Article published In:
Translation and Interpreting Studies
Vol. 18:3 (2023) ► pp.325359
References
Azov, Andreĭ
2013Poverz͡hennye bukvalisty: Iz istorii khudoz͡hestvennogo perevoda v SSSR v 1920–1960-e gody [The defeated literalists: From the history of literary translation in the USSR in the 1920s–1960s]. Moscow: Vysshai͡a shkola ėkonomiki.Google Scholar
Baer, Brian James
2016Translation and the Making of Modern Russian Literature. New York: Bloomsbury.Google Scholar
Belet͡skiĭ, Aleksandr
1929 “Perevodnai͡a literatura na Ukraine [Translated literature in Ukraine].” Krasnoe Slovo 21: 87–96. Reprint in Kal′nychenko, Oleksandr and I͡ulii͡a Poli͡akova 2011 Ukraïnsʹka perekladoznavcha dumka 1920-kh – pochatku 1930-kh rokiv: Khrestomatii͡a vybranykh prat͡s′ z perekladoznavstva do kursu “Istorii͡a perekladu” [Ukrainian translation studies of the 1920s – early 1930s: A textbook of selected works in translation studies for a course on the “History of Translation”], 376–391. Vinnytsia: Nova knyha.Google Scholar
Bojanowska, Edyta M.
2007Nikolai Gogol. Between Ukrainian and Russian Nationalism. London: Harvard University Press.Google Scholar
Bojanowska, Edyta
2014 “All the King’s Horses: Ukraine, Russia, and Gogol’s Troika.” NYU Jordan Center for the Advanced Study of Russia, 22 April 2014. [URL]. Last accessed 19 June 2022.
Bori͡ak, Hennadiĭ
(ed) 2015Ukraїns′ka identychnist′ i movne pytanni͡a v Rosiĭskiĭ imperiї: Sproba derz͡havnoho rehuli͡uvanni͡a (1847–1914). Zbirnyk dokumentiv i materialiv [Ukrainian Identity and Language Question in the Russian Empire: An Attempt of State Regulation (1847–1914). A Collection of Documents and Writings]. Kyiv: Klio.Google Scholar
Chekhov, Anton
1930Vybrani tvory. T. 1. Opovidanni͡a [Selected works. V. 1. Stories]. General editor V. Ivanushkin; stylistic editor M. Rylʹsʹkyĭ; translators B. Antonenkо-Davydovych, S. Vilʹkhovyĭ, R. Horova, M. Zerov, I͡a. Kachura, H. Kosynka, A. Lebidʹ et al. T. 2. Opovidanni͡a [Selected works. V. 2. Stories]. General editor V. Ivanushkin; stylistic editor M. Rylʹsʹkyĭ; translators B. Antonenkо-Davydovych, M. Zerov, L. Pakharevs′kyĭ, V. Mykhal′chuk, Iv. Rylʹsʹkyĭ et al. Kharkiv – Kyiv: Knyhospilka 1930.
Cherkasʹka, Hanna
2013 “Mova – derz͡havy osnova [Language as the foundation of the state].” Ukraïnsʹkiĭ pohli͡ad, 4 September 2013. [URL]. Last accessed 19 June 2022.
Derz͡havin, Volodymyr
1927 “Problema virshovanoho perekladu [The problem of verse translation].” Pluz͡hanyn 9–10 (13–14): 44–51.Google Scholar
1929[Ret͡senzіi͡a na kn.:] [Review of the book:] Hohol′, Mykola. Tvory. T. 1. Vechory na khutorі pіd Dykanʹkoi͡u: Povisti vіd pasіchnyka Rudoho Panʹka vydani [Works. V. 1. Evenings on a Farm Near Dykan′ka: Stories from the beekeeper Rudyĭ Panʹko published]. General editors I. Lakyza and P. Fylypovych; stylistic editor A. Nikovsʹkyĭ. [Kharkiv: Knyhospilka, n.y.]. Krytyka 7–81: 218–222. Reprint in Kal′nychenko, Oleksandr and I͡ulii͡a Poli͡akova 2015 Volodymyr Mykolaĭovych Derz͡havyn. Pro mystet͡stvo perekladu: Statti ta ret͡senziï 1927–1931 rokiv [On the art of translation: Essays and reviews of 1927–1931 years], 164–170. Vinnytsia: Nova knyha.Google Scholar
1930[Ret͡senzіi͡a na kn.:] [Review of the book:] Chekhov, Anton. Vybrani tvory. T. 1. Opovidanni͡a [Selected works. V. 1. Stories]. General editor V. Ivanus͡hkin; stylistic editor M. Rylʹsʹkyĭ; translators B. Antonenkо-Davydovych, S. Vilʹkhovyĭ, R. Horova, M. Zerov, I͡a. Kachura, H. Kosynka, A. Lebidʹ et al. Kharkiv–Kyiv: Knyhospilka 1930 Krytyka 121: 147–150. Reprint in Kal′nychenko, Oleksandr and I͡ulii͡a Poli͡akova 2015 Volodymyr Mykolaĭovych Derz͡havyn. Pro mystet͡stvo perekladu: Statti ta ret͡senziï 1927–1931 rokiv [On the art of translation: Essays and reviews of 1927–1931 years], 250–255. Vinnytsia: Nova knyha.Google Scholar
1931[Ret͡senzіi͡a na kn.:] [Review of the book:] Hohol′, Mykola. Tvory. T. 2. Myrhorod [Works. V. 2. Myrhorod]. General editor I. Lakyza; stylistic editors M. Zerov and A. Kharchenko. [Kyiv: Knyhospilka 1930] Chervonyĭ shli͡akh 31: 218–222. Reprint in Kal′nychenko, Oleksandr and I͡ulii͡a Poli͡akova 2015 Volodymyr Mykolaĭovych Derz͡havyn. Pro mystet͡svo perekladu: Statti ta ret͡senziï 1927–1931 rokiv [On the art of translation: Essays and reviews of 1927–1931 years], 259–266. Vinnytsia: Nova knyha.Google Scholar
Fabrikant, Nikolaĭ
1905 “Kratkiĭ ocherk iz istorii otnosheniĭ russkikh t͡senzurnykh zakonov v ukrainskoĭ literature [A Brief Outline of the History of the Treatment of Ukrainian Literature by the Russian Censorship Laws].” Russkai͡a mysl′ [Russian Thought]. Book 31: 128–146.Google Scholar
Fabrikant, Nikolai
2017 “A brief outline of the history of the treatment of Ukrainian Literature by the Russian censorship laws.” Trans. by Richard Hantula. East/West: Journal of Ukrainian Studies 4(2): 155–172. DOI logoGoogle Scholar
Finkelʹ, Oleksandr
[1929] 2007 “H. F. Kvitka – perekladach vlasnykh tvoriv [H. F. Kvitka as a translator of his own works].” In Chernovaty, Leonid and Vyacheslav Karaban (eds) 2007 Oleksandr Finkelʹ – zabutyĭ teoretyk ukraїns′koho perekladoznavstva [Oleksandr Finkel – a forgotten theorist of Ukrainian translation studies], 183–226. Vinnytsia: Nova knyha.Google Scholar
Gogol′, Nikolaĭ Vasilʹevich
1946 “Povestʹ o tom, kak possorilsi͡a Ivan Ivanovich s Ivanom Nikiforovichem [The tale of how Ivan Ivanovich quarreled with Ivan Nikiforovich].” In N. V. Gogol′. Izbrannye proizvedenii͡a, 165–184. Moscow: Obʺedinenie gosudarstvennykh kniz͡hno-z͡hurnal′nykh izdatel′stv (OGIZ). Gosudarstvennoe izdatel′stvo khudozhestvennoĭ literatury. Reprint 1948.Google Scholar
Gogolʹ, Nikolaĭ Vasilʹevich
1994Sobranie sochineniĭ v devi͡ati tomakh. Tom 1 i 2. Vechera na khutore bliz Dikanʹki; Mirgorod [Collected works in nine volumes. Volumes 1 and 2. Evenings on a farm near Dikanka; Mirgorod]. Compiled by Vladimir Voropaev and Igorʹ Vinogradov. M.: Russkai͡a kniga. T. 2. Nikolaĭ Gogolʹ. Povestʹ o tom, kak possorilsi͡a Ivan Ivanovich s Ivanom Nikiforovichem (povestʹ) [Vol. 2. Nikolaĭ Gogolʹ. The tale of how Ivan Ivanovich quarreled with Ivan Nikiforovich (story)], 356–398.Google Scholar
Hofeneder, Philipp
2010 “Radi͡ans′ka movna polityka v Ukraїni. Pereklady tvoriv Lenina ukraїns′koi͡u u 1930-kh ta 1950-kh rokakh [Soviet Language Policy in Ukraine. Translations of the Works of Lenin in the 1930s and 1950s].” Dyvoslovo 41: 37–48.Google Scholar
2013Die mehrsprachige Ukraine. Übersetzungspolitik in der Sowjetunion von 1917 bis 1991. Münster: Lit Verlag.Google Scholar
Hohol′, Mykola Vasylʹovych
1914 “Povistʹ pro te, i͡ak posvaryvsi͡a Ivan Ivanovych z Ivanom Nykyforovychem [The Tale of How Ivan Ivanovich Quarreled with Ivan Nikiforovich].” Translated from Russian by O. Remez. – Chernivt͡si: Ukraïnsʹka nakladni͡a.Google Scholar
Hohol′, Mykola
1929Tvory. Tom 1. Vechory na khutorі pіd Dykanʹkoi͡u: Povisti vіd pasіchnyka Rudoho Panʹka vydani [Works. V. 1. Evenings on a Farm Near Dykan′ka: Stories from the beekeeper Rudyĭ Panʹko published]. General editors I. Lakyza and P. Fylypovych; stylistic editor A. Nikovsʹkyĭ. Kharkiv: Knyhospilka.Google Scholar
1930Tvory. Tom 2. Myrhorod [Works. V. 2. Myrhorod]. General editor I. Lakyza; stylistic editors M. Zerov and A. Kharchenko. Kyiv: Knyhospilka. Reprint in Hohol′, Mykola 2009 Povisti. Naĭkrashchi ukraïnsʹki pereklady u dvokh tomakh. Za redakt͡sii͡ei͡u Ivana Malkovycha. Tom 2 [Stories. The best Ukrainian translations in two volumes. Edited by Ivan Malkovych. Vol. 2], 239–299. Kyiv: A-BA-BA-HA-LA-MA-HA.Google Scholar
1934a “Maĭsʹka nich, abo Utoplenyt͡si͡a [May Night, or Drowned Woman].” Pereklad z rosiĭsʹkoï za redakt͡sii͡ei͡u Ivana Manenka [Translation from Russian edited by Ivan Manenko]. Kharkiv – Kyiv: LiM.Google Scholar
1934b “Nich pered Rizdvom. Opovidanni͡a [The Night Before Christmas. Stories].” Kharkiv: LiM.Google Scholar
1935Vybrani tvory : biohrafichnyĭ narys N. S. Ashukina [Selected works : biographical essay by N. S. Ashukin]. Pereklad z rosiĭsʹkoï za redakt͡sii͡ei͡u A. Khutori͡ana, F. Havrysha i M. Shcherbaka [Translation from Russian edited by A. Khutori͡an, F. Havrysh, and M. Shcherbak]. Kyiv – Kharkiv: Derz͡havne literaturne vydavnyt͡stvo [State Literary Publishing House].Google Scholar
1946Vybrani tvory [Selected works]. Edited by P. Panch. Kyiv: Radi͡ansʹkyĭ pysʹmennyk.Google Scholar
Hohol′, Mykola Vasylʹovych
1948Vybrani tvory [Selected works]. Preface by N. Krutikova. Editor O. Kudin. K.: Derz͡hlitvydav Ukraïny [State Literary Publishing House of Ukraine].Google Scholar
1952aTvory. V 3-h tomakh [Works. In 3 volumes]. K.: Derz͡hlitvydav Ukraïny [State Literary Publishing House of Ukraine].Google Scholar
Hohol′, Mykola
1952bDramatychni tvory. Pereklad z rosiĭsʹkoï: Ostap Vyshni͡a za red. Maksyma Rylʹsʹkoho [Dramatic works. Translated from Russian by Ostap Vyshni͡a, edited by Maksym Rylʹsʹkyĭ]. Kyiv: Mystet͡stvo.Google Scholar
[1930] 2009 Povisti. Naĭkrashchi ukraïnsʹki pereklady u dvokh tomakh. Za redakt͡sii͡ei͡u Ivana Malkovycha. Tom 2 [Stories. The best Ukrainian translations in two volumes. Edited by Ivan Malkovych. Vol. 2], 239–299. Kyiv: A-BA-BA-HA-LA-MA-HA.Google Scholar
Hryt͡senko, Pavlo
2015 “Ukraїns′ka mova v Rosiї XIX – pochatku XX st.: shli͡akhy utverdz͡henni͡a [The Ukrainian Language in Russia of the 19th – early 20th c.: Ways of Strengthening].” In Bori͡ak, Hennadiĭ (ed) 2015 Ukraїns′ka identychnist′ i movne pytanni͡a v Rosiĭskiĭ imperiї: Sproba derz͡havnoho rehuli͡uvanni͡a (1847–1914). Zbirnyk dokumentiv i materialiv [Ukrainian Identity and Language Question in the Russian Empire: An Attempt of State Regulation (1847–1914). A Collection of Documents and Writings], XXXIX–LII. Kyiv: Klio.Google Scholar
Kahanovych, Naum
1934 “Nat͡sionalistychni perekruchennia v ukraїns′kykh perekladakh tvoriv Lenina [Nationalistic distortions in Ukrainian translations of the works of Lenin].” Movoznavstvo No. 2: 9–24.Google Scholar
Khvyli͡a, Andriĭ
1933 “Vykorinyty, znyshchyty nat͡sionalistychne korinni͡a na movnomu fronti [Eradicate, destroy nationalist roots on the language front].” Bilʹshovyk Ukraïny: Partvydav [published by the Central Committee of the CP(b)U] No. 71: 42–56.Google Scholar
Kolomiyets, Lada
2015Ukraїns’kyĭ khudoz͡hniĭ pereklad ta perekladachi 1920–30-kh rokiv: Materialy do kursu “Istorii͡a perekladu” [Ukrainian Literary Translation and Translators in the 1920s–1930s: Materials for the course “History of translation”]. Vinnytsia: Nova knyha.Google Scholar
2020 “Translation as an Instrument of Russification in Soviet Ukraine.” In Translation and Power, ed. by Lucyna Harmon and Dorota Osuchowska, 29–43. Peter Lang.Google Scholar
Kovhani͡uk, Stepan
1957 “Pereklad khudoz͡hni͡oї rosiĭs′koї prozy na ukraїns′ku movu [Translation of Russian fiction into Ukrainian].” In Pytanni͡a perekladu: z materialiv respublikans′koї narady perekladachiv (li͡utyĭ 1956) [Issues of Translations: Proceedings of the All-Ukrainian Meeting of Translators (February 1956)], 55–75. Кyiv: Derz͡hlitvydav.Google Scholar
Krevet͡s′kyĭ, Ivan
1904 “Ne bylo, net i byt′ ne moz͡het [There has never been, is not, and cannot be].” Literaturno-naukovyĭ vistnyk, Vol. XXVI1: 129–58; Vol. XXVII1: 1–18.Google Scholar
Kundzich, Oleksa
1957 “Stan khudoz͡hni͡oho perekladu na Ukraїni [The state of literary translation in Ukraine].” In Pytanni͡a perekladu: z materialiv respublikans′koї narady perekladachiv (li͡utyĭ 1956) [Issues of Translations: Proceedings of the All-Ukrainian Meeting of Translators (February 1956)], 5–54. Кyiv: Derz͡hlitvydav.Google Scholar
Kubaĭchuk, Viktor
2004Khronolohii͡a movnykh podiĭ v Ukraїni (zovnishni͡a istorii͡a ukraїns′koї movy ІХ-ХХ stolit′) [Chronology of language events in Ukraine (external history of the Ukrainian language in the nineth-twentieth centuries)]. Kyiv: К.І.S.Google Scholar
Makaryk, Irena
2004Shakespeare in the undiscovered bourn: Les Kurbas, Ukrainian modernism and early Soviet cultural politics. Toronto: University of Toronto Press. DOI logoGoogle Scholar
Malkovych, Ivan
2005 “Vid redaktora: dekilʹka zauvah shchodo perekladu ‘Tarasa Bulʹby’ [From the editor: some remarks on the translation of Taras Bulba ]” 2021 [URL]. Last accessed 17 June 2022.
Martin, Terry
2001The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923–39. Ithaca: Cornell University Press. DOI logoGoogle Scholar
Masenko, Larysa
(ed) 2005Ukraїns′ka mova u XX storichchi: Istorii͡a linhvot͡sydu; Dokumenty i materialy [The Ukrainian Language in the XX century: History of linguicide. Documents and Materials]. Kyiv: Vydavnychyĭ dim “Kyi͡evo-Mohyli͡ans′ka akademii͡a.Google Scholar
Miller, Alexei
2003“The Ukrainian Question”: The Russian Empire and Nationalism in the Nineteenth Century. Translated by Olga Poato. Budapest: Central European University Press. DOI logoGoogle Scholar
Mokre, Monika
2020 “The language of the hegemon: migration and the violence of translation.” In The Dark Side of Translation, ed. by Federico Italiano, 38–56. London: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
Novykova, Maryna
1995 “Ukraїns′ka ‘Boz͡hestvenna komedii͡a’ [Ukrainian Divine Comedy ].” Suchasnist′, 51: 62–64.Google Scholar
Nyzovyĭ, Mykola A., Marii͡a I. Brezgunova, and I͡uriĭ Medvedi͡ev
1967Presa Ukraïnsʹkoï RSR, 1917–1966: statystychnyĭ dovidnyk [The Press of the Ukrainian SSR, 1917–1966: statistical reference book]. Kharkiv: Knyz͡hkova palata Ukraïnsʹkoï RSR.Google Scholar
Ovсharenko, Eduard
2019 “Chyĭ Hoholʹ? [Whose is Hoholʹ?].” Slovo Prosvity, 31 January 2019. [URL]. Last accessed 19 June 2022.
Pauly, Matthew D.
2014Breaking the Tongue: Language, Education, and Power in Soviet Ukraine. Toronto: University of Toronto Press. DOI logoGoogle Scholar
Pylypchuk, Dmytro
(ed) 2020Slovnyky ukraїns′koї movy: 1596–2018: bibliohrafichnyĭ pokaz͡hchyk [Dictionaries of the Ukrainian language: 1596–2018: bibliographic index]. Kyiv: Prosvita.Google Scholar
Pytanni͡a perekladu: z materialiv respublikans′koї narady perekladachiv (li͡utyĭ 1956)
. [Issues of Translations: Proceedings of the All-Ukrainian Meeting of Translators (February 1956)] 1957 Кyiv: Derz͡hlitvydav.Google Scholar
Remy, Johannes
2007 “The Valuev Circular and Censorship of Ukrainian Publications in the Russian Empire (1863–76): Intention and Practice.” Canadian Slavonic Papers 49(1–2): 87–110. DOI logoGoogle Scholar
2016Brothers or Enemies: The Ukrainian National Movement and Russia from the 1840s to the 1870s. Toronto, ON, Buffalo, NY, and London: University of Toronto Press. DOI logoGoogle Scholar
Rylʹsʹkyĭ, Maksym
[1954] 1975 “Problemy khudoz͡hnʹoho perekladu [Problems of artistic translation].” In Rylʹsʹkyĭ, Maksym. Mystet͡stvo perekladu [The art of translation], 25–92. Kyiv: Radi͡ansʹkyĭ pysʹmennyk.Google Scholar
Romanchuk, Robert
2018 “Mother Tongue: Gogol’s Pannochka, Pogorelʹskii’s Monastyrka, and the Economy of Russian in the Little Russian Gothic.” Slavic and East European Journal 62 (2): 272–292.Google Scholar
Saunders, David
1993 “A Note on Pёtr A. Valuev’s Anti-Ukrainian Edict of 1863.” Harvard Ukrainian Studies 17 (3–4): 365–377.Google Scholar
Savchenko, Fedir
[1930] 1970Zaborona ukraїnstva 1876 roku [The Suppression of the Ukrainian Activities in 1876]. Kharkiv and Kyiv: DVU 1930; 2nd ed. Munich 1970.Google Scholar
Shevelov, George Y.
1963The Syntax of Modern Literary Ukrainian; The Simple Sentence. The Hague: Mouton.Google Scholar
1979A Historical Phonology of the Ukrainian Language. Heidelberg: Canadian Institute of Ukrainian Studies by C. Winter.Google Scholar
Shevelov, George Y. and Fred Holling
1958A Reader in the History of the Eastern Slavic Languages: Russian, Belorussian, Ukrainian. New York: Columbia University Press. DOI logoGoogle Scholar
Shevel′ov, I͡uriĭ
2008 “Ukraїnsʹka mova v pershiĭ polovyni dvadt͡si͡atoho stolitti͡a (1900–1941): Stan i status [The Ukrainian language in the first half of the twentieth century (1900–1941): Its state and status].” In Shevel′ov, I͡uriĭ. Vybrani prat͡si: U 2 kn. Kn. 1. Movoznavstvo [Selected works: In 2 books. Bk 1. Linguistics]. Compiled by Larysa Masenko, 26–279. Kyiv: Vydavnychyĭ dim “Kyi͡evo-Mohyli͡ans′ka akademii͡a.Google Scholar
Slovnyk ukraïnsʹkoï movy: v 11 tomakh. Tom 11
[Dictionary of the Ukrainian language: in 11 volumes. Volume 11] 1980AN URSR. Instytut movoznavstva; za red. I. K. Bilodida. K.: Naukova dumka, 1970–1980.Google Scholar
Starinkevich, Elizaveta
[1930] 2011 “Problemy i dostiz͡henii͡a v iskusstve perevoda: (K itogam ukrainskoĭ perevodnoĭ literatury za 1929–1930 g.g.) [Problems and achievements in the art of translation: (To the outcome of Ukrainian translated literature in the years 1929–1930)].” Krasnoe Slovo 31: 111–118. Reprint in Kal′nychenko, Oleksandr and I͡ulii͡a Poli͡akova 2011 Ukraïnsʹka perekladoznavcha dumka 1920-kh – pochatku 1930-kh rokiv: Khrestomatii͡a vybranykh prat͡s′ z perekladoznavstva do kursu “Istorii͡a perekladu” [Ukrainian translation studies of the 1920s – early 1930s: A textbook of selected works in translation studies for a course on the “History of Translation”], 442–451. Vinnytsia: Nova knyha.Google Scholar
Cited by

Cited by 1 other publications

Kapustian, Inga
2023. The Evolution of Ukrainian Literary Reception: Insights from the Translation of Hans Christian Andersen’s Works. In Romantik 2022,  pp. 11 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 13 december 2023. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.