Article published in:
Language and Linguistics
Vol. 20:3 (2019) ► pp. 308334
????

引用文獻

Akitani, Hiroyuki (秋谷裕幸)
2001Wuyu Jiangshan Guangfeng fangyan yanjiu 吳語江山廣豐方言研究 [A study of Jiangshan and Guangfeng Wu dialects]. Matsuyama: Comprehensive Policy Making Course, Faculty of Law and Letters, Ehime University.Google Scholar
2008Minbeiqu sanxianshi fangyan yanjiu 閩北區三縣市方言研究 [Studies on Northern Min dialects: Shipi, Zhenqian, and Dikou] (Language and Linguistics Monograph Series A12–2). Taipei: Institute of Linguistics, Academia Sinica.Google Scholar
Bao, Mingwei (鮑明煒)
1988 Liuchao Wuyu Bian 六朝金陵吳語辨 [Studies in the Jinling Wu in the Six Dynasties]. In Department of Chinese Language and Literature, Fudan University (ed.), Wuyu luncóng 吳語論叢 [Essays on Wu dialects], 15–17. Shanghai: Shanghai Educational Publishing House.Google Scholar
Baxter, William H.
2014Northern Min “softened” initials in borrowed vocabulary. In Simmons, Richard VanNess & van Auken, Newell Ann (eds.), Studies in Chinese and Sino-Tibetan linguistics: Dialects, phonology, transcription and text, 53–72. Taipei: Institute of Linguistics, Academia Sinica.Google Scholar
[ p. 332 ]
Beijing shinfan xueyuan zhongwenxi fanyan dianchazu (北京師範學院中文系方言調查組)
1992Tónglu fanyan zhi 桐廬方言志 [A report on a survey of the Tonglu dialect]. Beijing: Language and Culture Press.Google Scholar
Cai, Guolu (蔡國璐)
1995Danyang fangyan cidian 丹陽方言詞典 [Danyang dialect lexicon]. Nanjing: Jiangsu Education Publishing House.Google Scholar
Cao, Zhiyun (曹志耘)
1996aJinhua fangyan cidian 金華方言詞典 [Jinhua dialect lexicon]. Nanjing: Jiangsu Education Publishing House.Google Scholar
1996bYanzhou fangyan yanjiu 嚴州方言研究 [Studies in Yanzhou dialects]. Tokyo: Kohbun Press.Google Scholar
Cao, Zhiyun (曹志耘) & Akitani, Hiroyuki (秋谷裕幸) & Ota, Itsuku (太田齋) & Zhao, Rixin (趙日新)
2000Wuyu Chuqu fangyan yanjiu 吳語處衢方言研究 [Studies in Chuqu dialects of Wu] Tokyo: Kohbun Press.Google Scholar
Cao, Zhiyun (曹志耘) & Akitani, Hiroyuki (秋谷裕幸)
2016Wuyu Wuzhou fangyan yanjiu 吳語婺州方言研究 [A study on the Wuzhou Wu dialect]. 111–136, Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
Chao, Yuan Ren (趙元任)
1956[1928]Xiandai Wuyu de yanjiu 現代吳語的研究 [Studies in the modern Wu dialects]. Reprinted edn. Beijing: Science Press.Google Scholar
Chen, Zhangtai (陳章太) & , Rulong (李如龍)
1991Minyu yanjiu 閩語研究 [Studies in Min dialects]. Beijing: Language and Culture Press.Google Scholar
Chen, Zhongmin (陳忠敏)
2015 Lun 160 nian qian Shanghaihua shengmu [dz]/[z] bianyi—Jian lun beibu Wuyu cong xie cheng chong chuan shan deng mu duyin bianyi xianxiang 論160年前上海話聲母[dz]/[z]變異—兼論北部吳語從邪澄崇船禪等母讀音變異現象 [On the variations among [dz] and [z] in the Shanghai dialect about 160 years ago]. Fangyan 方言 [Dialect] 2015(4). 340–345.Google Scholar
Edkins, Joseph
(ed.) 1868[1853]A grammar of colloquial Chinese, as exhibited in the Shanghai dialect. 2nd edn. Shanghai: Presbyterian Mission Press.Google Scholar
Furuya, Akihiro (古屋昭弘)
2014[1982]Duquxuzhi suojian de mingmo wu fangyan 《度曲須知》所見的明末吳方音 [Some aspects on the Wu sounds in later Ming time from a book Duquxuzhi ]. In You, Rujie (游汝傑) & Wang, Hongzhong (王洪鍾) & Chen, Yiya (陳軼亞) (eds.), Wuyu yanjiu 吳語研究 [Studies in Wu dialects], 24–33. Shanghai: Shanghai Educational Publishing House. (Original Japanese version first published in 1982 Jimbun gakuho (人文学報) [The Journal of Social Sciences and Humanity] 156, 65–82.)Google Scholar
Karlgren, Bernhard (高本漢)
2003[1915–1926]Zhongguo yinyunxue yanjiu 中國音韻學研究 [Studies on Chinese phonology]. Beijing: The Commercial Press. (Translation of Karlgren Etudes sur la Phonologie Chinoise. Translated by Chao, Yuen Ren (趙元任) & Luo, Changpei (羅常培) & Li, Fang-Kuei (李方桂).)Google Scholar
Liu, Xiangbo (劉祥柏) & Chen, Li (陳麗)
2015 Anhui Jingxian Chaji fangyan tongyin zihui 安徽涇縣查濟方言同音字彙. [The homophony syllabary of Zhaji dialect in Jingxian County, Anhui Province]. Fangyan 方言 [Dialect] 2015(3). 211–220.Google Scholar
Lu, Guoyao (魯國堯)
1994Nancun chuogeng lu yu Yuandai Wuyu 《南村輟耕錄》與元代吳語 [The book Nancun chuogeng lu and Wu dialects in the Yuan time]. In , Shuxiang (呂叔湘) & Cao, Xianzhuo (曹先擢) & Li, Xingjian (李行健) (eds.), Lu Guoyao zixuan ji 魯國堯自選集 [Selected readings by Lu Guoyao], 250–291. Zhengzhou: Henan Edutional Publishing House.Google Scholar
Lu, Shuxiang (呂叔湘)
1993Danyang fangyan yuyin bian 丹陽方言語音編 [Studies in the phonology of the Danyang dialect]. Beijing: Language and Culture Press.Google Scholar
[ p. 333 ]
Hirata, Shoji (平田昌司)
(ed.) 1998Huizhou fangyan yanjiu 徽州方言研究 [Studies in Huizhou dialects]. Tokyo: Kohbun Press.Google Scholar
Peking University, Department of Chinese (北京大學中文系)
2003Hanyu fangyin zihui 漢語方音字彙 [A handbook for Chinese dialect character pronunciations]. 2nd edn. Beijing: Language and Culture Press.Google Scholar
Qian, Nainong (錢乃榮)
1992Dangdai Wuyu yanjiu 當代吳語研究 [Studies in contemporary Wu dialects]. Shanghai: Shanghai Educational Publishing House.Google Scholar
2016 Lun beibu Wuyu cong xie cheng chong chuan shan yinbian zhong de cihui kuosan 論北部吳語從邪澄崇船禪音變中的詞彙擴散 [Lexicon diffusion in the sound changes of MC initials of cong, xie, cheng, chong, chuan and shan in northern cluster of Wu group]. Fangyan 方言 [Dialect] 2016(3). 309–315.Google Scholar
Shao, Rongfen (邵榮芬)
2008Qieyun yanjiu 切韻研究 [Studies in Qieyun]. Revised edn. Beijing: Zhonghua Book Company.Google Scholar
The Soochow Literary Association
1892A syllabary of the Soochow dialect. Shanghai: American Presbyterian Mission Press.Google Scholar
Wang, Futang (王福堂)
2015Shaoxing fangyan yanjiu 紹興方言研究 [Studies in the Shaoxing dialect]. Beijing: Language and Culture Press.Google Scholar
Wang, Hongzhong (王洪鐘)
2011Haimen fangyan yanjiu 海門方言研究 [Studies in the Haimen dialect]. Beijing: Zhonghua Book Company.Google Scholar
Wang, Ping (汪平)
2010Wujiangshi fangyan zhi 吳江市方言志 [A report on a survey of the Wujiang city dialect]. Shanghai: Shanghai Academy of Social Sciences Press.Google Scholar
Xia, Liping (夏俐萍)
2015 Lun quanzhuo shengmu de ruohua yinbian 論全濁聲母的弱化音變. [The lenition of the Middle Chinese voiced initials in modern dialects]. Zhongguo Yuwen 中國語文 [Studies of the Chinese Language] 5. 417–427.Google Scholar
Xu, Yue (徐越)
2007Zhebei Hang-Jia-Hu fangyan yuyin yanjiu 浙北杭嘉湖方言語音研究 [Studies in the sound systems of Hang-Jia-Hu dialects in Northern Zhejiang province]. Beijing: China Social Sciences Press.Google Scholar
Zhengzhang, Shangfang (鄭張尚芳)
2007 Wuyu zhong Guanhua cengci fenxi de fangyanshi jiazhi 吳語中官話層次分析的方言史價值 [The value of Chinse phonology by analyzing the Mandarin strata in Wu dialects]. In Ting, Pang-Hsin (丁邦新) (ed.), Lishi cengci yu fangyan yanjiu 歷史層次與方言研究 [Chinese dialects and historical strata], 219–226. Shanghai: Shanghai Educational Publishing House.Google Scholar
2008Wenzhou fanyan zhi 溫州方言志 [A report on a survey of the Wenzhou dialect]. Beijing: Zhonghua Book Company.Google Scholar
Zhou, Zumo (周祖謨)
1966Wenxueji 問學集 [Collected scholarship]. Beijing: Zhonghua Book Company.Google Scholar
[ p. 334 ]