Review article published In:
NOWELE Volume 53 (May 2008)
[NOWELE 53] 2008
► pp. 107113
References

Literatur

Allén, S.
2007 ‘Rävsalstenen’. In: K. Milles & A. Vogel (eds.), Språkets roll och räckvidd. Festskrift till Staffan Hellberg den 18 februari 2007. Stockholm studies in Scandinavian Philology; Ns 421. Stockholm.Google Scholar
Elmevik, L.
ed. 2007 Nya perspektiv inom nordisk språkhistoria. Föredrag hållna vid ett symposium i Uppsala 2022 januari 2006 Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi XCVII1 Uppsala
Hagland, J. R.
2003 ‘[rezension von] L. Peterson 2002’ Namn och bygd 911:182–5.Google Scholar
Harðarson, J. A.
2004 ‘Nordische Personennamen vom typ Einarr, Hróarr und Steinarr ’. In: A. van Nahl et al. (eds.), Namenwelten. Ortsund Personennamen in historischer Sicht. Reallexikon der Germanischen altertumskunde; Ergänzungsbd. 441:545–64. Berlin. DOI logoGoogle Scholar
Källström, M.
2007Mästare och minnesmärken. Studier kring vikingatida runristare och skriftmiljöer i Norden. Acta Universitatis stockholmiensis. New series 431. Stockholm.Google Scholar
Lagman, S.
1989 ‘Till försvar för runristarnas ortografi’. In: L. Elmevik & L. Peterson (eds.), Projektet: De vikingatida runinskrifternas kronologi. En presentation och några forskningsresultat. Runrön 11:27–37. Uppsala.Google Scholar
Mollin, R. A.
2007An Introduction to Cryptography. Discrete Mathematics and its Applications. 2nd ed., Boca Raton, Florida.Google Scholar
Nedoma, R.
2004Personennamen in südgermanischen Runeninschriften. Studien zur altgermanischen Namenkunde I, 1, 1. Indogermanische Bibliothek, 31. Reihe. Heidelberg.Google Scholar
Ög = Brate, E.
1911–18Östergötlands runinskrifter. Sveriges runinskrifter 21. Stockholm.Google Scholar
Peterson, L.
1981Kvinnonamnens böjning i fornsvenskan. De ursprungligen starkt böjda namnen. Anthroponymica Suecana 81. Uppsala.Google Scholar
1999 ‘Nordiskt runnamnslexikon. Presentation av ett forskningsprojekt.’ Studia anthroponymica Scandinavica 171: 99–102.Google Scholar
2002Nordisk runnamnslexikon. Cdrom. Uppsala. Zugleich zugänglich unter: [URL] [stand 17102002].
2004Lexikon över urnordiska personnamn. Zugänglich unter: [URL] [stand: 17052005].
2006Svenskt runordsregister. Runrön 2. 3. Reviderade upplagan. Uppsala. Zugänglich unter: [URL] [stand 17082006].
Ralph, B.
2007a ‘Rökstenen och språkhistorien’. In: L. Elmevik (ed.) 2007:121–43.Google Scholar
2007b ‘Gåtan som lösning. ett bidrag till förståelsen av rökstenens runinskrift’. Maal og Minne 2007:133–57.Google Scholar
Schulte, M.
2006 ‘Oral traces in runic epigraphy: evidence from older and younger inscriptions’. Journal of Germanic Linguistics 181:117–51. DOI logoGoogle Scholar
2008 ‘Stylistic variation in runic inscriptions? a testcase and preliminary assessment’. In: M. Barnes et al. (eds.), The Sixth International Symposium on Runes and Runic Inscriptions, University of Lancaster, 11–16 August 2005 [im Druck].Google Scholar
2008Rezension von L. Elmevik (ed.) 2007 [in diesem Band].Google Scholar
Schwink, F. W.
2007 ‘[rezension von] r. Nedoma 2004’. Journal of English and Germanic Philology 1061:544–5.Google Scholar
U = Wessén, E. & Sven B. F. Jansson
1940–58Upplands runinskrifter 14., sveriges runinskrifter 691. Stockholm.Google Scholar