Part of
From West to North Frisia: A Journey along the North Sea Coast
Edited by Alastair Walker, Eric Hoekstra, Goffe Jensma, Wendy Vanselow, Willem Visser and Christoph Winter
[NOWELE Supplement Series 33] 2022
► pp. 273302
References
Alma, R.
1999Codex Sickinghe. Het oudste Ommelander rechtshandschrift. Us Wurk 48. 122–146.Google Scholar
2020Heinrich Bernhard von dem Appelle en de studie van het Fries in de eerste helft van de achttiende eeuw. Us Wurk 69. 1–37. DOI logoGoogle Scholar
Bremmer Jr, R. H.
2018Codifying the law: Frisian legal manuscripts around 1300. In E. Kwakkel (ed.), Studies in medieval and renaissance book culture. Vernacular manuscript culture 1000–1500, 143–185. Leiden: University Press.Google Scholar
Breuker, Ph.H.
1990aOn the course of Franciscus Junius’ Germanic studies, with special reference to Frisian. In R. H. Bremmer Jr et al. (eds.), Aspects of Old Frisian philology, (= Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 31–32), 42–68. Amsterdam: Rodopi.Google Scholar
Breuker, Ph. H.
1990bCodex Unia: foar Gabbema op Holdingastate. Ut de Smidte 24(2). 17.Google Scholar
Buma, W. J.
(ed.) 1949Die Brokmer Rechtshandschriften. (= Oudfriesche taal- en rechtsbronnen 5.) The Hague: Nijhoff. DOI logoGoogle Scholar
(ed) 1954Het tweede Rüstringer handschrift. (= Oudfriesche taal- en rechtsbronnen 8.) The Hague: Nijhoff. DOI logoGoogle Scholar
(ed.) 1961De eerste Riustringer Codex. (= Oudfriesche taal- en rechtsbronnen 11.) The Hague: Nijhoff.Google Scholar
Buma, W. J. & W. Ebel
(eds.) 1963Das Rüstringer Recht. (= Altfriesische Rechtsquellen 1.) Göttingen: Musterschmidt.Google Scholar
(eds.) 1965Das Brokmer Recht. (= Altfriesische Rechtsquellen 2.) Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.Google Scholar
(eds.) 1967Das Emsiger Recht. (= Altfriesische Rechtsquellen 3.) Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.Google Scholar
(eds.) 1968Das Hunsingoer Recht. (= Altfriesische Rechtsquellen 4.) Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.Google Scholar
(eds.) 1972Das Fivelgoer Recht. (= Altfriesische Rechtsquellen 5.) Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.Google Scholar
Buma, W. J. & W. Ebel, with M. Tragter-Schubert
(eds.) 1977Westerlauwerssches Recht. I. Jus Municipale Frisonum, 2 vols. (= Altfriesische Rechtsquellen 6/1–2.) Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.Google Scholar
Buma, W. J., P. Gerbenzon & M. Tragter-Schubert
(eds.) 1993Codex Aysma. Die altfriesischen Texte. Leeuwarden: Fryske Akademy.Google Scholar
Campbell, A.
1937Frisian material in a Lambeth manuscript. Frysk Jierboek 1937 31–34.Google Scholar
1938Junius’ visit to Friesland. Frysk Jierboek 1938 31–35.Google Scholar
Deeters, W.
1993von Wicht <Fam.>. Biographisches Lexikon für Ostfriesland, I. Aurich: Ostfriesische Landschaft. 364–365.Google Scholar
Dekker, K.
1998The Old Frisian studies of Jan van Vliet (1620–1666) and Thomas Marshall (1621–1685). In R. H. Bremmer Jr et al. (eds.), Approaches to Old Frisian philology, (= Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 49), 113–138. Amsterdam: Rodopi.Google Scholar
[2019] Old Frisian in the seventeenth century. Unpublished public lecture in Oxford on 12th July 2019.Google Scholar
Eekhoff, W.
1856Geschiedenis van de zamenstelling en uitgave van het Groot Plakkaat en Charterboek van Friesland, benevens levensschetsen van de bewerkers G. F. Baron thoe Schwartzenberg, Dr Nicolaas Tholen en Mr J. M. T. Herbell. De Vrije Fries 7. 324–361.Google Scholar
Engels, M.
2007De bibliotheek (handschriften) van de historieschrijvers van Friesland. Bernardus Gerbrandi Furmerius en Simon Abbes Gabbema. Via: [URL] (last accessed 18 September 2021)
Fokkema, K.
(ed.) 1953De tweede Emsinger codex. (= Oudfriesche taal- en rechtsbronnen 7.) The Hague: Nijhoff. DOI logoGoogle Scholar
(ed.) 1959De derde Emsinger codex. (= Oudfriesche taal- en rechtsbronnen 10.) The Hague: Nijhoff. DOI logoGoogle Scholar
Formsma, W. J. et al.
1973De Ommelander borgen en steenhuizen. (= Groninger Historische Reeks 2.) Assen: Van Gorcum.Google Scholar
Gerbenzon, P.
1948Codex Furmerius. De Vrije Fries 39. 74–90.Google Scholar
(ed.) 1954Codex Parisiensis. (= Oudfriesche taal- en rechtsbronnen 9.) The Hague: Nijhoff.Google Scholar
1956Excerpta Legum. Onderzoekingen betreffende enkele Friese rechtsboeken uit de vijftiende eeuw. Groningen: Wolters.Google Scholar
1989Aantekeningen over de Jurisprudentia Frisica. Een laat-vijftiende-eeuwse Westerlauwers-Friese bewerking van de Excerpta Legum. Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 57. 21–67; 339–372. DOI logoGoogle Scholar
1990Canon and Roman law in the so-called Codex Parisiensis. In R. H. Bremmer Jr et al. (eds.), Aspects of Old Frisian philology, (= Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 31–32.), 125–145. Amsterdam: Rodopi.Google Scholar
Gerbenzon, P., et al.
(eds.) 1963Fryske stikken út Codex Furmerius. In rige foarstúdzjes fan Grinzer en Uterter frisisten. I–II. (= Estrikken 33–34.) Groningen: FFYRUG.Google Scholar
(de Haan) Hettema, M.
(ed.) 1830Het Emsinger Landrecht, van het jaar 1312. Naar een oorspronkelijk Oud-Friesch perkamenten handschrift uitgegeven. Leeuwarden: Schierbeek.Google Scholar
(ed.) 1834–1835Jurisprudentia Frisica, of Friesche Regtkennis. Een handschrift uit de vijftiende eeuw, 3. vols. Leeuwarden: Schetsberg.Google Scholar
1837Beknopte opgave der handschriften en gedrukte werken in de oudere en latere Friesche taal. Taalkundig Magazijn 2. 225–274.Google Scholar
de Haan Hettema, M.
(ed.) 1846–1847Oude Friesche Wetten, 2 vols. Leeuwarden: Suringar.Google Scholar
van Halsema, D. F. J.
1778Oordeelkundige verhandeling over den staat en regerings-vorm der Ommelanden tusschen den Eems ende Lauwers // Het aloude Ommelander Wetboek van Hunsingo, in de oude oorspronglijke Friesche landtale omtrent 't midden der dertiende eeuw vervaardigd (…). Verhandelingen ter nasporinge van de wetten en gesteldheid onzes vaderlands (…) 2. Groningen: Jacob Bolt.Google Scholar
Hanenburg, J. H. M.
1957Petrus Wierdsma en de útjefte fan de ‘Oude Friesche Wetten’. (= Estrikken 25.) Groningen: FFYRUG.Google Scholar
Hempenius-van Dijk, B. S.
1991De weeshuiskamer van de stad Groningen: 1611–1811. Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
Hettema
see (de Haan) Hettema
Hoekema, C. P. et al.
1980Eekhoff en zijn werk. Leven en werken van Wopke Eekhoff (1809–1880) stadsarchivaris van en boekhandelaar te Leeuwarden. Leeuwarden: Friese Pers Boekerij.Google Scholar
Hoekstra, J.
(ed.) 1950De eerste en de tweede Hunsinger Codex. (= Oudfriesche taal- en rechtsbronnen 16.) The Hague: Nijhoff. DOI logoGoogle Scholar
Huisman, G. C.
2014University library of Groningen. Four hundred years of history in four buildings, forty collections and infinite pictures. Groningen: Barkhuis. DOI logoGoogle Scholar
Huisman, K.
1990Karl Freiherr von Richthofen: Duitse baron met Friese passie. Leeuwarder Courant 13 October 1990 11.Google Scholar
Janssen, R.
2021Wopke Eekhoff en de Richthofencollectie. Letterhoeke 2021/2. 14–15.Google Scholar
[2021] Van Wierdsmacollectie tot Richthofencollectie. To appear in Letterhoeke 2021/3.Google Scholar
Jensma, G. T.
2002Om de erfenis van Friso. 175 Jaar Fries Genootschap. De Vrije Fries 82. 10–117.Google Scholar
Kwakkel, E.
2002Towards a terminology for the analysis of composite manuscripts. Gazette du livre médiéval 41. 12–19. DOI logoGoogle Scholar
Markey, T. L.
1981Frisian. (= Trends in Linguistics. State-of-the-art reports 13.) The Hague etc.: Mouton. DOI logoGoogle Scholar
Meijering, H. T.
1974De willekeuren van de Upstalsboom. Een filologisch-historische monografie. Groningen: VRB.Google Scholar
Naamlijst
[1870] = [anon.] [1870] Naamlijst van de studenten, sedert de oprigting der Hooge-school te Groningen ingeschreven. I. [Groningen].Google Scholar
Nauta, K.
1941Die altfriesischen allgemeinen Busztaxen. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
Nijdam, J. A. & J. Savelkouls
2017The manuscript collection of the Frisian state historian Simon Abbes Gabbema (1628–1688) from an Old Frisian perspective. In S. Laker & M. de Vaan (eds.), Frisian through the ages. Festschrift für Rolf H. Bremmer (= Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 77), 303–332. Amsterdam: Rodopi.Google Scholar
Nijdam, J. A., A. Versloot & H. Meijering
2012Kodeks Siccama. Spoaren fan in ferdwûn Aldwestfrysk rjochtshânskrift. Us Wurk 61. 1–56.Google Scholar
Oosterhout, M.
1970Sibrandus Siccama en het handschrift Jus. In T. Hoekema et al. (eds.), Flecht op ’e koai. Stúdzjes oanbean oan Prof. Dr. W.J. Buma ta syn sechstichste jierdei, 95–110. Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
PEIP
(1831) = [anon.] 1831 Lijst van de handschriften, kaarten en boeken, behoorende tot de verzameling van het genootschap Pro Excolendo Iure Patrio, opgerigt te Groningen in het jaar 1761. [Groningen].Google Scholar
Popkema, A.
2002Aspekten fan it Freeska Landriucht – Oer de edysjeferdieling fan Galama. In Boersma, P. et al. (eds.), Philologia Frisica anno 2002, 171–182. Leeuwarden: Fryske Akademy.Google Scholar
2021In iere besitter fan it Twadde Hunsinger Hânskrift. In Letterhoeke 2021/1 12–13.Google Scholar
von Richthofen, K.
(ed.) 1840Friesische Rechtsquellen. Berlin: Nicolaische Buchhandlung.Google Scholar
1880–1886Untersuchungen über die friesische Rechtsgeschichte, 3 vols. Berlin: Hertz.Google Scholar
Rinkema, F.
[2018] Onderzoek naar opschriften in Oud-Friese manuscripten. [Unpublished paper, held before students in Old Frisian course Groningen University, in December 2018].Google Scholar
van Romburgh, S.
2003‘For my worthy friend Mr Franciscus Junius’. An edition of the complete correspondence of Franciscus Junius F. F. (1591–1677). Leiden: Brill.Google Scholar
Schwartzenberg en Hohenlansberg, G. F. thoe
(ed.) 1768–1795Groot Placaat en Charterboek van Vriesland, 6 vols. Leeuwarden: Coulon.Google Scholar
Siccama, S.
1617Lex Frisionvm sive antiquæ Frisiorvm leges. Franeker: Lamrinck.Google Scholar
Siebs, T.
1895Westfriesische Studien. Berlin: Verlag der Königlichen Akademie der Wissenschaften.Google Scholar
1901Geschichte der friesischen Sprache. In H. Paul (ed.), Grundriss der germanischen Philologie, 2nd edn, 1152–1464. Strassbourg: Trübner.Google Scholar
Simonides, D.
1938Die Hunsingoer Küren vom Jahre 1252 und das Ommelander Landrecht vom Jahre 1448. Assen: van Gorcum.Google Scholar
Sipma, P.
(ed.) 1943De eerste Emsinger codex. (= Oudfriesche taal- en rechtsbronnen 4.) The Hague: Nijhoff.Google Scholar
Sjölin, B.
1969Einführung in das Friesische. (= Sammlung Metzler 86.) Stuttgart: Metzler. DOI logoGoogle Scholar
(ed.) 1970Die ‘Fivelgoer’ Handschrift. I. (= Oudfriesche taal- en rechtsbronnen 12.) The Hague: Nijhoff. DOI logoGoogle Scholar
Sytsema, J.
(ed.) 2012A diplomatic edition of Codex Unia. At: [URL] (last accessed 18 September 2021).
2014Codex Unia: Edition and reconstruction of a lost Old Frisian manuscript. In R. H. Bremmer Jr et al. (eds.), Directions for Old Frisian philology, (= Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 73), 497–526. Amsterdam: Rodopi.Google Scholar
Szirmai, J. A.
1999The archaeology of medieval bookbinding. Aldershot: Ashgate.Google Scholar
van Thienen, G.
1999A date for the Freeska Landriucht Press (1484–7) from paper evidence with a note on the Codex Roorda. In M. Davies (ed.), Incunabula. Studies in fifteenth-century printed books presented to Lotte Hellinga, 141–167. London: British Library.Google Scholar
Wiarda, T. D.
1782Von den Richtern des Brokmerlandes aus dem mittleren Zeitalter. Aurich: Winter.Google Scholar
1786Altfriesisches Wörterbuch. Aurich: Winter.Google Scholar
(ed.) 1805Asega-Buch. Ein alt-friesisches Gesetzbuch der Rüstringer. Berlin: Nicolai.Google Scholar
(ed.) 1820Die Willküren der Brockmänner, eines freyes friesischen Volkes. Berlin: Reimer. DOI logoGoogle Scholar
von Wicht, M.
(ed.) 1746Das ostfriesische Land-recht, nebst dem Deich- und Syhlrechte (…). Aurich: Tapper.Google Scholar
Wierdsma, P. & P. Brantsma
(eds.) 1782–1788Oude Friesche Wetten. Met eene Nederduitsche vertaaling en ophelderende aantekeningen voorzien, 2 vols. Kampen: J.A. de Chalmot / Leeuwarden: J. Seydel.Google Scholar

Auction catalogues

Herbell
(1819) = Catalogus eener groote en fraaije verzameling Latijnsche, Fransche, Hoog- en Nederduitsche boeken (…) alsmede eene zeldzame verzameling van manuscripten, (…,) nagelaten door (…) J.F.M. Herbell (…). Leeuwarden: Proost.Google Scholar
Heringa
(1798) = Catalogus van eene kostbaare en zeer net geconditioneerde verzameling van boeken (…), nagelaaten door wylen de Heeren Adrianus Heringa (…), en deszelfs zoon Volkert Heringa (…). Franeker: Romar.Google Scholar
Werumeus
(1783) = Catalogus bibliothecae selectissimae (…), tum libros, (…); tum codices Mss (…). Quos sibi collegit vir nobilissimus & doctissimus Hemmo Arnoldus Werumeus, J.U.D. (…). Groningen: Bolt.Google Scholar
Wiarda
(1826) = Verzeichniss der von dem Herrn Tilemann Dothias Wiarda (…) nachgelassenen Bücher (…). Aurich: Tappers.Google Scholar
Wierdsma
(1813) = Catalogus van eene uitgezogte verzameling van regtsgeleerde, staatkundige, godgeleerde, oudheidkundige en taalkundige boeken. Van manuscripten op papier en pergament en van zeer oude drukken. Welke tot eigen gebruik byeen verzameld zyn door wylen den heer Petrus Wierdsma te Leeuwarden (…). Leeuwarden: Romar.Google Scholar
(1858) = Letterkundige nalatenschap van Petrus Wierdsma: catalogus van een kleine, doch hoogst belangerijke verzameling Oud-friesche handschriften en merkwaardige oude drukken, (onder welke origineele codices en incunabelen) benevens eigenhandige geschriften enz. van Petrus Wierdsma (…). Leeuwarden: Eekhoff.Google Scholar