Part of
Colour Studies: A broad spectrum
Edited by Wendy Anderson, Carole P. Biggam, Carole Hough and Christian Kay
[Not in series 191] 2014
► pp. 258272
References
Ampel-Rudolf, Mirosława
1994Kolory: Z badań leksykalnych i semantyczno-składniowych języka polskiego [Colours: Lexical and Semanto-syntactic Investigations]. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.Google Scholar
Berlin, Brent, and Paul Kay
1969Basic Color Terms: Their Universality and Evolution. Berkeley: University of California Press.Google Scholar
Bjelajeva, Inna
2005Niepodstawowe nazwy barw w języku polskim, czeskim, rosyjskim i ukraińskim [Non-basic Colour Terms in Polish, Czech, Russian and Ukrainian]. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar
Corbett, Greville G., and Ian R.L. Davies
1997 “Establishing Basic Color Terms: Measures and Techniques.” In Hardin and Maffi, 197–223.
Duczmal, Stanisław
1979 “A Contrastive Semantic Analysis of Colour Adjectives in Polish and English.” Papers and Studies in Contrastive Linguistics 9: 181–191.Google Scholar
Hardin, Clyde L., and Luisa Maffi
(eds) 1997Color Categories in Thought and Language. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Kay, Paul, Brent Berlin, Luisa Maffi, and William Merrifield
1997 “Color Naming across Languages.” In Hardin and Maffi, 21–56.
Kay, Paul, Brent Berlin, and William Merrifield
1991 “Biocultural Implications of Systems of Color Naming.” Journal of Linguistic Anthropology 1/1: 12–25. DOI logoGoogle Scholar
Kay, Paul, and Luisa Maffi
1999 “Color Appearance and the Emergence and Evolution of Basic Color Lexicons.” American Anthropologist 101 (4): 743–760. DOI logoGoogle Scholar
Kay, Paul, and Chad K. McDaniel
1978 “The Linguistic Significance of the Meanings of Basic Color Terms.” Language 54 (3): 610–646. DOI logoGoogle Scholar
Komorowska, Ewa
2010Barwa w języku polskim i rosyjskim: Rozważania semantyczne [Colour in Polish and Russian: Semantic Considerations]. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.Google Scholar
Komorowska, Ewa, and Danuta Stanulewicz
2010“Psychologiczne znaczenie polskich i ukraińskich nazw barw – porównanie wyników badań testowych [Psychological Salience of Polish and Ukrainian Colour Terms – a Comparison of Test Results].” In Język, tożsamość i komunikacja międzykulturowa. Księga Pamiątkowa ofiarowana Doktor Bożenie Zinkiewicz-Tomanek, ed. by Ewa Komorowska, and Danuta Stanulewicz, 138–154. Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski.Google Scholar
Kopaliński, Władysław
2007 [1990] Słownik symboli [A Dictionary of Symbols]. Warszawa: HPS, Rzeczpospolita.Google Scholar
Krzeszowski, Tomasz P.
1997Angels and Devils in Hell: Elements of Axiology in Semantics. Warszawa: Wydawnictwo Energeia.Google Scholar
Molchanova, Olga
(ed.) 2003Linguistics across Culture. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.Google Scholar
Morita, Koji
2010“Nazwy barw w języku japońskim i polskim [Colour Terms in Japanese and Polish].” In Relatywizm w języku i kulturze, ed. by Anna Pajdzińska, and Ryszard Tokarski, 157–164. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.Google Scholar
Mozolewska, Anna
2010 “Colour Terms and Emotions in English and Polish”.Beyond Philology 7: 77–102.Google Scholar
Nilsson, Barbro, and Ewa Teodorowicz-Hellman
(eds) 1997Nazwy barw i wymiarów. Colour Terms and Measure Terms: Swedish-Polish Linguistic Conference on the Semantics of Colour and Measure Expression. Stockholm, 1996.04. Stockholm: Stockholm University, Slavic Institute.Google Scholar
Pawłowski, Adam
2006 “Quantitative Linguistics in the Study of Colour Terminology: A Research Report.” In Progress in Colour Studies I: Language and Culture, ed. by Carole P. Biggam, and Christian J. Kay, 37–55. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Płomińska, Małgorzata
2003Farben und Sprache: Deutsche und polnische Farbbezeichnungen aus kontrastiver Sicht [Colours and Language: German and Polish Colour Terms in a Contrastive Perspective]. Frankfurt am Main: Peter Lang.Google Scholar
Siekierska, Krystyna
1992“Barwy staropolskiej przyrody [Colours of Nature in Old Polish].” In Studia historyczno-językowe i dialektologiczne, ed. by Marian Kucała, and Jerzy Reichan, 19–42. Kraków: Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego.Google Scholar
Simmons, David R.
2011 “Colour and Emotion.” In New Directions in Colour Studies, ed. by Carole P. Biggam, Carole A. Hough, Christian J. Kay, and David R. Simmons, 395–412. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Stanulewicz, Danuta
2003 “Blue in English and Polish.” In Europa der Sprachen: Sprachkompetenz – Mehrsprachigkeit – Translation. Akten des 35. Linguistischen Kolloquiums in Innsbruck 2000. Teil I: Sprache und Gesellschaft, ed. by Lew N. Zybatow, 213–222. Frankfurt am Main: Peter Lang.Google Scholar
2007 “Polish Colour Terms referring to Blue: A Corpus View.” In Further Insights into Semantics and Lexicography, ed. by Ulf Magnusson, Henryk Kardela, and Adam Głaz, 87–99. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.Google Scholar
2009Colour, Culture and Language: Blue in Polish. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.Google Scholar
2010a “Grey in English and Polish.” In Wschód–Zachód. Literature and Linguistics: Theory and Practice, ed. by Adriana Biedroń, and Dorota Werbińska, 43–52. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku.Google Scholar
2010b“Płeć a psychologiczne znaczenie nazw barw występujących w polszczyźnie (badania wstępne) [Gender and Psychological Salience of Polish Colour Terms (Preliminary Investigations)].” In Barwa w języku, kulturze i literaturze I, ed. by Ewa Komorowska, and Danuta Stanulewicz, 107–122. Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski.Google Scholar
Szczęk, Joanna
2010“O symbolicznej funkcji barw w języku i kulturze – niemiecko-polskie studium porównawcze [On the Symbolic Function of Colours in Language and Culture – a German-Polish Contrastive Study].” In Barwa w języku, kulturze i literaturze I, ed. by Ewa Komorowska, and Danuta Stanulewicz, 93–106. Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski.Google Scholar
Szczygłowska, Tatiana
2003 “A short English-Polish Contrastive Analysis of the Relationship between the Continuum of Colours and the Continuum of Emotions.” Linguistica Silesiana 24: 89–107.Google Scholar
Teodorowicz-Hellman, Ewa
1998“Teoria prototypów a nazwy barw w języku polskim i szwedzkim: Obrazy konceptualne nazw barw a ich eksplikacje językowe [The Prototype Theory and Colour Terms in Polish and Swedish: Conceptualizations of Colours and their Linguistic Explications]”. Polonica 19: 75–91.Google Scholar
2000“Zielony i niebieski w języku polskim w porównaniu z grön i blå w szwedzkim [Green and Blue in Polish in comparison with grön and blå in Swedish]”. In Studia z semantyki porównawczej: Nazwy barw, nazwy wymiarów, predykaty mentalne. Part I, ed. by Renata Grzegorczykowa, and Krystyna Waszakowa, 73–92. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar
Tokarski, Ryszard
2004 [1995] Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie [The Semantics of Colours in Contemporary Polish]. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.Google Scholar
Waszakowa, Krystyna
2000“Podstawowe nazwy barw i ich prototypowe odniesienia: Metodologia opisu porównawczego [Basic Colour Terms and their Prototypical References: The Methodology of Comparative Description].” In Studia z semantyki porównawczej: Nazwy barw, nazwy wymiarów, predykaty mentalne. Part I, ed. by Renata Grzegorczykowa, and Krystyna Waszakowa, 17–28. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar
Zaręba, Alfred
1954Nazwy barw w dialektach i historii języka polskiego [Colour Terms in the History and Dialects of the Polish Language]. Wrocław: Ossolineum.Google Scholar