Guangxi Province]. Hanzangyu Xuebao 31,108–137.Google Scholar
2010 Lun Ei hua de xingzhi jiqi xingcheng jizhi 论诶话的性质及其形成机制 [A Discussion on the character and formative mechanisms of the Ei language]. Minzu Yuwen 2010(2), 16–22.Google Scholar
Zeng, Xiaoyu 曾晓渝 & Yao Fuxiang 姚福祥
1996Han-Shui cidian 汉水词典 [Chinese-Sui Dictionary]. Chengdu: Sichuan minzu Press.Google Scholar
Zeng, Xiaoyu 曾晓渝
2012 Yuyan jiechu de leixing chaju ji yuyan zhibian xianxiang de lilun tantao 语言接触的类型差距及语言质变现象的理论探讨 [A Theoretical Discussion on Typological Distance in Language Contact and Language Qualitative Change]. YuyanKexue 2012(1), 1–8.Google Scholar
Zhang, Jungru 张均如, Liang Min 梁敏, Ouyang Jueya 欧阳觉亚, Zheng Yiqing 郑贻青, Li Xulian 李旭练 & Xie Jianyou 谢建猷
1999Zhuangyu fangyan yanjiu 壮语方言研究 [Zhuang Dialect Research]. Chengdu: Sichuan minzu Press.Google Scholar
Zhang, Tingyu 张廷玉
1739(?)Ming shi (juan sishiwu, zhi di ershiyi) 明史(卷四十五,志第二十一) [ History of Ming Dynasty (Volume 45, Annals 21)]. Online edition: [URL]
Zheng, Weikuan 郑维宽
2014 Lidai wangchao zhili Guangxi bianjiang de celüe yanjiu – jiyu diyuan zhengzhi de kaocha 历代王朝治理广西边疆的策略研究——基于地缘政治的考察 [Studies on the Strategy of Guangxi Border Area Governed by Various Dynasties – An Examination Based on Geopolitics]. Beijing: Shehui kexue wenxian Press.Google Scholar