Article published in:
Studies in Övdalian Morphology and Syntax: New research on a lesser-known Scandinavian language
Edited by Kristine Bentzen, Henrik Rosenkvist and Janne Bondi Johannessen †
[Linguistik Aktuell/Linguistics Today 221] 2015
► pp. 1146
References
Åkerberg, Bengt
2000Ulum Dalska. Grammatik 2000. Älvdalen.Google Scholar
2004Grammatik 2004. För kurser och självstudier i älvdalska. Älvdalen.Google Scholar
2012Älvdalsk grammatik, under medverkan av Gunnar Nyström. Älvdalen: Ulum Dalska.Google Scholar
Angantýsson, Ásgrímur
2011The Syntax of Embedded Clauses in Icelandic and Related Languages. Reykjavík: Hugvísindastofun Háskóla Íslands.Google Scholar
Bentzen, Kristine
2007Order and Structure in Embedded clauses in Northern Norwegian. PhD dissertation, CASTL, University of Tromsø.
Bentzen, Kristine, Garbacz, Piotr, Heycock, Caroline & Hrafnbjargarson, Gunnar H
2009On variation in Faroese verb placement. In NORMS Papers on Faroese, Nordlyd:Tromsø University Working Papers on Language and Linguistics 36(2): 78–102.Google Scholar
Björklund, Stig
1956Älvdalsmålet i Andréas Johannis Prytz’ Comoedia om konung Gustaf Then Första 1622. Uppsala: Almqvist & Wiksell.Google Scholar
Chomsky, Noam
1981Lectures on Government and Binding. Dordrecht: Foris.Google Scholar
Christensen, Ken Ramshøj
2005Interfaces: Negation - Syntax - Brain. PhD dissertation, University of Aarhus.
Collins, Chris & Thráinsson, Höskuldur
1996VP-internal structure and object shift in Icelandic. Lingustic Inquiry 27: 391–444.Google Scholar
Delsing, Lars-Olof
1999Från OV-ordföljd till VO-ordföljd: En språkförändring med förhinder. Arkiv för Nordisk Filologi 114: 151–232.Google Scholar
2003Syntaktisk variation i nordiska nominalfraser. In Dialektsyntaktiska studier av den nordiska nominalfrasen, Øystein Alexander Vangsnes, Anders Holmberg & Lars-Olof Delsing (eds), 11–64. Oslo: Novus Press.Google Scholar
Dyvik, Helge
1991The Norwegian pseudopassive in lexical theory. Working Papers in Scandinavian Syntax 47:118–129.Google Scholar
Dialekter i Dalarna
2004 CD Uppsala: Språk- och folkminnesinstitutet.Google Scholar
Engdahl, Elisabeth
2003Med fokus på subjektet. In Grammar in Focus, II: Festschrift for Christer Platzack 18 November 2003, Lars-Olaf Delsing, Cecilia Falk, Gunlög Josefsson & Halldór Ármann Sigurðsson (eds), 95–105. Lund: Department of Scandinavian Languages, Lund University.Google Scholar
Faarlund, Jan. T., Lie, Sven & Vannebo Kjell, I
1997Norsk referansegrammatikk. Oslo: Universitetsforlaget.Google Scholar
Falk, Cecilia
1993Non-Referential Subjects in the History of Swedish. PhD dissertation, Lund University.
Garbacz, Piotr
2006Verb movement and negation in Övdalian. Working Papers in Scandinavian Syntax 78: 173–190.Google Scholar
2008aBisatsledföljden i älvdalska. In Nog ordat? Festskrift till Sven-Göran Malmgren [Meierbergs arkiv för svensk ordforskning 34], Kristinn Jóhannesson, Hans Landqvist, Aina Lundqvist, Lena Rogström, Emma Sköldberg & Barbro Wallgren Hemlin (eds), 105–112. Göteborg: Goteborg University.Google Scholar
2008bNegationen syntax i älvdalskan. In Perspektiv på svenska språket och litteraturen, Piotr Bukowski, Grayna. Pietrzak-Porwisz & Iwona Kowal (eds), 193–202. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.Google Scholar
2010Word Order in Övdalian. A Study in Variation and Change. PhD dissertation, Lund University.
2013Huvudsatsordföljd i bisatser: skandinaviska språk vs. skandinaviska dialekter. In Filologiskt smörgåsbord, 2: Vetenskapliga bidrag från skandinavistiken i Kraków, Ewa Data-Bukowska & Magdalena Wasilewska-Chmura (eds), 67–81. Kraków: Jagiellonian University Press.Google Scholar
Helgander, John
1996Mobilitet och språkförändring. Exemplet Övre Dalarna och det vidare perspektivet. [Rapport 1996: 3]. Falun: Högskolan Dalarna.Google Scholar
2000Älvdalsmål i förändring: Den tonande dentala frikativan (dh) och dess ersättare. In Folkmålsstudier. Meddelanden från föreningen för nordisk filologi 39: 169–188.Google Scholar
2005Älvdalsmål i förändring – några reflektioner kring en fallstudie. In Proceedings of the 1st Conference on Övdalian, Älvdalen, June 18th-19th, 2004. http://​www​.nordiska​.uu​.se​/arkiv​/konferenser​/alvdalska​/konferensrapport​.htm
Heycock, Caroline, Sorace, Antonella & Hansen, Zakaris Svabo
2010V-to-I and V2 in subordinate clauses: An investigation of Faroese in relation to Icelandic and Danish. Journal of Comparative Germanic Linguistics 13(1): 61–97. CrossrefGoogle Scholar
Holmberg, Anders & Platzack, Christer
1991On the role of inflection in Scandinavian syntax. In Issues in Germanic Syntax, Werner Abraham, Wim Kosmeijer & Eric Reuland (eds), 93–118. Berlin: Mouton de Gruyter.Google Scholar
1995The Role of Inflection in Scandinavian Syntax. Oxford: OUP.Google Scholar
Hosono, Mayumi
2013Object Shift in the Scandinavian Languages: Syntax, Information Structure, and Intonation [LOT Dissertation Series 332]. Utrecht: LOT.Google Scholar
Hróarsdóttir, Þórbjörg
2000Word Order Change in Icelandic. From OV to VO [Linguistik Aktuell/Linguistics Today 35]. Amsterdam: John Benjamins. CrossrefGoogle Scholar
Jespersen, Otto
1917Negation in English and Other Languages. Copenhagen: A.F. Høst.Google Scholar
Johannessen, Janne Bondi
2008The pronominal psychological demonstrative in Scandinavian: Its syntax, semantics and pragmatics. Nordic Journal of Linguistics 31(2): 161–192. CrossrefGoogle Scholar
Johannessen, Janne Bondi, Priestley, Joel, Hagen, Kristin, Åfarli, Tor Anders & Vangsnes Øystein Alexander
2009The Nordic Dialect Corpus. An advanced research tool. In Proceedings of the 17th Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 2009 [NEALT Proceedings Series 4], Krisstiina Jokinen & Eckhard Bick (eds). Tartu: Tartu University.Google Scholar
Kokkinakis, Sofie Johansson
2003En studie över påverkande faktorer i ordklasstaggning. Baserad på taggning av svensk text med EPOS. Ms. University of Gothenburg.
Levander, Lars
1909Älvdalsmålet i Dalarna. Ordböjning ock syntax. Stockholm: Kungliga boktryckeriet P. A. Norstedt and söner.Google Scholar
1920Apokope i Älvdalsmålet. Svenska landsmål ock svenskt folkliv 43: 21–28.Google Scholar
1925Dalmålet. Beskrivning och historia, I. Uppsala: Appelberg.Google Scholar
1928Dalmålet. Beskrivning och historia, II. Uppsala: Appelberg.Google Scholar
Nygaard, Marius
1905Norrøn Syntax. Kristiana: Aschehoug.Google Scholar
Nyström, Gunnar & Sapir, Yair
2005aIntroduktion till älvdalska. Provversion ämnad för universitetskursen. Uppsala.Google Scholar
2005bBilagor till Introduktion till älvdalska. Uppsala.Google Scholar
Rosenkvist, Henrik
1994Tecken på syntaktisk utveckling i älvdalsmålet under senare tid. BA dissertation, Lund University.
2006Null subjects in Övdalian. Working Papers in Scandinavian Syntax 78: 141–171.Google Scholar
2007Subject doubling in Övdalian. Working Papers in Scandinavian Syntax 80: 77–102.Google Scholar
2008Null referential subjects in Oevdalian. Ms, Lund University. http://​www​.sol​.lu​.se​/person​/HenrikRosenkvist
2009Referential null subjects in Germanic languages. An overview. Working Papers in Scandinavian Syntax 84: 151–180.Google Scholar
2010Null referential subjects in Övdalian. Nordic Journal of Linguistics 33: 231–267. CrossrefGoogle Scholar
2011Verb raising and referential null subjects in Övdalian. Working Papers in Scandinavian Syntax 88: 1–20.Google Scholar
Sandström, Görel & Holmberg, Anders
2003Ett polysyntetiskt drag i svenska dialekter. In Dialektsyntaktiska studier av den nordiska nominalfrasen, Øystein Alexander Vangsnes, Anders Holmberg & Lars-Olof Delsing (eds), 99–111. Oslo: Novus Press.Google Scholar
Sapir, Yair
2005aElfdalian, the vernacular of Övdaln. In Proceedings of the 1st Conference on Övdalian, Älvdalen, June 18th-19th, 2004. http://​www​.nordiska​.uu​.se​/arkiv​/konferenser​/alvdalska​/konferensrapport​.htm
2005bElfdalian in brief. Outline written in October 15, 2005 for the Committee of Experts of the European Charter of Regional and Minority Languages. Ms.
Schütze, Carson
1996The Empirical Base of Linguistics. Chicago IL: The University of Chicago Press.Google Scholar
Sigurðsson, Halldór Á
1989Verbal Syntax and Case in Icelandic. PhD dissertation, Lund University.
2006The Icelandic noun phrase: Central traits. Arkiv för nordisk filologi 121: 193–236.Google Scholar
Sollid, Hilde
2005Språkdannelse ogstabilisering i møtet mellom kvensk og norsk. Oslo: Novus.Google Scholar
Steensland, Lars
2000Älvdalska. In Världens språk. En typologisk och geografisk översikt, Karina Vamling & Jan-Olof Svantesson (eds), 361–375. Lund: Institutionen för lingvistik, Lunds universitet.Google Scholar
Strahan, Tania E
2003Long-Distance Reflexives in Norwegian: A Quantitative Study. Munich: Lincom.Google Scholar
Thráinsson, Höskuldur
2007The Syntax of Icelandic. Cambridge: CUP. CrossrefGoogle Scholar
Thráinsson, Höskuldur, Petersen, Hjálmar. P., Jacobsen, Jógvan í Lon & Hansen, Zakaris Svabo
2004Faroese. An Overview and Reference Grammar. Tórshavn: Føroya Fróðskaparfelag.Google Scholar
Vangsnes, Øystein
1999The Identification of Functional Architecture. PhD dissertation, University of Bergen.
Vikner, Sten
1995Verb Movement and Expletive Subjects in the Germanic Languages. Oxford: OUP.Google Scholar
Wide, Camilla & Lyngfelt, Benjamin
(eds) 2009Konstruktioner i finlandssvensk syntax. Skriftspråk, sammtal och dialekter [Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 716]. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.Google Scholar

The Övdalian Speech Corpus

Read about it: Johannessen, Janne Bondi, Priestley, Joel, Hagen, Kristin, Åfarli, Tor Anders & Øystein Alexander Vangsnes 2009The Nordic Dialect Corpus. An advanced research tool. In Proceedings of the 17th Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 2009 [NEALT Proceedings Series 4], Krisstiina Jokinen & Eckhard Bick (eds). Tartu: Tartu University.Google Scholar
Cited by

Cited by 3 other publications

Garbacz, Piotr
2015.  In Studies in Övdalian Morphology and Syntax [Linguistik Aktuell/Linguistics Today, 221],  pp. 87 ff. Crossref logo
Steensland, Lars
2015.  In Studies in Övdalian Morphology and Syntax [Linguistik Aktuell/Linguistics Today, 221],  pp. 167 ff. Crossref logo
Vangsnes, Øystein Alexander
2015.  In Studies in Övdalian Morphology and Syntax [Linguistik Aktuell/Linguistics Today, 221],  pp. 137 ff. Crossref logo

This list is based on CrossRef data as of 29 september 2022. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.