Article published In:
Studies in Language
Vol. 48:1 (2024) ► pp.228251
References
Bradley, David
1997Tibeto-Burman languages and classification. In David Bradley (ed.), Papers in Southeast Asian linguistics No.14: Tibeto-Burman languages of the Himalayas, 1–72. Canberra: Pacific Linguistics.Google Scholar
Chirkova, Katia
2012The Qiangic subgroup from an areal perspective: A case study of languages of Muli. Language and Linguistics 13(1). 133–170.Google Scholar
Huang, Bufan & Zhou Facheng
2006Qiangyu yanjiu [Researches on Qiang]. Chengdu: Sichuan Renmin Press.Google Scholar
Huang, Chenglong & Shude Wang
2007Puxi Qiangyu de huati pingshu jiegou [Topic-comment constructions in Puxi Qiang]. Language and Linguistics 8(2). 519–551.Google Scholar
Jacques, Guillaume & Alexis Michaud
LaPolla, Randy J. with Huang, Chenglong
2003A grammar of Qiang with annotated texts and glossary. Berlin: De Gruyter Mouton. DOI logoGoogle Scholar
LaPolla, Randy J. & Dory Poa
2006Describing word order. In Felix Ameka, Alan Dench and Nicholas Evans (eds.), Catching language. The standing challenge of grammar writing, 269–296. Berlin: De Gruyter Mouton. DOI logoGoogle Scholar
Liu, Guangkun
1998Mawo qiangyu yanjiu [Studies on the Mawo dialect of the Qiang language]. Chengdu: Sichuan Nationality Press.Google Scholar
1999Lun dongci de rencheng fanchou. Minzu Yuwen (1). 30–36.Google Scholar
Nichols, Johanna
1986Head-marking and dependent-marking grammar. Language 62(1). 56–119. DOI logoGoogle Scholar
Poa, Dory & LaPolla, Randy J.
2007Minority languages of China. In Osahito Miyaoka & Michael E. Krauss (eds.), The vanishing languages of the Pacific, 337–354. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Sun, Hongkai
1981Qiangyu jianzhi [A brief description of the Qiang language]. Beijing: Nationalities Press.Google Scholar
2001Lun zangmian yuzu zhong de Qiangyuzhi yuyan [On Language of the Qiangic branch in Tibeto-Burman]. Language and Linguistics 2(1). 157–181.Google Scholar