Article published in:
Studies in Övdalian Morphology and Syntax: New research on a lesser-known Scandinavian language
Edited by Kristine Bentzen, Henrik Rosenkvist and Janne Bondi Johannessen †
[Linguistik Aktuell/Linguistics Today 221] 2015
► pp. 110
References
Åkerberg, Bengt
1957Om böjningen av feminina långstaviga svaga substantiv i singularis i Älvdalsmålet (Lokamålet). Ms, Uppsala University.
2012Älvdalsk grammatik. Spånga: Bengt Åkerberg.Google Scholar
Akselberg, Gunnstein, Bødal, Anne Marit & Sandøy, Helge
(eds) 2003Nordisk dialektologi. Oslo: Novus.Google Scholar
Berglund, Helén
2001Är älvdalska ett språk? BA dissertation, Mitthögskolan, Institutionen för humanioram Härnösand, Sundsvall & Östersund.
Björklund, Stig
1956Älvdalsmålet i Andréas Johannis Prytz’ Comoedia om konung Gustaf Then Första 1622. Uppsala: Almqvist & Wiksell.Google Scholar
1974Runskålen 1596 från Åsen i Älvdalen. Svenska Landsmål 97: 34–45.Google Scholar
Dahl, Östen
2005Att sätta älvdalskan på kartan. In Rapport från Fuost konferensn um övdalskų (Första konferensen om älvdalska), Gunnar Nyström (ed.). Uppsala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.Google Scholar
2008Älvdalska - eget språk eller värsting bland dialekter? Språktidningen 1:12–18. http://​www​.spraktidningen​.se​/art​.lasso​?id​=08612Google Scholar
2010Grammaticalization in the North: Noun Phrase Morphosyntax in Scandinavian Vernaculars [RAPPLING 1]. Stockholm: Department of Linguistics, Stockholm University. http://​www​.diva​-portal​.org​/smash​/get​/diva2:330145​/FULLTEXT01Google Scholar
Dahl, Östen & Koptjevskaja-Tamm, Maria
2006The resilient dative and other remarkable cases in Scandinavian vernaculars. Sprachtypologie und Universalienforschung (STUF) 59(1): 56–75.Google Scholar
Eklund, Gerd
2003De svenska dialekternas formlära och syntax. Om sammanställning av en deskriptiv grammatik. In Nordisk dialektologi, Gunnstein Akselberg, Anne Marit Bødal & Helge Sandøy (eds.), 11–64. Oslo: Novus.Google Scholar
Garbacz, Piotr
2006Verb movement and negation in Övdalian. Working Papers in Scandinavian Syntax 78: 173–190.Google Scholar
2008aBisatsledföljden i älvdalska. In Nog ordat? Festskrift till Sven-Göran Malmgren [Meierbergs arkiv för svensk ordforskning 34], Kristinn Jóhannesson, Hans Landqvist, Aina Lundqvist, Lena Rogström, Emma Sköldberg & Barbro Wallgren Hemlin (eds), 105–112. Göteborg: Goteborg University.Google Scholar
2008bNegationens syntax i älvdalskan. In Perspektiv på svenska språket och litteraturen, Piotr Bukowski (ed.), 193–202. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.Google Scholar
2010Word Order in Övdalian. A Study in Variation and Change. PhD dissertation, Lund University.
Garbacz, Piotr & Johannessen, Janne Bondi
This volume. Övdalian from 1909 to 2009.
Gustavson, Helmer & Hallonqvist, Sven-Göran
1985Runor i Dalarna. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.Google Scholar
Johannessen, Janne Bondi, Joel Priestley, Kristin Hagen, Tor Anders Åfarli & Øystein Alexander Vangsnes
2009The Nordic Dialect Corpus - an Advanced Research Tool. In Proceedings of the 17th Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 2009. NEALT Proceedings Series Volume 4, Kristiina Jokinen & Eckhard Bick (eds), 73–80.

Koch, Sabine
2006Älvdalska. Die Sprache von Älvdalen in Dalarna/Schweden. MA dissertation, Friedrich-Alexander-University of Erlangen-Nuremberg.
Larsson, Gösta, Welin, Bent & Welin, Ulla
2008Hur många talar älvdalska idag? Paper presented at The Second Conference on Elfdalian, Älvdalen, 12–14 June.
Levander, Lars
1909Älvdalsmålet i Dalarna. Ordböjning ock syntax. Stockholm: Kungl. boktryckeriet P.A. Norstedt and Söner.Google Scholar
1925Dalmålet. Beskrivning och historia, I. Uppsala:Appelberg.Google Scholar
1928Dalmålet. Beskrivning och historia, II. Uppsala: Appelberg.Google Scholar
Melerska, Dorota
2006Älvdalska. Språk eller dialekt. Försök till en språksociologisk analys. MA dissertation, Adam Mickiewicz University, Poznań.
Noreen, Adolf
1883En lustigh Comoedia om Konung Gustaf then Första af Andreas Johannis Prytz, tredje gången upplagd. Med ett tillägg om de folkliga beståndsdelarne i det svenska skoldramat. Öfversättning af dalmålet. Svenska landsmål ock svenskt folklif, Bihang I 1: 69–76.Google Scholar
Nyström, Gunnar
1982Om maskulina substantiv på -l i Älvdalsmålet. Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv 105: 52–77.Google Scholar
2000Språkhistorien och vår tids svenska dialekter, nya rön om Älvdalsmålets fonologi och morfologi. In Studier i svensk språkhistoria, 5: Förhandlingar vid femte sammankomsten för svenska språkets historia, Lars-Erik Edlund (ed.), 25–48. Umeå: Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk, Umeå Universitet.Google Scholar
Platzack, Christer
1996Subjektsutelämning i älvdalsmålet. In Mål i sikte. Studier tillägnade Lennart Elmevik, Maj Reinhammar (ed.), 253–264. Uppsala: Almqvist & Wiksell.Google Scholar
Prytz, Andreas Johannis
1622En lustigh Comoedia Om then Stormechtighe Sweriges, Göthes, Wendes Konung etc. Konung Gustaf Then Första, Huru han til Regementet i Swerige bleff uphögd, tå han Konung Christiern Tyrann, af Landet uthdriffuit hadhe, oc huru han genom Gudz nådh uprättade Swerige ifrån Påfwens mörcker och wilfarelse, och införde Ewangelij reena liws thet Påfwen länge bortröfwat hadhe. Upsala: Eskil Matzson.Google Scholar
Ringmar, Martin
2005Älvdalska. En önordisk språkö på fastlandet? In Proceedings of the 1st Conference on Övdalian, Älvdalen, June 18th-19th, 2004. http://​www​.nordiska​.uu​.se​/arkiv​/konferenser​/alvdalska​/konferensrapport​.htm
Rosenkvist, Henrik
1994Tecken på syntaktisk utveckling i älvdalsmålet under senare tid. BA dissertation, Lund University.
2006Null subjects in Övdalian. Working Papers in Scandinavian Syntax 78: 141–171.Google Scholar
2007Subject doubling in Övdalian. Working Papers in Scandinavian Syntax 80: 77–102.Google Scholar
2010Null referential subjects in Övdalian. Nordic Journal of Linguistics 33(3): 231–267. CrossrefGoogle Scholar
2011Verb raising and referential null subjects in Övdalian. Working Papers in Scandinavian Syntax 88: 1–20.Google Scholar
Sapir, Yair
2005aElfdalian, the vernacular of Övdaln. In Proceedings of the 1st Conference on Övdalian, Älvdalen, June 18th-19th, 2004. http://​www​.nordiska​.uu​.se​/arkiv​/konferenser​/alvdalska​/konferensrapport​.htm
2005bElfdalian in brief. Outline written in October 15, 2005 for the Committee of Experts of the European Charter of Regional and Minority Languages. Ms.
Steensland. Lars
1986Älvdalingarna. En bortglömd minoritet. Met. Tidskriften för Tornedalen och Malmfälten 1.Google Scholar
1990Är älvdalskan ett språk eller en dialekt. Och vad spelar det egentligen för roll? Studier i Modern Språkvetenskap 9: 216–222. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.Google Scholar
Steensland, Lars
2000Älvdalska. In Världens språk. En typologisk och geografisk översikt, Karina Vamling & Jan-Olof Svantesson (eds), 361–375. Lund: Institutionen för lingvistik, Lunds universitet.Google Scholar
2010Material till en älvdalsk ordbok, svenska-älvdalska, älvdalska-svenska. Älvdalen: Ulum Dalska.Google Scholar
Tungseth, Mai
2007Benefactives across Scandinavian. Working Papers in Scandinavian Syntax 80: 187–228.Google Scholar
Wessén, Elias
1992Svensk språkhistoria. Stockholm: Akademitryck.Google Scholar
Wiklund, Anna.-Lena
2002A note on the correlation between verb movement and rich inflection. New data from Älvdalsmålet. Ms.