Article published in:
Language and Linguistics
Vol. 21:3 (2020) ► pp. 375407
????

參考文獻

Allan, Keith
1977Classifier. Language 53(2). 285–311. CrossrefGoogle Scholar
Au Yeung, Wai Hoo Ben
2005An interface program for parameterization of classifiers in Chinese. Hong Kong: Hong Kong University of Science and Technology. (Doctoral dissertation.) CrossrefGoogle Scholar
2007Multiplication basis of emergence of classifier. Language and Linguistics 8(4). 203–248.Google Scholar
Chao, Yuen Ren
1968A grammar of spoken Chinese. Berkeley: University of California Press.Google Scholar
Cheng, Lisa Lai-Shen & Sybesma, Rint
1998Yi-wan tang, yi-ge tang: Classified and massifiers. Tsing Hua Journal of Chinese Studies: New Series 28(3). 385–412.Google Scholar
Her, One-Soon & Hsieh, Chen-Tien
2010On the semantic distinction between classifiers and measure words in Chinese. Language and Linguistics 11(3). 527–551.Google Scholar
Her, One-Soon
2012Distinguishing classifiers and measure words: A mathematical perspective and implications. Lingua 122(14). 1668–1691. CrossrefGoogle Scholar
Her, One-Soon & Lai, Wan-Jun
2012Classifiers: The many ways to profile ‘one’ – A case study of Taiwan Mandarin. International Journal of Computer Processing of Langauges 24(1). 79–94. CrossrefGoogle Scholar
Hsieh, Miao-Ling
2008The internal structure of noun phrases in Chinese (Taiwan Journal of Linguistics: Book Series in Chinese Linguistics 4). Taipei: Crane Publishing.Google Scholar
Hu, Xinlin (胡鑫麟)
1994Fenlei Taiyu xiaocidian 分類台語小辭典 [Categorised pocket Taiwanese dictionary]. Taipei: Zili Wanbao.Google Scholar
[ p. 405 ]
Jiaoyubu
(教育部) 2015Chongbian Guoyu cidian xiudingben (wangluban) 重編國語辭典修訂本(網路版) [Revised Mandarin Chinese dictionary (online edition)]. (http://​dict​.revised​.moe​.edu​.tw/).
Jiaoyubu
(教育部) (ed.) 2011Taiwan Minnanyu changyong cidian (xianshangban) 臺灣閩南語常用辭典(線上版)[Dictionary of common words in Taiwanese Southern Min (online edition)]. (http://​twblg​.dict​.edu​.tw​/holodict​_new​/index​.htm).
Lai, Wan-Chun
2011Identifying true classifiers in Mandarin Chinese. Taipei: National Chengchi University. (Master’s thesis.)Google Scholar
Lee, May-Ling (李美齡)
1998Minnanyu liangci xitong yanjiu 閩南語量詞系統研究 [A study of measures in the Southern Min dialect]. Chiayi: National Chung Cheng University. (Master’s thesis.)Google Scholar
Lien, Chinfa & Chiu, Liching Livy
2013Shape classifiers in Earlier Southern Min texts. In Cao, Guangshun & Chappell, Hilary & Djamouri, Redouane & Wiebusch, Thekla (eds.), Breaking down the barriers: Interdisciplinary studies in Chinese linguistics and beyond, 933–949. Taipei: Institute of Linguistics, Academia Sinica.Google Scholar
Liu, Chen-Sheng Luther
2010Dimension-denoting classifiers in Taiwanese compound adjectives. Journal of East Asian Linguistics 19(2). 181–205. CrossrefGoogle Scholar
Luo, Qiongpeng & Hsieh, Miao-Ling & Shi, Dingxu Tim
2017Pre-classifier adjectival modification in Mandarin Chinese: A measurement-based analysis. Journal of East Asian Linguistics 26(1). 1–36. CrossrefGoogle Scholar
Tai, James H-Y.
1992Variation in classifier systems across Chinese dialects: Towards a cognition-based semantic approach. In Editorial Committee of Institute of History and Philology, Academia Sinica (ed.), Chinese language and linguistics 1: Chinese dialects (Symposium Series of the Institute of History and Philology 2), 587–608. Taipei: Academia Sinica.Google Scholar
1994Chinese classifier systems and human categorization. In Chen, Matthew Y. & Tseng, Ovid J. L. (eds.), In honor of Professor William S.-Y. Wang: Interdisciplinary studies on language and language change, 479–494. Taipei: Pyramid Press.Google Scholar
Tai, James H-Y. & Wang, Lianqing
1990A semantic study of the classifier tiao (條). Journal of the Chinese Language Teachers Association 25(1). 35–56.Google Scholar
Tai, James H.-Y. (戴浩一) & Guo, Yijun (郭怡君) & Lee, May-Ling (李美齡)
1998 Taiwan minnanyu liangci de guilei xingshi ji renzhi yuanze 台灣閩南語量詞的歸類形式及認知原則 [The formal classification and cognitive principles of classifiers in Taiwanese Southern Min] (NSC research project report 86-2411-H194-005.)Google Scholar
Tang, Chih-Chen Jane
2005Nouns or classifiers: A non-movement analysis of classifiers in Chinese. Language and Linguistics 6(3). 431–472.Google Scholar
Wang, Yude (王育德)
1993Taiwanhua jiangzuo 台灣話講座 [Essay on the Taiwanese language]. Taipei: Zili Wanbao. (Translated by Huang, Guoyan.)Google Scholar
2000Taiyu rumen 台語入門 [Taiwanese for beginners]. Taipei: Avanguard Book.Google Scholar
[ p. 406 ]
Wei, Yimin (魏益民)
2001Shiyong xiangtu shenghuo Taiwanhua 實用鄉土生活台灣話 [The heritage Taiwanese language pronounciation & proverbs]. Taipei: SMC Publishing Inc.Google Scholar
Xu, Jidun (許極燉)
1998Taiwanyu gailun 台灣語概論 [An Introduction to Taiwanese], 417–419. Taipei: Avanguard Book.Google Scholar
2004Taiyu Hanzi duyin cidian 台語漢字讀音詞典 [Taiwanese pronunciation dictionary of Chinese characters]. Taipei: Kaituo Chuban.Google Scholar
Yang, Hsiu-fang (楊秀芳)
1991Taiwan Minnanyu yufagao 臺灣閩南語語法稿 [A grammar of Taiwanese Southern Min]. Taipei: Daan Press.Google Scholar
Yang, Jinghui (楊菁蕙)
2011Taiwan Minnanyu liangci ji qi jiaoxue celue yanjiu 台灣閩南語量詞及其教學策略研究 [A study of Taiwanese Southern Min classifiers and the teaching strategies]. Hsinchu: National Hsinchu University of Education. (Master’s thesis.)Google Scholar
Yao, Rongsong (姚榮松) & Luo, Zhaojin (羅肇錦)
1998 Taiwan Minnanyu, Kejiayu ji Guoyu changyong cihui de duiyi yanjiu 臺灣閩南語、客家語及國語常用詞彙的對譯研究 [A study of the corresponding common vocabulary in Taiwanese Southern Min, Hakka, and Taiwanese Mandarin]. (NSC research project report 86-2411-​H003-005.)Google Scholar
Yao, Rongsong (姚榮松) & Chen, Xianguo (陳憲國)
2003Taibeixian guoxiao Minnanyu 1000 changyong cihui ruhe peihe Jiunianyiguan Kecheng zhi yanjiu 台北縣國小閩南語1000 常用詞彙如何配合九年一貫課程之研究 [Integration of useful 1000 Taiwanese vocabulary words into Nine-Year Curriculum in elementary schools: A case study in Taipei County]. Taipei: Education Department, Taipei County Government.Google Scholar
Zhang, Pingsheng (張屏生)
2007Taiwan diqu Hanyu fangyan de yuyin he cihui (ce er): Yuliaopian-Gaoxiong Minnanhua yuhuiji 台灣地區漢語方言的語音和詞彙(冊二):語料篇-高雄閩南話語彙集 [Phonetics and vocabulary in Taiwan’s Chinese dialects (volume 2): Language corpus-Collection of Southern Min expressions in Kaohsiung]. Tainan: Kailang Zazhi.Google Scholar
Zhang, Niina
2009Syntactic properties of numeral classifiers in Mandarin Chinese. (Talk given at the Graduate Institute of Linguistics, National Chung Cheng University on 26 May 2009.) (http://​www​.ccunix​.ccu​.edu​.tw​/~lngnz​/index​.files​/May%202009​.pdf) (Accessed 2013-07-04.)
Zhou, Changyi (周長楫)
1985 Luelun Xiamenhua liangci 略論廈門話量詞 [Notes on classifiers in the Xiamen dialect]. Xiamen Daxue Xuebao (Zhexue Shehui Kexueban) 廈門大學學報(哲學社會科學版) [Journal of Xiamen University (Arts & Social Sciences)] 1985(1). 128–133.Google Scholar
1997Taiwan Minnanyu jiaocheng (xia ce) 台灣閩南語教程(下冊) [A course on Taiwanese Southern Min (volume 2)]. Pingtung: Anke chubanshe.Google Scholar
[ p. 407 ]