Part of
Interdisciplinary Perspectives on Vietnamese Linguistics
Edited by Nigel Duffield, Trang Phan and Tue Trinh
[Studies in Language Companion Series 211] 2019
► pp. 141154
References
Bùi, Đức Tịnh
1967Văn phạm Việt Nam. Sài Gòn: Nhà sách Khai Trí.Google Scholar
Bui, Thuy
2017The Vietnamese Perfect. In SuB 21: Proceedings of Sinn und Bedeutung 21, Robert Truswell, Chris Cummins, Caroline Heycock, Brian Rabern & Hannah Rohde (eds), 249–266. Edinburgh: University of Edinburgh.Google Scholar
Cao, Xuân Hạo
2003Tiếng Việt. Mấy Vấn đề Ngữ Âm, Ngữ Pháp, Ngữ Nghĩa (Vietnamese: Some Issues in Phonetics, Grammar, Semantics). Đà Nẵng: Nhà xuất bản Giáo dục.Google Scholar
Comrie, Bernard
1985Tense. Cambridge: CUP. DOI logoGoogle Scholar
Duffield, Nigel
2014Minimalism and semantic syntax: Interpreting multifunctionality in Vietnamese. In International Conference on the Linguistics of Vietnam in the Context of Renovation and Integration, 1090–1113. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội. [LingBuzz/001919].Google Scholar
2017On what projects in Vietnamese. Journal of East Asian Linguistics 26(4): 351–387. DOI logoGoogle Scholar
Givón, Talmy
1984,1990[2001]Syntax: A Functional-Typological Introduction, 2 Vols. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Klein, Wolfgang
1992The present perfect puzzle. Language 68(3): 525–552. DOI logoGoogle Scholar
1994Time in Language. London: Routledge.Google Scholar
1998Assertion and finiteness. In Issues in the Theory of Language Acquisition. Essays in Honor of Jürgen Weissenborn, Norbert Dittmar & Zvi Penner (eds), 222–245. Bern: Peter Lang.Google Scholar
Lin, Jo-Wang
2005Time in a language without tense: The case of Chinese. Journal of Semantics 23: 1–53. DOI logoGoogle Scholar
2012Tenselessness. In The Oxford Handbook of Tense and Aspect, Robert I. Binnick (ed.), 669–695. Oxford: OUP.Google Scholar
Lo-Cicero, Minh Ha
2001L’expression du temps et de l’aspect du verbe vietnamien. The Review of Vietnamese Studies 1(1): 1–12.Google Scholar
Michaelis, Laura A.
1998Aspectual Grammar and Past-Time Reference. London: Routledge.Google Scholar
Nguyễn, Hoàng Trung
2006Thể trong tiếng Việt (Có so sánh với tiếng Pháp và tiếng Anh) (Aspect in Vietnamese, in comparison to French and English). Ho Chi Minh City: University of Ho Chi Minh City.Google Scholar
Nguyễn, Kim Thản
1997Nghiên cứu tiếng Việt. Hà Nội: Nhà Xuất bản Giáo dục.Google Scholar
Nguyễn, Minh Thuyết
1995Các tiền phó từ chỉ thời thể trong tiếng Việt (The preverbal markers of tense and aspect in Vietnamese). Ngôn ngữ (Language) 2: 1–10.Google Scholar
Nguyễn, Văn Thành
2003Tiếng Việt Hiện Đại. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.Google Scholar
Panfilov, Vladimir Zinovʹevich
2002Một lần nữa về phạm trù thì trong tiếng Việt (One more time on the category of tense in Vietnamese). Ngôn ngữ (Language) 7: 1–7.Google Scholar
Phan, Trang
2013Syntax of Vietnamese Aspect. PhD dissertation, University of Sheffield.Google Scholar
Smith, Carlotta
1997The Parameter of Aspect. Dordrecht: Kluwer. DOI logoGoogle Scholar
Thompson, Lawrence C.
1965A Vietnamese Reference Grammar. Previously published as Mon-Khmer Studies XIII-XIV [1965] edn. Honolulu HI: University of Hawai’i Press.Google Scholar
Trinh, Tue
2005Aspects of Clause Structure in Vietnamese. MA thesis, Humboldt University.Google Scholar
Vendler, Zeno
1957Verbs and times. The Philosophical Review 66(2): 143–160. DOI logoGoogle Scholar