Part of
From West to North Frisia: A Journey along the North Sea Coast
Edited by Alastair Walker, Eric Hoekstra, Goffe Jensma, Wendy Vanselow, Willem Visser and Christoph Winter
[NOWELE Supplement Series 33] 2022
► pp. 7788
References

Literatuer

Baardt, P.
1630Grote Heren-Feenster Prognosticatie […] 1630. Ljouwert: Claude Fonteyne.Google Scholar
Bremmer Jr, R. H.
2001The Study of Frisian to the end of the 19th Century. Yn H. H. Munske et al. (eds.), Handbuch des Friesischen/Handbook of Frisian Studies, 1–11. Tübingen: Niemeyer. DOI logoGoogle Scholar
2018‘The Fleeing Foot is the confessing Hand’. Proverbs in the Old Frisian Laws. Yn M. Cometta et al. (eds.), La tradizione gnomica nelle letterature Germaniche Medievale, 70–99. Milaan: Ledizioni. DOI logoGoogle Scholar
Breuker, Ph. H.
1978Fryske almenakken foar 1850. DeVrije Fries 58. 35–55.Google Scholar
1989It wurk fan Gysbert Japix. I. Tekst yn facsimile. II. Oerlevering en ûntstean. Ljouwert: Fryske Akademy.Google Scholar
(ed.) 2008ca. 1675B [Ofskrift troch S.A. Gabbema fan de Rymspreuken fan R. Bogerman út it hs. fan 1551]. Yn Ph. H. Breuker (ed.), Frysk fan 1550 oant 1801, oanfollingen, 136–184. Grins: Frysk Ynstitút.Google Scholar
2012De Greidhoeke. Lân en minsken fan 800 oant 1800 en letter. Ljouwert: Wijdemeer.Google Scholar
Brouwer, J. H.
1940De Burmania-sprekwirden. De twadde jiergearkomste fen de Fryske Akademy. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
Engels, M. H. H.
2007Friese spreekwoorden, verzameling 1614. [URL]
2020Boekhandel Gielraad, Franeker 1641. [URL]
Feitsma, A.
1965Onbikende Midfryske skriuwers (VII). Us Wurk 14. 12–17.Google Scholar
1974De autografemen in het werk van Gysbert Japicx. Ljouwert: Koperative Utjowerij.Google Scholar
Kuip, F. J. van der
2003De Burmania-sprekwurden. Santjinde-ieuske sprekwurden ferklearre en yn har tiid besjoen. Ljouwert: Fryske Akademy.Google Scholar
2006The 17th Century Frisian Burmania-Proverbs: International or Home-made? Proverbium 23. 309–326.Google Scholar
Meer, D. J. van der
2004Boerderijenboek van Hennaarderadeel, 1511–1698. Ljouwert: Fryske Akademy.Google Scholar
Orbaan, J. A. F.
1911Bescheiden in Italië omtrent Nederlandsche kunstenaars en geleerden. Den Haag: Nijhoff.Google Scholar
Roemeling, O. D. J.
2013Heiligen en Heren. Studies over het parochiewezen in het Noorden van Nederland vóór 1600. Ljouwert: Fryske Akademy.Google Scholar