Part of
Microparameters in the Grammar of Basque
Edited by Beatriz Fernández and Jon Ortiz de Urbina
[Language Faculty and Beyond 13] 2016
► pp. 1536
References
Alberdi, Xabier
2003“The transivitity of borrowed verbs in Basque: An outline. In Inquiries into the Lexicon-Syntax Relations in Basque [Supplements of ASJU 43], Bernard Oyharçabal (ed.), 23-46. Bilbo: UPV/EHU.Google Scholar
Allières, Jacques
1992 “Gascón y euskera: afinidades e interrelaciones lingüísticas”. ASJU 26 (3): 801-812.Google Scholar
Arregi, Karlos and Nevins, Andrew
2012Morphotactics: Basque Auxiliaries and the Structure of Spellout. Springer. DOI logoGoogle Scholar
Artiagoitia, Xabier
2003 “Complementation (noun clauses)”. In A Grammar of Basque, José Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.), 634-711. Berlin: Mouton de Gruyter.Google Scholar
Azkue, Resurrección M.
1905-06Diccionario vasco-español-francés. Bilbo. Repr., 1969, Bilbo: La Gran Enciclopedia Vasca.Google Scholar
Berro, Ane
This volume. “On the relation between ergativity, stativity and the verbal configuration of Basque”.
Bonaparte, Louis-Lucien
1869Carte des sept provinces basques, montrant la délimitation actuelle de l’euscara. London.Google Scholar
Camino, Iñaki
2011 “Ekialdeko euskararen iraganaz”. In Euskal dialektologia: lehena eta oraina, [Supplements of ASJU 69], Irantzu Epelde (ed.), 87-153. Bilbo: UPV/EHU.Google Scholar
Caro Baroja, Julio
1943Los pueblos del norte de la Península Ibérica. Madrid: CSIC.Google Scholar
Elordieta, Arantzazu and Haddican, Bill
This volume. “Strategies of verb and verb phrase focus across Basque dialects”.
Ensunza Aldamizetxebarria, Ariane
2016 “The sociolinguistic variation of palatalization: The case of Gernika-Lumo”. Dialectologia 16: 71-91.Google Scholar
Etxepare, Ricardo and Ortiz de Urbina, Jon
2003 “Focalization”. In A Grammar of Basque, José Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.), 459-516. Berlin: Mouton de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Etxepare, Ricardo and Oyharçabal, Bernard
2013 “Datives and adpositions in Northeastern Basque”. In Variation in Datives: a Micro-comparative perspective, Beatriz Fernández and Etxepare, Ricardo (eds.), 50-95. New York: Oxford University Press.Google Scholar
Fernández, Beatriz and Rezac, Milan
This volume. “Differential object marking in Basque varieties”.
Gómez, Ricardo and Sainz, Koldo
1995 “On the origin of the finite forms of the Basque verb”. In Towards a History of the Basque Language, José Ignacio Hualde, Joseba A. Lakarra and Robert L. Trask (eds.), 235-274. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Heath, Jeffrey
1972 “Genitivization in Northern Basque complement clauses”. ASJU 6: 46-66.Google Scholar
Hualde, José Ignacio
1991Basque phonology. London: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
1999 “Basque accentuation”. In Word Prosodic Systems in the Languages of Europe, Harry van der Hulst, (ed.), 947-993. Berlin: Mouton de Gruyter.Google Scholar
2003 “Case and number inflection of noun phrases”. In A Grammar of Basque, José Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina Hualde (eds.),171-186. Berlin: Mouton de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
2010 “Neutralización de sibilantes en lengua vasca y seseo en castellano”. Oihenart 25: 89-116.Google Scholar
Hualde, José Ignacio, Elordieta, Gorka and Elordieta, Arantzazu
1994The Basque Dialect of Lekeitio [Supplements of ASJU 34]. Bilbo and Donostia: UPV/EHU and Gipuzkoako Foru Aldundia.Google Scholar
Jauregi, Oroitz and Epelde, Irantzu
2013 “Hasperenaren galera iparraldeko euskaran”. In Koldo Mitxelenaren Katedraren III. Biltzarra/III Congreso de la Cátedra Luis Michelena/3rd Conference of the Luis Michelena Chair, Ricardo Gómez, Joaquín Gorrochategui, Joseba A. Lakarra and Céline Mounole et al. (eds.), 245-262. Vitoria-Gasteiz: UPV/EHU.Google Scholar
Lafitte, Pierre
1944Grammaire basque (navarro-labourdin littéraire). Bayonne: Librairie “Le Livre”.Google Scholar
Laka, Itziar
1987 “Sabino Arana Goiri eta Hiperbizkaiera (Hiperbizkaieraren historiaz. III)”. ASJU 21 (1): 13-40.Google Scholar
Lakarra, Joseba
2011 “Gogoetak euskal dialektologia diakronikoaz: Euskara Batu Zaharra berreraiki beharraz eta haren banaketaren ikerketaz”. In Euskal dialektologia: lehena eta oraina [Supplements of ASJU, 69], Irantzu Epelde (ed.),155-232. Bilbo: UPV/EHU.Google Scholar
Leizarraga [Leiçarrague], Joanes
1571Jesus Christ gure jaunaren testamentu berria. La Rochelle: Pierre Hautin.Google Scholar
Michelena, Luis
1985Fonética histórica vasca, 3rd ed (1st ed., 1961) [Supplements of ASJU 4]. Donostia: Donostiako Foru Aldundia.Google Scholar
Manterola, Julen
2015Euskararen morfologia historikorako: artikuluak eta erakusleak. Ph.D. dissertation, UPV/EHU.Google Scholar
Michelena, Luis
1981 “Lengua común y dialectos vascos”. ASJU 15: 289-354.Google Scholar
Oñederra, Miren Lourdes
1990Euskal palatalizazioa. Bilbo: UPV/EHU.Google Scholar
Oyharçabal, Bernard
1992 “Structural case and inherent case marking: Ergaccusativity in Basque”. In Syntactic Theory and Basque Syntax [Supplements of ASJU 27] Joseba A. Lakarra and Jon Ortiz de Urbian (eds.), 309-342. Bilbo: UPV/EHU.Google Scholar
Rezac, Milan
This volume. “Gaps and stopgaps in Basque finite verb agreement”.
Rezac, Milan and Fernández, Beatriz
2013 “Dative Displacement in Basque”. In Variation in Datives: a Micro-Comparative Perspective, Beatriz Fernández and Ricardo Etxepare (eds.), 256-282. New York: Oxford University Press.Google Scholar
Trask, R.L.
1997The history of Basque. London: Routledge.Google Scholar
Yrizar, Pedro de
2014Morfología del verbo auxiliar vasco. On line: [URL]Google Scholar
Zuazo, Koldo
2008Euskalkiak: Euskararen dialektoak. Donostia: Elkar.Google Scholar
2010El euskera y sus dialectos. Irun, Gipuzkoa: Alberdania.Google Scholar
2013El euskera de Álava. Vitoria-Gasteiz: Arabako Foru Aldundia.Google Scholar
2014Euskalkiak. Donostia: Elkar.Google Scholar