Introduction published in:
Translation and Interpreting Studies
Vol. 16:1 (2021) ► pp. 149153
References
Costantino, Lorenzo
2015 “Translation Theories in ‘the Other Europe’: The Polish Tradition.” Translation and Interpreting Studies 10 (2): 243–262. CrossrefGoogle Scholar
Fedorov, Andrii
1982 “Sche raz do pytannia perekladnosti [Once again on the Issue of Translatability].” In “Khai slovo movleno inakshe…”. Problemy khudozhnioho perekladu, ed. by Viktor Koptilov, 5–18. Kyiv: Dnipro.Google Scholar
Finkel’, Aleksandr
1939/ 2007a “O nekotorykh voprosakh teorii perevoda.” Nauch. Zapiski Kharkovskogo gos. ped. instituta inostran. yazykov 11: 59–82. Reprinted in O. M. Finkel – zabutyi teoretyk ukrayinskoho perekladoznavstva: zbirka vybranych prats, ed. by Leonid Chernovaty, Vyacheslav Karaban, Valerii Podminohin, Oleksandr Kalnychenko, and Vitalii Radchuk, 226–58. Vinnytsya: Nova Knyha.Google Scholar
1962/ 2007b “Ob avtoperevode“ [On Autotranslation] In Teoriya i kritika perevoda, ed. by Boris Larin, 104–125. Leningrad: Izdatelstvo Leningradskogo universiteta. Reprinted in O. M. Finkel – zabutyi teoretyk ukrayinskoho perekladoznavstva: zbirka vybranych prats, ed. by Leonid Chernovaty, Vyacheslav Karaban, Valerii Podminohin, Oleksandr Kalnychenko, and Vitalii Radchuk, 299–325. Vinnytsya: Nova Knyha.Google Scholar
Finkel’, Oleksander
1929/ 2007cTeoriya i praktyka perekladu. Kharkiv: DVU. Reprinted in O. M. Finkel’ – zabutyi teoretyk ukrayinskoho perekladoznavstva: zbirka vybranych prats, ed. by Leonid Chernovaty, Vyacheslav Karaban, Valerii Podminohin, Oleksandr Kalnychenko, and Vitalii Radchuk, 49–182. Vinnytsya: Nova Knyha.Google Scholar
1929/ 2007dH.F. “Kvitka – perekladach vlasnykh tvoriv.” In Kvitka-Osnovianenko: Zbirka na 150-richchia narodzhennia, 107–132. Kharkiv: Ukraiinskyi Robitnyk. Reprinted in O. M. Finkel – zabutyi teoretyk ukrayinskoho perekladoznavstva: zbirka vybranych prats, ed. by Leonid Chernovaty, Vyacheslav Karaban, Valerii Podminohin, Oleksandr Kalnychenko, and Vitalii Radchuk, 184–226. Vinnytsya: Nova Knyha.Google Scholar
Finkel’, Oleksandr
1939H.F. Kvitka-Osnovianenko yak perekladach vlasnykh tvoriv: CSc thesis, Kharkiv.Google Scholar
Kalnychenko, Oleksandr and Natalia Kamovnikova
2019 “Oleksandr Finkel’ on the problem of self-translation.” inTRAlinea 211. www​.intralinea​.org​/archive​/article​/2349
2020 “Teaching translation: Academic courses in ‘Translation Theory and Practice’ of the early 1930s.” In Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universitetu imeni V.N. Karazina [The journal of V. N. Karazin Kharkiv National University] Series: Foreign Philology 911: 147–155. CrossrefGoogle Scholar
Popovič, Anton
1976Dictionary for the Analysis of Literary Translation. Edmonton: University of Alberta, Department of Comparative Literature.Google Scholar