References
Adachi, Taro
1999Nihongo Gimonbun ni Okeru Handan no Shosoo [Japanese Questions and Judgement]. Tokyo: Kuroshio.Google Scholar
Goody, Esther N.
1978 “Towards a Theory of Questions.” In Questions and Politeness, ed. by Esther N. Goody, 17–43. Cambridge, MA: Cambridge University Press.Google Scholar
Hikita, Yoshiaki
2020“Shitsumon ryoku” tte, jitsu wa Shigoto o Yuri ni susumeru saikyou no Sukiru nan desu [Asking Questions is the most Powerful Skill for your Business]. Tokyo: PHP Kenkyujo.Google Scholar
Hill, Beverly, Sachiko Ide, Shoko Ikuta, Akiko Kawasaki, and Tsunao Ogino
1986 “Universals of Linguistic Politeness: Quantitative Evidence from Japanese and American English.” Journal of Pragmatics 10 (3): 347–371. DOI logoGoogle Scholar
Ilie, Cornelia
2015 “Questions and Questioning.” In The International Encyclopedia of Language and Social Interaction, ed. by Karen Tracy, Cornelia Ilie, and Todd Sandel, 1257–1271. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell. DOI logoGoogle Scholar
Iwata, Yuko
2015 “Nichi-eigo Shotamenkaiwa ni okeru Jikokaiji no Kino [Function of disclosure in first meeting conversation: a comparative study of English and Japanese].” In Nichiei Danwa Sutairu no Taisho Kenkyu [A comparative study between Japanese and English], ed. by Sanae Tsuda, Yasumi Murata, Mami Otani, Yuko Iwata, Yuka Shigemitsu, and Yoko Otsuka, 37–92. Tokyo: Hitsuji Shobo.Google Scholar
Koike, Ikuo and Hajime Terauchi
2008Kigyo ga Motomeru Eigoryoku Chosa Hokokusho: Dainigengo Shutoku Kenkyu o Kiban to suru Sho, Chu, Ko, Dai no Renkei o Hakaru Eigokyoiku no Sendoteki kisokenkyu [Research report based on a survey on English nees sat companies: Fundamental research on English education from a second-language-acquisition-research point of view aiming for linking curricula at elementary school, junior high schools, high schools and colleges] (Grants-in-Aid for Scientific Research Report No. 16202010). Chiba: Authors.Google Scholar
Maynard, Douglas W., and Don H. Zimmerman
1984 “Topical Talk, Ritual and the Social Organization of Relationships.” Social Psychology Quarterly, 47 (4): 301–316. DOI logoGoogle Scholar
Nakane, Chie
1970Japanese Society (English edition). London: The Orion Publishing Group. Kindle.Google Scholar
Noda, Hsashi
2014 “Hairyo Hyogen no Tayosei o Toraeru Igi to Houhou [The way and significance to capture the considerate expression].” In Nihongo no Hairyo Hyogen no Tayosei [Variety of Japanese considerate expressions], ed. by Hisashi Noda, Yoshiyuki Takayama, and Takashi Kobayashi, 3–20. Tokyo: Kuroshio Shuppan.Google Scholar
Otani, Mami
2015 “Wadai Tenkai Sutairu no Nichiei Taisho Bunseki: Kaiwa Sankasha wa Dono youni Wadai no Tenkai ni Kouken suru no ka [Comparative study of topic development between Japanese and English discourse: how participants contribute to topic development].” In Nichiei Danwa Sutairu no Taisho Kenkyu [A Comparative Study between Japanese and English], ed. by Sanae Tsuda, Yasumi Murata, Mami Otani, Yuko Iwata, Yuka Shigemitsu, and Yoko Otsuka, 193–230. Tokyo: Hitsuji Shobo.Google Scholar
Otani, Mami, and Yuka Shigemitsu
2003Nihon jin ro Amerika jin ni yoru eigo kaiwa no bunseki-shitsumon kaitou no shitsu no kanten kara/ kaiwa no kaishi bu shuketubu [An analysis of English conversation between Japanese and Aerican: questions and aswer sequence / opening and closing]. Presented at 21th English Lingusitc conferesnce, Shizuoka Prefectural University, Japan.
Otani, Mami, Yuko Iwata, and Yuka Shigemitsu
2016‘Wadai no Tenkai ni Kiyo suru Kikite no Yakuwari: Nichi Ei Shotaimen Kaiwa no Taisho Bunseki [The role of listeners for developing topics in conversations of unacquainted people: A comparative study between Japanese and English]. Presented at 37th the Japanese Association of Sociolinguistics Science conference, Nihon University, Japan.
Otsu, Tomomi
2016 “Ryugakusei to no zatsudan [Social conversation with foreign students].” In Zatsudan no bigaku [The kaleidoscope of small talk: a linguistic approach], ed. by Kazuyo Murata and Risako Ide, 167–188. Tokyo: Hitsuji Shobo.Google Scholar
Shigemitsu, Yuka, Sanae Tsuda, and Yasumi Murata
2006 “Ibunka Taiken Ankeeto [Questionnaire on intercultural experience].” In Poraitonesu to eigo kyoiku [Politeness and English education], ed. by Hori Motoko, Sanae Tsuda, Yasumi Murata, Mami Otani, Yuka Shigemitsu, Kazuyo Murata, and Yoko Otsuka, 5–33. Tokyo: Hitsuji Shobo.Google Scholar
Suzuki, Mutsumi
1997 “Nihongo Kyoiku ni Okeru Teineitai Sekai to Futsutai Sekai [The world of Japanese politeness style and plain style for teaching Japanese language to non-native Japanese].” In Shiten to Gengo Koudou [Viewpoint and verbal behavior], ed. by Yukinori Takubo, 45–76. Tokyo: Kuroshio Shuppan.Google Scholar
Tanaka, Lydia
2015Japanese Questions: Discourse, Context and Language (first edition). London: Bloomsbury.Google Scholar
Tsuda, Sanae, Yasumi Murata, Yuko Iwata, Yuka Shigemitsu, Mami Otani and Yoko Otsuka
2015Nichieigo danwa sutairu no kenkyu (Comparative study of Discourse of Japanese and English). Tokyo: Hitsuji Shobo.Google Scholar
Tsutsui, Sayo
2012Zatsudan no kouzou bunseki [Structural analysis of social conversation]. Tokyo: Kuroshio Shuppan.Google Scholar
Ueno, Kishiko
2016‘Nihongo Washa to Eigo Washa no Shitsumon Koui no Tisho Kenkyu [A Contrastive Study of Question-Asking in Japanese and English.] In 2015 Fiscal Year Final Research Report (Grants-in-Aid for Scientific Research Report No. 25370733). [URL] (accessed December 30, 2020).
Usami, Mayumi
2002Discourse Politeness in Japanese Conversation: Some Implications for a Universsal Theory of Politeness. Tokyo: Hitsuji Shobo.Google Scholar
(ed.) 2017BTSJ-Japanese Natural Conversation Corpus (2017 pre-release version), NINJAL: Multiple Approaches to Analyzing the Communication of Japanese Language Learners, Sub-project: Studies on the language use of Japanese language learners, leader: Mayumi Usami.Google Scholar
Watanabe, Suwako
1993 “Cultural Differences in Framing: American and Japanese Group Discussions.” In Framing in discourse, ed. by Deborah Tannen, 176–209. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Yamada, Chihoko
2017Koresae dekireba OK! Manga de mini tsuku Shigoto no manner [Business manner through Manga: What you must do]. Tokyo: Asa Shuppan.Google Scholar