Article published In:
Translation and Interpreting Studies
Vol. 10:2 (2015) ► pp.243262
References
Baer, Brian James
Baker, Mona, and Gabriela Saldanha
(eds) 2009Encyclopedia of Translation Studies (Second edition). New York and London: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
Balcerzan, Edward
1968Styl i poetyka twórczości dwujęzycznej Brunona Jasieńskiego. Z zagadnień teorii przekładu. Wrocław: Ossolineum.Google Scholar
Balcerzan, Edward, and Ewa Rajewska
(eds) 2007Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440–2005. Antologia. Poznań: Wydawnictwo poznańskie.Google Scholar
Barańczak, Stanisław
1974 “Przekład artystyczny jako „samoistny” i „związany” obiekt interpretacji (Na marginesie niektórych polskich tłumaczeń Gottfrieda Benna).” In Z teorii i historii przekładu artystycznego. Materiały z konferencji naukowej w Szczawnicy (17–19 March 1972), ed. by Jacek Baluch, 47–74. Kraków: Nakład Uniwersytetu Jagiellońskiego.Google Scholar
1990 “Mały, lecz maksymalistyczny manifest translatologiczny albo: Tłumaczenie się z tego, że tłumaczy się wiersze również w celu wytłumaczenia innym tłumaczom, iż dla większości tłumaczeń wierszy nie ma wytłumaczenia.” Teksty drugie 31: 7–66.Google Scholar
Bogusławski, Andrzej
1976 “Zagadnienia jednostek przekładowych.” In Problemy językoznawstwa porównawczego, ed. by M. Bobran, 41–62. Rzeszów: Wydawnictwo Uczelniane.Google Scholar
1978 “Uwagi o przekładzie i jego wartościowaniu.” Przegląd Humanistyczny 21: 39–52.Google Scholar
Ceccherelli, Andrea, Lorenzo Costantino, and Cristiano Diddi
(eds) 2015Translation Theories in the Slavic Countries. Salerno: E.C.I.Google Scholar
Cheung, Martha
(ed) 2006An Anthology of Chinese Discourse on Translation. Manchester: St. Jerome.Google Scholar
Doroszewski, Witold
1968 “O idiomatyczności języków.” Prace filologiczne. XIX. Poświęcony VI międzynarodowemu kongresowi slawistów w Pradze: 5–22.Google Scholar
Filipowicz-Rudek, Maria
2000 “Przekład jako seria.” In Mała encyklopedia przekładoznawstwa, ed. by U. Dąbska-Prokop, 182–184. Częstochowa: Educator.Google Scholar
Finkel’, Oleksandr
1929Teoriia i praktyka perekladu. Kharkiv: Ukrains’ke Vidavnictvo.Google Scholar
1962 “Ob avtopierievodie (Na materiale avtorskich pierievodov G. F. Kvitki-Osnowyanienko).” In Teoriya i kritika perevoda, ed. by B.A. Larin, 104–125. Leningrad: Izd.vo LGU.Google Scholar
Gentzler, Edwin
2001Contemporary Translation Theories (Second edition). Clevedon: Multilingual Matters.Google Scholar
Grucza, Franciszek
1979 “Uwagi o translatoryce.” Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 951: 68–70.Google Scholar
1981a “Zagadnienia translatoryki.” In Glottodydaktyka a translatoryka, ed. by Franciszek Grucza, 9–27. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar
(ed) 1981bGlottodydaktyka a translatoryka. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar
(ed) 1985Lingwistyka, glottodydaktyka, translatoryka. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar
(ed) 1986Problemy translatoryki i dydaktyki translatorycznej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar
(ed) 1992Język, kultura – kompetencja kulturowa. Materiały z XIII sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, Zaborów, 5–8 listopada 1987 r. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar
Hejwowski, Krzysztof
2004Translation. A Cognitive-Communicative Approach. Olecko: Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej.Google Scholar
Hermans, Theo
(ed) 2006Translating Others, Vols. 1 and 21. Manchester: St. Jerome.Google Scholar
Holmes, James S.
1970 “Preface.” In The Nature of Translation. Essays on the Theory and Practice of Literary Translation, ed. by James S. Holmes, Frans de Haan, and Anton Popovič, vii–xvi. The Hague: Mouton.Google Scholar
Holmes, James S., Frans de Haan, and Anton Popovič
(eds) 1970The Nature of Translation. Essays on the Theory and Practice of Literary Translation. The Hague: Mouton.Google Scholar
Hung, Eva, and Judy Wakabayashi
(eds) 2005Asian Translation Traditions. Manchester: St. Jerome.Google Scholar
Ingarden, Roman
1931Das literarische Kunstwerk. Eine Untersuchung aus dem Grenzgebeit der Ontologie. Logik und Literaturwissenschaft. Halle: Max Niemeyer Verlag.Google Scholar
1955 “O tłumaczeniach.” In O sztuce tłumaczenia, ed. by Michał Rusinek, 127–190. Wrocław: Ossolineum.Google Scholar
Inggs, Judith, and Libby Meintjes
(eds) 2009Translation Studies in Africa. London and New York: Continuum.Google Scholar
Jarniewicz, Jerzy
2012Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim. Kraków: Wydawnictwo Znak.Google Scholar
Jettmarová, Zuzana
2008 “Czech and Slovak Translation Theories: The Lesser-Known Tradition.” In Tradition versus Modernity: from the Classic Period of the Prague School to Translation Studies at the Beginning of the 21st Century, ed. by Jana Králová and Zuzana. Jettmarová, 15–46. Charles University: Prague.Google Scholar
2011 “Editor’s Introduction to the English Edition.” In The Art of Translation, ed. by Jiri Levy (trans. Patrick Corness), ix–xiv. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Karcz, Andrzej
2002The Polish Formalist School and Russian Formalism. Rochester, NY: University of Rochester Press.Google Scholar
Karpowicz, Tomasz
2006 “Językoznawstwo.” In Humanistyka polska. W latach 1945–1990, ed. by Urszula Jakubowska and Jerzy Myśliński, 183–205. Warszawa: IBL.Google Scholar
Kielar, Barbara Zofia
1977Language of the Law in the Aspect of Translation. Warszawa: Wydawnictwa UW.Google Scholar
1988Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.Google Scholar
Kittel, Harald. et al.
(eds) 2011An International Encyclopedia of Translation Studies, Vol. III1. Berlin: Walter de Gruyter.Google Scholar
Klemensiewicz, Zenon
1955 “Przekład jako zagadnienia językoznawstwa.” In O sztuce tłumaczenia, ed. by Michał Rusinek, 85–98. Wrocław: OssolineumGoogle Scholar
Kopczyński, Andrzej
1980Conference Interpreting. Some Linguistic and Communicative Problems. Poznań: WN UAM.Google Scholar
Kothari, Rita, and Judy Wakabayashi
2009Introduction. In Decentering Translation Studies: India and Beyond, ed. by Rita Kothari and Judy Wakabayashi, 1–5. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Kraskowska, Ewa
1985 “Dwujęzyczność a problemy przekładu.” In Miejsca wspólne. Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej, ed. by Edward Balcerzan and Seweryna Wysłouch, 182–204. Warszawa: PWN.Google Scholar
1989Twórczość Stefana Themersona. Dwujęzyczność a literatura. Wrocław: Ossolineum.Google Scholar
2011 “Culture and Translation in Poland.” In An International Encyclopedia of Translation Studies, ed. by Harald Kittel. et al., 2127–2133. Berlin: Walter de Gruyter.Google Scholar
Krzeszowski, Tomasz Paweł
1981 “Tłumaczenie jako czynność pragmatyczna.” In Glottodydaktyka a translatoryka, ed. by Franciszek Grucza, 31–42. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar
Legeżyńska, Anna
1986Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Na materiale powojennich tłumaczeń A. Puszkina, W. Majakowskiego, I. Krylowa i A. Błoka. Warszawa: PWN.Google Scholar
Lewicki, Roman
1993Konotacja obcości w przekładzie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Curie-Skłodowskiej.Google Scholar
Levý, Jiří
2011The Art of Translation. Translated by Patrick Corness. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Lukszyn, Jurij
(ed) 1993Tezaurus terminologii translatorycznej. Warszawa: PWN.Google Scholar
Marchwiński, Adam
1985 “Pragmatyczne aspekty tłumaczenia.” In Lingwistyka, glottodydaktyka, translatoryka, ed. by Franciszek Grucza, 263–272. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar
Rusinek, Michał
(ed) 1955O sztuce tłumaczenia. Wrocław: Ossolineum.Google Scholar
Sadkowski, Wacław
2002Odpowiednie dać słowu słowo. Zarys dziejów przekładu literackiego w Polsce. Warszawa: Prószyński i S-ka.Google Scholar
Sławek, Tadeusz
1991 “Kalibanizm. Filozoficzne dylematy tłumaczenia.” In Przekład artystyczny. Problemy teorii i krytyki przekładu, ed. by Piotr Fast, 7–18. Katowice: UŚ.Google Scholar
Steiner, George
1976After Babel: Aspects of Language and Translation. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Święch, Jerzy
1976 “Przekład a problemy poetyki historycznej.” In Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, ed. by Henryk Markiewicz and Janusz Sławiński, 360–383. Kraków: Wydawnictwo Literackie.Google Scholar
Tabakowska, Elżbieta
1990 “Językoznawstwo kognitywne i poetyka przekładu.” Teksty drugie 31: 97–113.Google Scholar
1991 “Tłumaczenie gramatyki czy przekład kultury?.” In Język a komunikacja, Vol. 41, ed. by Jerzy Bartmiński and R. Grzegorczykowa, 7–79. Krakow: Tertium.Google Scholar
1993Cognitive Linguistics and Poetics of Translation. Tübingen: Naar.Google Scholar
2002 “Bariery kulturowe są zbudowane z gramatyki.” In Przekład – Język – Kultura, ed. by Roman Lewicki, 25–34. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.Google Scholar
2009 “Polish Tradition.” In Encyclopedia of Translation Studies. Second edition, ed. by Mona Baker and Gabriela Saldanha, 501–509. New York and London: Routledge.Google Scholar
Tomkowski, Jan
2006 “Nauka o literaturze.” In Humanistyka polska, w latach 1945–1990, ed. by Urszula Jakubowska and Jerzy Myśliński, 156–182. Warszawa: IBL.Google Scholar
Tymoczko, Maria
1999Translation in a Postcolonial Context. Manchester: St. Jerome.Google Scholar
van Doorslaer, Luc, and Peter Flynn
2011 “On Constructing Continental Views on Translation Studies: An Introduction.” Translation and Interpreting Studies 6 (2): 113–120. DOI logoGoogle Scholar
Wawrzyniak, Zdzisław
1991Praktyczne aspekty translacji literackiej na przykładzie języków niemeckiego i angielskiego. Warszawa: PWN.Google Scholar
Wilczek, Piotr
2005(Mis)translation and (Mis)interpretation: Polish Literature in the Context of Cross-Cultural Communication. Frankfurt am Main: Peter Lang.Google Scholar
Wierzbicka, Anna
1972Semantic Primitives. Frankfurt am Main: Athenäum Verlag.Google Scholar
Wojtasiewicz, Olgierd Adrian
1957Wstęp do teorii tłumaczenia. Wrocław: Ossolineum-PAN.Google Scholar
Ziomek, Jerzy
1965Staff i Kochanowski. Próba zastosowania teorii informacji w badaniach nad przekładem. Poznań: UAM.Google Scholar
1975 “Kto mówi?.” Teksty 61: 44–55.Google Scholar
Zlateva, Palma
(ed) 1993Translation as Social Action: Russian and Bulgarian Perspectives. London and New York: Routledge.Google Scholar
Cited by

Cited by 1 other publications

Kalnychenko, Oleksandr
2021. Scholarly introduction. Translation and Interpreting Studies 16:1  pp. 149 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 1 december 2023. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.