References
Andrews, L
(2003) A dictionary of the Hawaiian language. Waipahu: Island Heritage Publishing.Google Scholar
Baker, C.M. Kaliko
(2012) A-class genitive subject effect: A pragmatic and discourse grammar approach to a- and o-class genitive subject selection in Hawaiian. Unpublished PhD dissertation. University of Hawai‘i at Mānoa, Hawai‘i.
(2014) Ke mele ma ke ka‘ao [Song in folklore]. In R. Keawe Lopes Jr. (Ed.), E Mau ai ka Puana [Continue the refrain]. Honolulu, HI: Ka Waihona a ke AlohaGoogle Scholar
Beckwith, M
(1970) Hawaiian mythology. Honolulu, HI: University of Hawai‘i Press.Google Scholar
(1997) Ka Moolelo o Laieikawai [The historical recount of Lā‘ieikawai]. Honolulu, HI: First People’s Productions.Google Scholar
Bruner, J
(2001) Self-making and world-making. In J. Brockmeier & D. Carbaugh (Eds.), Narrative and identity: Studies in anthropology (pp. 25–37). Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
D. B
(1835, April 15). No ka pule malama hou [Concerning the New Enlightened Prayer]: Helu 1. Ke Kumu Hawaii (pp. 91–92).Google Scholar
Goddard, C
(2006) Ethnopragmatics: A new paradigm. In C. Goddard (Ed.), Ethnopragmatics: Understanding discourse in cultural context (pp. 1–30). Berlin: Mouton de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Grenoble, L.A. & Whaley, L.J
(2006) Saving languages: An introduction to language revitalization. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Kaao no Kamapuaa
[Folktale for Kamapua‘a] (1931, September 8October 17). Ka Hoku o Hawaii.Google Scholar
Kahiolo, G.W
(1861, June 26). He moolelo no kamapuaa [A historical account of Kamapua‘a]. Ka Hae Hawaii, p. 4.Google Scholar
Kamakau, S.M
(1842, October 25). Ke Kuauhau no na Kupuna [The genealogy of the ancestors]. Ka Nonanona, p. 49.Google Scholar
(1868, February 15). He mau mea i hoohalahala ia no na mea iloko o na kaao Hawaii [Some criticisms about that within Hawaiian folklore]. Nupepa Kuokoa, p. 3.Google Scholar
(2001) Ke Aupuni Mō‘ī [The monarchial nation]. M. Nogelmeier (Ed.). Honolulu, HI: Kamehameha Schools Press.Google Scholar
Kanahele, P
(2011) Ka Honua Ola: ‘Eli‘eli kau mai [The living earth: Descend, deepen the revelation]. Honolulu, HI: Kamehameha Publishing.Google Scholar
Kanepuu, J.H
(1856, October 1). E malama i ka nupepa [Care for the newspaper]. In Ka Hae Hawai‘i, p. 122.Google Scholar
(1862, October 30). Ka poe kakau moolelo, a kaao paha [Those who write history, and perhaps folklore]. Ka Hoku o ka Pakipika, p. 1.Google Scholar
Kupanaha
[Amazing] (1844, August 20). Ka Nonanona, p. 51.Google Scholar
Malo, D
(1971) Hawaiian Antiquities (Moolelo Hawaii). N.B. Emerson (Trans.). E. Christian (Ed.). Honolulu, HI: Bishop Museum Press.Google Scholar
Moolelo, M.U
(1891) He Molelo Kaao no Kamapuaa [A folktale history for Kamapua‘a] (title changed on July 15, 1891 to “He Moolelo no Kamapuaa” [A historical account of Kamapua‘a]). Ka Leo o ka Lahui.Google Scholar
Nogelmeier, M.P
(2012) Hawaii’s Legacy of Literacy: Puakea Nogelmeier at TEDx Mānoa. [URL].
(2010) Mai Pa‘a i ka Leo [Don’t hold back the voice]: Historical voice in Hawaiian primary materials, looking forward and listening back. Honolulu, HI: Bishop Museum Press and Awaiaulu Press.Google Scholar
No ke Kaiakahinalii
[Concerning Kekaiakahinaali‘i] (1834, April 18). Ka Lama Hawaii, p. 4.Google Scholar
No ka hiki ana mai o ka malamalama i Hawaii nei
[Concerning the arrival of enlightenment] (1834, May 9). Ka Lama Hawaii, p. 4.Google Scholar
No ka Iona Hele ana i Nineva
[Concerning Iona’s going to Nineva] (1835, January 7). Ke Kumu Hawaii, p. 37.Google Scholar
Schütz, A
(1994) Voices of Eden: A history of Hawaiian language studies. Honolulu, HI: University of Hawai‘i Press.Google Scholar
Silva, N
(2004) Aloha betrayed: Native Hawaiian resistance to American colonization. Durham NC: Duke University Press. DOI logoGoogle Scholar
(2010) E Lawe I Ke Ō [Take the life]: An Analysis of Joseph Mokuohai Poepoe’s account of Pele calling the winds. Hūlili: Multidisciplinary Research on Hawaiian Well-Being, 6, 237–266.Google Scholar