Article published in:
Noun Valency
Edited by Olga Spevak
[Studies in Language Companion Series 158] 2014
► pp. 1960
References
Alexiadou, Artemis
2001Functional Structure in Nominals. Nominalization and Ergativity [Linguistik Aktuell/Linguistics Today 42]. Amsterdam: John Benjamins. CrossrefGoogle Scholar
Apresjan, Jurij D
1995Leksičeskaja semantika. Sinonimičeskije sredstva jazyka (Lexical semantics. Synonymic means of the language). Moscow: Vostočnaja literatura, RAN.Google Scholar
Cinková, Silvie & Kolářová, Veronika
2006Nouns as components of support verb constructions in the Prague Dependency Treebank. In Insight into Slovak and Czech Corpus Linguistics, Mária Šimková (ed.), 113–139. Bratislava: Veda.Google Scholar
Chomsky, Noam
1972Remarks on nominalization. In Studies on Semantics in Generative Grammar, 11–61. The Hague: Mouton.Google Scholar
Cruse, David Alan
1986Lexical Semantics. Cambridge: CUP.Google Scholar
Český národní korpus (Czech National Corpus) – SYN2000
. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Prague. <http://​www​.korpus​.cz> (2000).
Český národní korpus – SYN2005.
Ústav Českého národního korpusu FF UK, Prague. <http://​www​.korpus​.cz> (2005).
Český národní korpus – SYN2006PUB.
Ústav Českého národního korpusu FF UK, Prague. <http://​www​.korpus​.cz> (2006).
Český národní korpus – SYN2009PUB.
Ústav Českého národního korpusu FF UK, Prague. <http://​www​.korpus​.cz> (2009).
Český národní korpus – SYN2010.
Ústav Českého národního korpusu FF UK, Prague. <http://​www​.korpus​.cz> (2010).
Dokulil, Miloš
1982K otázce slovnědruhových převodů a přechodů, zvl. transpozice (On transfers and transitions among parts of speech: The case of transposition). Slovo a slovesnost 43: 257–271.Google Scholar
Dowty, David R
1979Word Meaning and Montague Grammar: The Semantics of Verbs and Times in Generative Semantics and in Montague’s PTQ. Dordrecht: Reidel. CrossrefGoogle Scholar
Grimshaw, Jane
1991Argument Structure. Cambridge MA: The MIT Press.Google Scholar
Hajič, Jan, Panevová, Jarmilla, Urešová, Zdeňka, Bémová, Alevtina, Kolářová, Veronika & Pajas, Petr
2003PDT-Vallex: Creating a large-coverage valency lexicon for Treebank annotation. In Proceedings of The Second Workshop on Treebanks and Linguistic Theories , 57–68. Vaxjo: Vaxjo University Press.Google Scholar
Ježek, Elisabetta & Melloni, Chiara
2011Nominals, polysemy and co-predication. Journal of Cognitive Science 12(1): 1–31.Google Scholar
Jirsová, Anna
1966Vazby u dějových podstatných jmen označujících duševní projevy (Valency of non-productively derived nouns denoting mental states or dispositions). Naše řeč 49: 73–81.Google Scholar
Karlík, Petr
2000Valence substantiv v modifikované valenční teorii. (Valency of nouns in a modified valency theory) In Čeština – Univerzália a specifika 4, Zdeňka Hladká & Petr Karlík (eds), 181–192. Brno: Masarykova univerzita.Google Scholar
2002Ještě jednou k českým deverbálním substantivům (Once more on Czech deverbal nouns). In Čeština – Univerzália a specifika 4. Zdeňka Hladká & Petr Karlík (eds), 13–23.Prague: Lidové noviny.Google Scholar
Karlík, Petr & Nübler, Norbert
1998Poznámky k nominalizaci v češtině (Notes on nominalization in Czech). Slovo a slovesnost 59: 105–112.Google Scholar
Kettnerová, Václava
2009Konstrukce s rozpadem tématu a dikta v češtině (Constructions with the splitting of the theme and dictum in Czech). Slovo a slovesnost 70: 163–174.Google Scholar
Kolářová, Veronika
2006Valency of deverbal nouns in Czech. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 86: 5–19.Google Scholar
2010Valence deverbativních substantiv v češtině (na materiálu substantiv s dativní valencí) (Valency of deverbal nouns in Czech, with a special regard to nouns with dative valency). Prague: Karolinum.Google Scholar
Křížková, Helena
1968Substantiva s dějovým významem v ruštině a v češtině (Nouns with action meaning in Russian and Czech). In Kapitoly ze srovnávací mluvnice ruské a české III, O ruském slovese, 81–152. Prague: Academia.Google Scholar
Kuryłowicz, Jerzy
1936Dérivation lexicale et dérivation syntaxique. Bulletin de la Société linguistique de Paris 37: 79–92.Google Scholar
Lopatková, Markéta, Žabokrtský, Zdeněk & Kettnerová, Václava
2008Valenční slovník českých sloves (Valency lexicon of Czech verbs). Prague: Karolinum. <http://​ufal​.mff​.cuni​.cz​/vallex​/>Google Scholar
Melloni, Chiara
2011Event and Result Nominals. A Morpho-semantic Approach. Bern: Peter Lang.Google Scholar
Mikulová, Marie et al.
2006Annotation on the Tectogrammatical Level in the Prague Dependency Treebank. Annotation manual. Technical Report TR-2006–30. Prague: ÚFAL MFF UK.Google Scholar
Novotný, Jiří
1980Valence dějových substantiv v češtině (Valency of non-productively derived nouns in Czech) [Sborník pedagogické fakulty v Ústí nad Labem]. Prague: SPN.Google Scholar
Panevová, Jarmila
1974On verbal frames in Functional Generative Description, Part I. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 22: 3–40.Google Scholar
1975On verbal frames in Functional Generative Description, Part II. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 23: 17–52.Google Scholar
1980Formy a funkce ve stavbě české věty (Forms and functions in the structure of Czech sentences). Prague: Academia.Google Scholar
2002K valenci substantiv (s ohledem na jejich derivaci) (On noun valency (with respect to their derivation)). Zbornik Matice srpske za slavistiku 61: 29–36.Google Scholar
PDT-Vallex: Czech Valency lexicon linked to treebanks.
Piťha, Petr
1984Case frames of nouns. In Contributions to Functional Syntax, Semantics, and Language Comprehension [Linguistic and Literary Studies in Eastern Europe 16], Petr Sgall (ed.), 225–238. Amsterdam: John Benjamins.Google Scholar
Procházková, Věra
2006Argument Structure of Czech Event Nominals. MPhil thesis, University of Tromsø.
Sgall, Petr
1967Generativní popis jazyka a česká deklinace (A generative description of language and the Czech declension). Prague: Academia.Google Scholar
Sgall, Petr, Hajičová, Eva & Panevová, Jarmila
1986The Meaning of the Sentence in its Semantic and Pragmatic Aspects. Dordrecht & Prague: Reidel & Academia.Google Scholar
Svozilová, Naďa, Prouzová, Hana & Jirsová, Anna
2005Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení (Dictionary of complementation and phrases of verbs, nouns and adjectives). Prague: Academia.Google Scholar
Šmilauer, Vladimír
1966Novočeská skladba (Syntax of modern Czech). Praha: SPN.Google Scholar
Urešová, Zdeňka
2011aValenční slovník Pražského závislostního korpusu PDT-Vallex (Valency lexicon of the Prague Dependency Treebank PDT-Vallex) [Studies in Computational and Theoretical Linguistics]. Prague: Institute of Formal and Applied Linguistics. <http://​ufal​.mff​.cuni​.cz​/PDT​-Vallex​/>Google Scholar
2011bValence sloves v Pražském závislostním korpusu (Valency of verbs in the Prague Dependency Treebank) [Studies in Computational and Theoretical Linguistics]. Prague: Institute of Formal and Applied Linguistics.Google Scholar
Veselovská, Ludmila
2001K analýze českých deverbálních substantiv (On the analysis of Czech deverbal nouns). In Čeština – univerzália a specifika 3, Zdeňka Hladká & Petr Karlík (eds), 11–27. Brno: MU.Google Scholar
Cited by

Cited by 4 other publications

Holvoet, Axel & Nicole Nau
2016.  In Argument Realization in Baltic [Valency, Argument Realization and Grammatical Relations in Baltic, 3],  pp. 1 ff. Crossref logo
Kettnerová, Václava & Markéta Lopatková
2020. Reciprocity in Czech Light Verb Constructions: The Dependency Perspective. Journal of Linguistics/Jazykovedný casopis 71:1  pp. 41 ff. Crossref logo
Kolářová, Veronika, Anna Vernerová & Jonathan Verner
2019. Non-Systemic Valency Behavior of Czech Deverbal Nouns Based on the NomVallex Lexicon. Journal of Linguistics/Jazykovedný casopis 70:2  pp. 424 ff. Crossref logo
Zaika, Natalia M.
2016.  In Argument Realization in Baltic [Valency, Argument Realization and Grammatical Relations in Baltic, 3],  pp. 523 ff. Crossref logo

This list is based on CrossRef data as of 26 april 2022. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.