Yanjun Chen

Yanjun Chen

is author of the following articles:

image not available
Chen, Yanjun. 2011. “Lin Yuru, Lei Tianfang, Jack Lonergan, Chen Jing, Xiao Xiaoyan and Zhang Youping. Interpreting for tomorrow: A course book of interpreting skills between English and Chinese ”. In Interpreting Chinese, Interpreting China, 175–180
image not available
Chen, Yanjun. 2009. “Review of Yuru, Tianfang, Lonergan, Jing, Xiaoyan, Hongshan & Youping (1999): Interpreting for tomorrow: A course book of interpreting skills between English and Chinese ”. In China and Chinese, 285–290