Article published in:
Language and Linguistics
Vol. 21:3 (2020) ► pp. 408442
????

參考文獻

Ang, Ui-Jin (洪惟仁)
2003Yinbian de dongji yu fangxiang: Zhang Quan jingzheng yu Taiwan putongqiang de xingcheng 音變的動機與方向:漳泉競爭與台灣普通腔的形成 [The motivation and direction of sound change: On the competition of Minnan dialects Chang-chou and Chüan-chou and the emergence of general Taiwanese]. Hsinchu: National Ting Hua University. (Doctoral dissertation.)Google Scholar
[ p. 439 ]
2011 Zhangzhou Zhao-an xian de yuyan fenpu 漳州詔安縣的語言分佈 [The linguistic distribution of Zhaoan in Zhangzhou Fujian]. Taiwan Yuwen Yanjiu 台灣語文研究 [Journal of Taiwanese Languages and Literature] 6(1). 23–36.Google Scholar
Chang, Mei-Ling (張美玲)
2017Hsinchu Nanliao Xiezipu yuyin yanbian 新竹南寮蟹仔埔語音演變 [Sound change in Hue-a-poo Nanliau Hsinchu]. Hsinchu: National Tsing Hua University. (Master’s thesis.)Google Scholar
Chen, Shu-chuan (陳淑娟)
2009 Taiwan Minnanyu yuanyin xitong ji yin-/yang-ru shengdiao de bianyi yu bianhua: Taiwan Minnanyu de zibiao diaocha fenxi 台灣閩南語元音系統及陰、陽入聲調的變異與變化—台灣閩南語的字表調查分析 [The vowel system change and the yin-/yang-entering tonal variations in Twiwanese Hokkien]. Taiwan Yuwen Yanjiu 台灣語文研究 [Journal of Taiwanese Languages and Literature] 4(3). 157–178.Google Scholar
2010 Taiwan Minnanyu xinxing de yuyin bianyi 台灣閩南語新興的語音變異—台北市、彰化市及台南市元音系統與陽入原調的調查分析 [New sound variation in Taiwan Southern Min: Vowel systems and the lower register entering tone in Taipei, Changhua, and Tainan]. Language and Linguistics 11(2). 425–468.Google Scholar
2013 Taipei Shezi fangyan de yuyin bianyi yu bianhua 台北社子方言的語音變異與變化 [The sound variation and change of Shezi dialect in Taipei City]. Language and Linguistics 14(2). 371–408.Google Scholar
Clements, G. N.
2003Feature economy in sound systems. Phonology 20(3). 287–333. CrossrefGoogle Scholar
Douglas, Carstairs
1990Chinese-English dictionary of the vernacular or spoken language of Amoy with Supplement. Taipei: SMC Publishing. (First published by London Trübner & Co. 1873 Supplemented by Rev. Thomas Barclay 1923).Google Scholar
Flemming, Edward S.
1995Auditory representations in phonology. Los Angeles: UCLA. (Doctoral dissertation.)Google Scholar
2004Contrast and perceptual distinctiveness. In Hayes, Bruce & Kischner, Robert & Steriade, Donca (eds.), Phonetically based phonology, 232–276. Cambridge: Cambridge University Press. CrossrefGoogle Scholar
Fujian Sheng Zhao’an Xian difangzhi bianzhuan weiyuanhui
(福建省詔安縣地方志編纂委員會) (ed.) 1999Fangyan 方言 [Dialect]. In Fujian Sheng Zhao’an Xian difangzhi bianzhuan weiyuanhui (ed.), Zhao’an xianzhi 詔安縣志 [Gazetteer of Zhao’an County], 1061–1095. Beijing: China Local Records Publishing.Google Scholar
Ji, Yamu (紀亞木)
2008Minnanyu shiyong jiaocheng 閩南語實用教程 [Lectures of practical Southern Min]. Xiamen: Lujiang Publishing House.Google Scholar
Liu, Hsiu-Hsueh (劉秀雪)
2014 Hua Min shuangyuren yuanyin fenbu 華閩雙語人元音分布 [Vowel distribution of Mandarin and Southern Min bilinguals]. (Paper presented at the 10th International Symposium on Taiwanese Languages and Teaching, Tainan, 25–26 October 2010.)
2015 Kinmen Hua Min shuangyuren yuanyin hudong bianhua 金門華閩雙語人元音互動變化 [Vowel interaction and change of Kinmen Mandarin and Southern Min bilinguals]. (Paper presented at the 65th annual conference of the Chinese Linguistic Society of Japan, Tokyo, 31 October–1 November 2015.)
[ p. 440 ]
2016 Minnanyu yuanyi xitong: Xiamen yu Tainan de duibi 閩南語元音系統:廈門與台南的對比 [Vowel systems of Southern Mins: a comparison between Xiamen and Taiwan]. (Paper presented at the 11th International Symposium on Taiwanese Languages and Teaching, Taipei, 12–13 July 2016.)
Ma, Chongqi (馬重奇)
1993 Zhangzhou fangyan tongyin zihui 漳州方言同音字匯 [Homophonic vocabulary in Zhangzhou dialect]. Fangyan 方言 [Dialect] 1993(3). 199–217.Google Scholar
Thomason, Sarah G.
2001Language contact. Edinburgh: Edinburgh University Press.Google Scholar
Tong, Chongtzi (董忠司)
1991 Taipei City, Tainan City, Lugang, Yilan deng si ge fangyan yinxi de zhengli yu bijiao 臺北市、臺南市、鹿港、宜蘭等四個方言音系的整理與比較 [A comparison among sound systems of Taipei City, Tainan City, Lugang, and Yilan dialects]. Hsinchu Shiyuan Xuebao 新竹師院學報 [Journal of National Hsin Chu Teachers College] 5. 31–64.Google Scholar
(ed.) 2001Formosan de laoyin: Taiwan Minnan yu gaiyao 福爾摩沙的烙印:台灣閩南語概要 [Formosan imprint: Introduction of Taiwan Southern Min]. Taipei: Council for Cultural Affairs, Executive Yuan.Google Scholar
Tsai, Regina Yu (蔡瑜)
2001Kinmen Jincheng Minnanyu yangyuanyin zhi shehui bianyi yanjiu 金門金城閩南語央元音(ɨ)與(ə)之社會變異研究 [A Sociolinguistic variation study of Southern Min central vowel ɨ and ə in Jincheng of Kinmen]. Taichung: Providence University. (Master’s thesis).Google Scholar
Van Coetsem, Frans
1988Loan phonology and the two transfer types in language contact. Dordrecht: Foris. CrossrefGoogle Scholar
2000A general and unified theory of the transmission process in language contact. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.Google Scholar
Winford, Donald
2003An introduction to contact linguistics. Malden: Blackwell publisher.Google Scholar
Xiamenshi difangzhi bianweihui
(廈門市地方志編委會) 1996Xiamen fangyanzhi 廈門方言志 [Dialect of Amoy]. Beijing: Beijing Language Institute Publisher.Google Scholar
Zeng, Nanyi (曾南逸)
2013Quan Xia fangyan yinyun bijiao yanjiu 泉廈方言音韻比較研究 [A comparative study of phonology of dialects in the ancient prefecture of Quanzhoun]. Beijing: Beijing University. (Doctoral dissertation.)Google Scholar
Zhang, Zhengxing (張振興)
1989Taiwan Minnan fangyan jilue 台灣閩南方言記略 [Script of Taiwan Southern Min]. Taipei: The Liberal Arts Press.Google Scholar
Zhou, Changqi (周長楫)
2006Minnan fangyan da cidian 閩南方言大辭典 [Dictionary of Minnan dialect]. Fuzhou: Fujian People’s Publishing House.Google Scholar
[ p. 441 ]