Part of
Constructing Collectivity: 'We' across languages and contexts
Edited by Theodossia-Soula Pavlidou
[Pragmatics & Beyond New Series 239] 2014
► pp. 207226
References
Bartmiński, Jerzy
(ed.). 1993. Współczesny Język Polski . [Contemporary Polish]. Wrocław: Ossolineum.Google Scholar
Benwell, Bethan and Stokoe, Elizabeth
. 2006. Discourse and Identity . Edinburgh: Edinburgh University Press.Google Scholar
Blum-Kulka, Shoshana, House, Juliane and Kasper, Gabriele
, (eds). 1989. Cross-Cultural Pragmatics . Norwood: Ablex.Google Scholar
Bralczyk, Jerzy and Mosiołek-Kłosińska, Katarzyna
(eds). 2001. Zmiany w Publicznych Zwyczajach Językowych . [Changes in public communication routines]Warszawa: Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN.Google Scholar
Brown, Roger and Gilman, Albert
. 1960. “The pronouns of power and solidarity.” In Language and Social Context , Pier Paolo Giglioli(ed.), 252–282. Harmondsworth: Penguin Books.Google Scholar
Brown, Penelope and Levinson, Stephen
. 1987. Politeness: Some Universals in Language Usage . Cambridge University Press.Google Scholar
Brückner, Aleksander
. 1993 [1927]. Słownik Etymologiczny Jłzyka Polskiego [An etymological dictionary of Polish]. Warszawa: Wiedza Powszechna.Google Scholar
Culpeper, Jonathan, Bousfield, Derek and Wichmann, Anne
. 2003. “Impoliteness revisited: With special reference to dynamic and prosodic aspects. Journal of Pragmatics 35: 1545–1579. DOI logoGoogle Scholar
Długosz-Kurczabowa, Krystyna and Dubisz, Stanisław
. 2006. Gramatyka Historyczna Jłzyka Polskiego . [A Historical Grammar of Polish]. Warszawa: UW.Google Scholar
Doroszewski, Witold
1973. Słownik Poprawnej Polszczyzny [A dictionary of standard Polish]. Warszawa: PWN.Google Scholar
Dubisz, Stanisław
. 2011. “Kultura Językowych Zachowań: Od Dialogu do Polilogu.” [Culture of language: From dialogue to polilogue]. Paper delivered at 8th Forum of Culture of the Word. Rzeszów, 20–22 October, 2011 (ms.).
Duszak, Anna
. 2005. “Between styles and values: An academic community in transition.” In Identity, Community, Discourse: English in Intercultural Settings , Giuseppina Cortese and Anna Duszak(eds), 69–94. Bern: Peter Lang.Google Scholar
. 2006. “Why “new” newspeak? Axiological insights into language ideologies and practices in Poland.” In Language Ideologies, Policies and Practices: Language and the Future of Europe , Clare Mar-Molinero and Patrick Stevenson(eds), 91–103. Houndmills: Palgrave. DOI logoGoogle Scholar
Foley, William
. 1997. Anthropological Linguistics: An Introduction . Blackwell.Google Scholar
Gądecki, Jacek
, 2009. Za Murami. Osiedla Grodzone w Polsce. Analiza Dyskursu . [Behind the walls. Gated settlements in Poland. Discourse analysis]Wrocław: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.Google Scholar
Helmbrecht, Johannes
. 2002. “Grammar and function of we.” In Us and Others: Social Identities across Languages, Discourses and Cultures , Anna Duszak(ed.), 31–49. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Kasper, Gabriele
. 1990. “Linguistic politeness: current research issues. Journal of Pragmatics 14(2): 193–218. DOI logoGoogle Scholar
Kowalski, Grzegorz
. 2006. “Globalna ‘konwersacjonalizacja’ dyskursów a zmiany w stylu komunikacji akademickiej na przyk?adzie korespondencji e-mailowej mi?dzy studentami i nauczycielami.” [Global ‘conversationalization’ of discourses and changes in academic communication on the example of teacher-student e-mail correspondence]. In Korpusy w Angielsko-polskim J?zykoznawstwie Kontrastywnym [Corpora in English-Polish Contrastive Linguistics] , Anna Duszak, Elżbieta Gajek and Urszula Okulska(eds), 287–307. Kraków: Universitas.Google Scholar
Krzyżanowski, Michał
. 2010. The Discursive Construction of European Identities . Frankfurt a/Main: Peter Lang.Google Scholar
Kurkowska, Halina and Skorupka, Stanisław
. 1959. Stylistyka Polska: Zarys [Polish Stylistics: An Outline] . Warszawa: PWN.Google Scholar
Łoś, Jan.
1916. “Od tydo pan. ” [From you (T) to you (V)] JęzykPolski 3(1): 1–10.Google Scholar
Marcjanik, Małgorzata
. 1997. Polska Grzeczność Językowa . [Politeness in Polish]. Kielce: WSP.Google Scholar
. 2007. Grzeczność w Komunikacj Językowej . [Politeness in verbal communication]. Warszawa: PWN.Google Scholar
Markowski, Andrzej
, 1999. Nowy Słownik Poprawnej Polszczyzny [A New Dictionary of Standard Polish] . Warszawa: PWN.Google Scholar
Siewierska, Anna
. 2004. Person . Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Skarżyńska, Krystyna
. 2002. “WE and THEY in Polish political discourse: A psychological approach.” In Us and Others: Social Identities across Languages, Discourses and Cultures , Anna Duszak(ed.), 249–265. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Spencer-Oatey, Helen
. 2000. “Introduction: language, culture and rapport management.” In Culturally Speaking: Managing Rapport through Talk across Cultures , Spencer-Oatey, Helen(ed.), 1–10. London: Continuum.Google Scholar
Verschueren, Jef
. 1999. Understanding Pragmatics . London: Arnold.Google Scholar
Watts, Richard
. 2003. Politeness . Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Wierzbicka, Anna
. 1985. “Different cultures, different languages, different speech acts: Polish vs. English. Journal of Pragmatics 9: 145–178. DOI logoGoogle Scholar
. 1991. Cross-Cultural Pragmatics: The Semantics of Human Interaction . Berlin: Mouton de Gruyter.Google Scholar
. 1999. Język – Umysł – Kultura . [Language – mind – culture]Warszawa: PWN.Google Scholar
Żywiczyński, Przemysław
. 2010. The Axiology of Spoken Interaction: An Essay on the Organization of Conversational Behaviour . Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.Google Scholar