Chapter published in:
The Vindel Parchment and Martin Codax / O Pergamiño Vindel e Martin Codax: The Golden Age of Medieval Galician Poetry / O esplendor da poesía galega medieval
Edited by Alexandre Rodríguez Guerra and Xosé Bieito Arias Freixedo
[Not in series 218] 2018
► pp. 120136
Bibliografía

Bibliografía

Arbor Aldea, Mariña
2016 “El arte de la poesía y sus denominaciones técnicas. De la poesía provenzal a la castellana: la lírica gallego-portuguesa.” En Historia de la métrica medieval castellana, dir. por Fernando Gómez Redondo, 940–970. San Millán de la Cogolla: Cilengua.Google Scholar
2017 “ Variae lectiones en la tradición manuscrita gallego-portuguesa: ¿Divergencias solo textuales?” En I confini della lirica. Tempi, luoghi, tradizione della poesia romanza, ed. por A. Decaria e C. Longomarsini, 193–217. Firenze: FEF-Edizione del Galuzzo.Google Scholar
Asensio, Eugenio
1957 “Ferreira da Cunha, Celso. – O Cancioneiro de Martin Codax, Rio de Janeiro, 1956, p. 198, 10 láminas.” Revista de Filología Española XLI: 429–434.Google Scholar
Beltran, Vicenç
1993 “Leixa-pren.” En Dicionário da Literatura Medieval Galega e Portuguesa, org. e coord. por Giulia Lanciani e Giuseppe Tavani, 386–387. Lisboa: Caminho.Google Scholar
Castro, Rosalía de
2013 [1863]Cantares Gallegos. Estudo, notas e edición de Anxo Angueira. Vigo: Xerais.Google Scholar
Cohen, Rip
2016 “As cantigas de Martin Codax. Edición e comentario.” En Pergamino Vindel, coord. por Mariña Arbor Aldea, 183–204. Barcelona: M. Moleiro Editor.Google Scholar
Cunha, Celso F. da
1956O cancioneiro de Martin Codax. Rio de Janeiro: [Tese policopiada].Google Scholar
1986 “Sobre o texto e a interpretação das cantigas de Martin Codax.” En Critique textuelle Portugaise. Actes du Colloque (Paris, 20–24 octobre 1981), 65–83. Paris: Fondation Calouste Gulbenkian/Centre Culturel Portugais.Google Scholar
D’Heur, Jean-Marie
1975Recherches internes sur la lyrique amoureuse des troubadours galiciens-portugais (XII-XIIIe siècles): contribution à l’étude du “corpus des troubadours.” Liège: Université de Liège.Google Scholar
Fernández Guiadanes, Antonio et al.
1998Cantigas do Mar de Vigo. Edición crítica das cantigas de Meendinho, Johan de Cangas e Martin Codax. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.Google Scholar
Ferrari, Anna
2001 “Sbagliando (loro), s’impara (noi): tipologia e interesse dell’incipiens error nel Colocci Brancuti.” En Canzonieri iberici, ed. por Patrizia Botta, Carmen Parrilla e Ignacio Pérez Pascual, 107–123. Noia: Università di Padova/Toxosoutos SL/Universidade da Coruña.Google Scholar
Ferreira, Manuel P.
1986O som de Martin Codax. Sobre a dimensão musical da lírica galego-portuguesa (séculos XII-XIV). Lisboa: UNISYS / Imprensa Nacional – Casa da Moeda.Google Scholar
Gonçalves, Elsa e Maria Ana Ramos
1983A lírica galego-portuguesa (textos escolhidos). Lisboa: Comunicação.Google Scholar
Larson, Pär
2014 “No ano hũa vez dũ dia: sul ruolo di <h> iniziale nei manoscritti della lirica galego-portoghese.” Zeitschrift für Romanische Philologie 130(2): 452–473.CrossrefGoogle Scholar
Lopes, Graça Videira e Manuel Pedro Ferreira et al.
2011- Cantigas Medievais Galego Portuguesas [base de dados online]. Lisboa: Instituto de Estudos Medievais/FCSH/NOVA.Google Scholar
Oviedo y Arce, Eladio
1916–1917 “El genuino ‘Martin Codax’, trovador gallego del siglo XIII.” Boletín de la Real Academia Gallega 109: 1–16, 111: 57–73, 112: 89–104 (1916); 113: 121–135, 114: 153–162, 117: 233–257 (1917).Google Scholar
Spaggiari, Barbara
1980 “Il canzoniere di Martim Codax.” Studi Medievali XXI (I): 367–409.Google Scholar
Tavani, Giuseppe
1988Ensaios portugueses. Filologia e Linguística. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda.Google Scholar
2014 “Martin Codax. Cantigas. Lectura de Giuseppe Tavani.” En Martin Codax. Bañarnos emos nas ondas! As sete cantigas / O Pergamiño Vindel, ed. por Henrique Monteagudo, 34–49. [Galicia]: Xunta de Galicia – Real Academia Galega – Parlamento de Galicia.Google Scholar
Vasconcelos, Carolina Michaëlis de
1915 “A propósito de Martin Codax e das suas cantigas de amor.” Revista de Filología Española II: 258–273.Google Scholar