Article published in:
English in Nordic Universities: Ideologies and practices
Edited by Anna Kristina Hultgren, Frans Gregersen and Jacob Thøgersen
[Studies in World Language Problems 5] 2014
► pp. 111126
References
Bolton, K. & Kuteeva, M.
(2012) English as an academic language at a Swedish university: parallel language use and the “threat” of English. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 33(5), 429–447. CrossrefGoogle Scholar
Bonacina, F. & Gafaranga, J.
(2011) ‘Medium of instruction’ vs. ‘medium of classroom interaction’: language choice in a French complementary school classroom in Scotland. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 14(3), 319–334. 
 CrossrefGoogle Scholar
Falk, M.
(2001) Domänförluster i svenskan [Domain losses from the Swedish language].Utredningsuppdrag från Nordiska ministerrådets språkpolitiska referensgrupp. Retrieved September10, 2006, from http://​www​.sprakradet​.se​/servlet​/GetDoc​?meta​_id​=2316.Google Scholar
Gafaranga, J.
(2000) Medium repair vs. other-language repair: Telling the medium of a bilingual conversation. International Journal of Bilingualism, 4(3), 327–350. CrossrefGoogle Scholar
Gunnarsson, B.-L.
(2004) Svenska, english eller deutsch. Om språksituationen vid svenska universitet och högskolor [Swedish, English or Deutsch. On the linguistic situation at Swedish universities]. Engelskan i Sverige. Språkval i utbildning, arbete och kulturliv [English in Sweden. Language choice in eduction, working life and culture]. Småskrift utgiven av Svenska språknämnden 2004. Stockholm: Svenska språknämnden, 108–129.Google Scholar
Gunnarsson, B.-L. & Öhman, K.
(1997) Det internationaliserade universitetet. En studie av bruket av engelska och andra främmande språk vid Uppsala universitet [The internationalised university. A study on the use of English and other foreign languages at Uppsala University]. (TeFa rapport nr. 16. Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.) Uppsala: Uppsala University.Google Scholar
Hult, F.M.
(2010) Analysis of language policy discourses across the scales of space and time. International Journal of the Sociology of Language, 202, 7–24.Google Scholar
Menken, K. & García, O.
(2010) Introduction. In K. Menken & O. García (Eds.), Negotiating language policies in schools. Educators as policymakers (pp. 1–10). New York: Routledge.Google Scholar
Mål i mun. Förslag till handlingsprogram för svenska språket
[Speech. Draft action programme for the Swedish language] (2002) Betänkande av Kommittén för svenska språket. (Statens offentliga utredningar 2002:27.) Stockholm, Kulturdepartementet.Google Scholar
Ricento, T.
(2000) Historical and theoretical perspectives in language policy and planning. Journal of Sociolinguistics, 4(2), 196–213. CrossrefGoogle Scholar
Ricento, T. & Hornberger, N.H.
(1996) Unpeeling the onion: Language planning and policy and the ELT professional. TESOL Quarterly, 30(3), 401–427. CrossrefGoogle Scholar
Salö, L.
(2010) Engelska eller svenska? En kartläggning av språksituationen inom högre utbildning och forskning [English or Swedish? Mapping the language situation in higher education and research]. (Rapporter från Språkrådet 1.) Stockholm: Språkrådet.Google Scholar
Söderlundh, H.
(2010) Internationella universitet – lokala språkval. Om bruket av talad svenska i engelskspråkiga kursmiljöer. [International universities – local language choices. On spoken Swedish in English-medium course environments.] Uppsala: Uppsala university, Department of Scandinavian Languages.Google Scholar
(2012) Global policies and local norms: Sociolinguistic awareness and language choice at an international university. International Journal of the Sociology of Language, 216, 87–109.Google Scholar
Wächter, B. & Maiworm, F.
(2008) English-taught programmes in European higher education. The picture in 2007. ACA papers on international cooperation in education. Bonn: Lemmens.Google Scholar