Article published in:
Negation in Uralic Languages
Edited by Matti Miestamo, Anne Tamm and Beáta Wagner-Nagy
[Typological Studies in Language 108] 2015
► pp. 457486
References
Almqvist, Ingrid
1987Om objectsmarkering vid negation i finskan (On object marking under negation in Finnish) [Acta Universitatis Stockholmensis, Studia Fennica Stockholmiensia 1]. Stockholm: Almqvist & Wicksell International.Google Scholar
van der Auwera, Johan & Lejeune, Ludo (with Valentin Goussev
) 2013The prohibitive. In The Word Atlas of Language Structures Online, Matthew S. Dryer & Martin Haspelmath (eds), Ch. 71. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. 〈http://​wals​.info​/chapter​/71〉.Google Scholar
Dryer, Matthew S
2013Position of negative morpheme with respect to subject, object, and verb. In The World Atlas of Language Structures Online, Matthew S. Dryer & Martin Haspelmath (eds), Ch.144. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. 〈http://​wals​.info​/chapter​/144〉.Google Scholar
Forsberg, Hannele
1995Kysymyssanojen indefiniittistä käyttöä suomen murteissa (On the indefinite use of question words in Finnish dialects). In Murteiden matkassa. Juhlakirja Alpo Räisäsen 60-vuotispäiväksi [Studia Carelica Humanistica 6], Ilkka Savijärvi, Marjatta Palander & Hannele Forsberg (eds), 37–69. Joensuu: Joensuun yliopiston humanistinen tiedekunta.Google Scholar
Hakulinen, Auli, Vilkuna, Maria, Korhonen, Riitta, Koivisto, Vesa, Heinonen, Tarja Riitta & Alho, Irja
2004Iso suomen kielioppi (Big Finnish grammar). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 〈http://​scripta​.kotus​.fi​/visk/Google Scholar
Hamari, Arja
2011The abessive in the Permic languages. Journal de la Société Finno-Ougrienne 93: 37–84.Google Scholar
Haspelmath, Martin
1997Indefinite Pronouns. Oxford: OUP. CrossrefGoogle Scholar
Hengeveld, Kees
1998Adverbial clauses. In Adverbial Constructions in the Languages of Europe, Johan van der Auwera (ed.), 335–419. Berlin: Mouton de Gruyter. CrossrefGoogle Scholar
Hopper, Paul J. & Thompson, Sandra A
1980Transitivity in grammar and discourse. Language 56(2): 251–299. CrossrefGoogle Scholar
Huumo, Tuomas
2007Force dynamics, fictive dynamicity, and the Finnish verbs of ‘remaining’. Folia Linguistica 41(1–2): 73–98. CrossrefGoogle Scholar
2010Nominal aspect, quantity, and time: The case of the Finnish object. Journal of Linguistics 46: 83–125. CrossrefGoogle Scholar
Ikola, Osmo
1973Kieltoa vahvistavat sanat lounaismurteissa (Negation-reinforcing words in south-western dialects). Suomalais-Ugrilaisen Seuran aikakauskirja/Journal de la Société Finno-ougrienne 72: 106–128.Google Scholar
Kaiser, Elsi
2006Negation and the left periphery in Finnish. Lingua 116: 314–350. CrossrefGoogle Scholar
Kiparsky, Paul
1998Partitive case and aspect. In The Projection of Arguments: Lexical and Compositional Factors [CSLI Lecture Notes 83], Miriam Butt & Wilhelm Geuder (eds), 265–307. Stanford CA: CSLI. CrossrefGoogle Scholar
Kittilä, Seppo
2005Remarks on involuntary Agent constructions. Word 56(3): 381–419. CrossrefGoogle Scholar
Kotilainen, Lari
2007Kiellon lumo. Kieltoverbitön kieltokonstruktio ja sen kiteytyminen (The fascination of negation: The negative construction without negative verb and its crystallization) [Suomi 193]. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.Google Scholar
Laitinen, Lea
2004Kieltosana ja Kieletär. Yhden kielikiistan kulku ja ideologiat (Negation and the Language Muse. The course and the ideologies of a linguistic debate). In Yhteistä kieltä tekemässä. Näkökulmia suomen kirjakielen kehitykseen 1800-luvulla, Katja Huumo, Lea Laitinen & Outi Paloposki (eds), 177–222. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.Google Scholar
Lindén, Eeva
1963Kieltolauseen sanajärjestyksestä suomen kirjakielessä (On word order in negative sentences in written Finnish). Virittäjä 67: 214–226.Google Scholar
Miestamo, Matti
2004Suomen kieltoverbikonstruktio typologisessa valossa (A typological perspective on the Finnish negative verb). Virittäjä 108: 364–388.Google Scholar
2005Standard Negation: The Negation of Declarative Verbal Main Clauses in a Typological Perspective [Empirical Approaches to Language Typology 31]. Berlin: Mouton de Gruyter.Google Scholar
2010Negatives without negators. In Rethinking Universals: How Rarities Affect Linguistic Theory [Empirical Approaches to Language Typology 45], Jan Wohlgemuth & Michael Cysouw (eds), 169–194. Berlin: Mouton de Gruyter. CrossrefGoogle Scholar
2011A typological perspective on negation in Finnish dialects. Nordic Journal of Linguistics 34(2): 83–104. CrossrefGoogle Scholar
Nedjalkov, Igor’ V
1998Converbs in the languages of Europe. In Adverbial Constructions in the Languages of Europe, Johan van der Auwera (ed.), 421–455. Berlin: Mouton de Gruyter. CrossrefGoogle Scholar
Savijärvi, Ilkka
1977aItämerensuomalaisten kielten kieltoverbi I. Suomi (The negative verb in Finnic languages I. Finnish) [Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 333]. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. CrossrefGoogle Scholar
1977bRedundanssi ja kieltoverbin ellipsi suomen kielen negaatiojärjestelmässä (Redundancy and the ellipsis of the negative verb in the Finnish negation system) [Jyväskylän yliopiston suomen kielen ja viestinnän laitoksen julkaisuja 14]. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.Google Scholar
1980Redundanz un Ellipse des Negationsverbs im Negationssystem der finnischen Dialekte. In Heutige Wege der Finnischen Dialektologie [Studia Fennica 24], Heikki Leskinen (ed.), 157–174. Helsinki: Finnish Literature Society.Google Scholar
1988Kieltoverbialkuiset lauseet itämerensuomalaisissa kielissä (Negative-verb-initial sentences in Baltic Finnic languages). In Kielikontakteja I. Tutkimuksia venäjän ja itämerensuomalaisten kielten alalta [Kielitieteellisiä tutkimuksia 13], Muusa Ojanen & Ilkka Savijärvi (eds.), 32–75. Joensuu: University of Joensuu, Faculty of Arts.Google Scholar
Tuppurainen, Hanna
1991Kieltojen merkitys ja käyttö keskustelussa (Meaning and use of negations in conversation). Phil. lic. thesis, University of Helsinki, Department of Finnish.
Vilkuna, Maria
1989Free Word Order in Finnish. Its Syntax and Discourse Functions. Helsinki: Finnish Literature Society. CrossrefGoogle Scholar
Cited by

Cited by 2 other publications

Larrivée, Pierre
2020. Sémantique de la grammaire, parcours typologiques et changement historique. Semiotica 2020:234  pp. 277 ff. Crossref logo
Salminen, Jutta
2018. Paratactic negation revisited. Functions of Language 25:2  pp. 259 ff. Crossref logo

This list is based on CrossRef data as of 31 july 2022. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.