Article published In:
Language and Linguistics
Vol. 20:3 (2019) ► pp.283307
References

引用文獻

Akitani, Hiroyuki (秋谷裕幸)
2008Minbeiqu sanxianshi fangyan yanjiu 閩北區三縣市方言研究 [Studies on Northern Min dialects: Shipi, Zhenqian, and Dikou]. Taipei: Institute of Linguistics, Academia Sinica.Google Scholar
2014Pucheng Linjiang fangyan gu quanzhuo rusheng du songqiyin de laili 浦城臨江方言古全濁入聲讀送氣音的來歷 [The origin of aspirated stops and affricates which once belonged to the Middle Chinese full voiced series of entering tone in the Linjiang dialect of Pucheng country]. Zhongwen Xueshu Qianyan 中文學術前沿 [Chinese Frontier of Language and Literature] 91. 108–115.Google Scholar
2017Minbeiqu fangyan de yindiao zhuoshengmuzi kaocha – Jianping Bai-Sha shanggu xinxitong 閩北區方言的陰調濁聲母字考察—兼評白-沙上古新系統 [A study on the words with a upper register tone and a voiced initial in the Northern Min dialects: Referring to the new reconstructed Old Chinese phonological system of Baxter & Sagart]. In Editorial Committee of Yuyanxue luncong, Center for Chinese Linguistics PKU (北京大學漢語語言學研究中心《語言學論叢》編委會) (ed.), Yuyanxue luncong 語言學論叢 [Essays on linguistics], vol. 561, 20–75. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
2018Mindongqu Ningde fangyan yinyunshi yanjiu 閩東區寧德方言音韻史研究 [A phonological history of the Ningde dialect of Eastern Min]. Taipei: Institute of Linguistics, Academia Sinica.Google Scholar
Baxter, William & Sagart, Laurent
2014Baxter-Sagart Old Chinese reconstruction. ([URL].) (Accessed 2015-6-18.) (Version 1.1, 20 September 2014.) DOI logo
Cao, Zhiyun (曹志耘) & Akitani, Hiroyuki (秋谷裕幸) & Ôta, Itsuku (太田齋) & Zhao, Rixin (趙日新)
2000Wuyu Chuqu fangyan yanjiu 吳語處衢方言研究 [Studies on the Chuqu subgroup of Wu dialect]. Tokyo: Kohbun.Google Scholar
Department of Chinese Language and Literature, Peking University (ed.)
2005Hanyu fangyan cihui (dierban chongpaiben) 漢語方言詞彙(第二版重排本) [The lexicon of Chinese dialects (2nd edition with re-arrangement)]. Beijing: Language and Culture Press.Google Scholar
Handel, Zev
2003Northern Min tone values and the reconstruction of “softened initials”. Language and Linguistics 4(1). 47–84.Google Scholar
Hirayama, Hisao (平山久雄)
1967Chuko Kango no on’in 中古漢語の音韻 [Middle Chinese phonology]. In Ushijima, Tokuji (牛島德次) & Kosaka, Junichi (香坂順一) & Todo, Akiyasu (藤堂明保) (eds.), Chûgoku bunka sôsho 1: Gengo 中国文化叢書1言語 [Chinese culture book series 1: Language], 112–166. Tokyo: Taishûkan Shoten.Google Scholar
Li, Rulong (李如龍) & Pan, Weishui (潘渭水)
(eds.) 1998Jian’ou fangyan cidian 建甌方言詞典 [Dictionary of the Fuzhou dialects]. Nanjing: Jiangsu Education Press.Google Scholar
Norman, Jerry
1969The Kienyang dialect of Fukien. Berkeley: University of California. (Doctoral dissertation.)Google Scholar
1981The Proto-Min finals. Proceedings of the First International Conference on Sinology, Section on Linguistics and Paleography, 35–73. Taipei: Academia Sinica.Google Scholar
Norman, Jerry (羅傑瑞)
1986Minbei fangyan de di san tao qing seyin he qing secayin 閩北方言的第三套清塞音和清擦塞音 [A third series of voiceless stops and affricates in northern Min dialects]. Zhongguo Yuwen 中國語文 [Studies of the Chinese Language] 1986(1). 38–41.Google Scholar
1988Fujian Zhenghehua de zhi(支) zhi(脂) zhi(之) san yun 福建政和話的支脂之三韻 [The cognates of zhi(支), zhi(脂) and zhi(之) rhymes in Fujian Zhenghe dialect]. Zhongguo Yuwen 中國語文 [Studies of the Chinese Language] 1988(1). 40–43.Google Scholar
Norman, Jerry
1996Tonal Development in the Jennchyan Dialect. Yuen Ren Society Treasury of Chinese Dialect Data 21. 7–41.Google Scholar
Songxi County Gazetteer Editing and Compiling Committee (松溪縣地方誌編纂委員會)
1994Songxi xianzhi 松溪縣誌 [Gazetteer of Songxi Country]. Beijing: China Statistics Press.Google Scholar
Sun, Shun (孫順)
2016Yuanshi Minbeiyu de chongxin gouni ji yanbian 原始閩北語的重新構擬及演變 [A new reconstruction and the evolution of Proto-Northern Min]. Beijing: Peking University. (Doctoral dissertation.)Google Scholar
Tsuji, Nobuhisa
1980Comparative phonology of Guangxi Yue dialects. Tokyo: Kazama Shobo.Google Scholar
Wu, Ruiwen (吳瑞文)
2015Lun Zengshe kaikouzi zai gongtong Minyu zhong de yanbian yu cengci 論曾攝開口字在共同閩語中的演變與層次 [Development and strata analysis on Tseng She unrounded cognates in Proto-Min]. In Hong, Bo & Wu, Fuxiang & Sun, Chaofen (eds.), Mei Zulin jiaoshou bazhi shouqing xueshu lunwenji 梅祖麟教授八秩壽慶學術論文集 [Festschrift in honor of professor Zulin Mei on his 80th birthday], 483–519. Beijing: Capital Normal University Press.Google Scholar