Language Planning as Nation Building

Ideology, policy and implementation in the Netherlands, 1750–1850

| Leiden University Centre for Linguistics
HardboundAvailable
ISBN 9789027202406 | EUR 99.00 | USD 149.00
 
e-Book Open Access
ISBN 9789027262769
 
The decades around 1800 constitute the seminal period of European nationalism. The linguistic corollary of this was the rise of standard language ideology, from Finland to Spain, and from Iceland to the Habsburg Empire. Amidst these international events, the case of Dutch in the Netherlands offers a unique example. After the rise of the ideology from the 1750s onwards, the new discourse of one language–one nation was swiftly transformed into concrete top-down policies aimed at the dissemination of the newly devised standard language across the entire population of the newly established Dutch nation-state. Thus, the Dutch case offers an exciting perspective on the concomitant rise of cultural nationalism, national language planning and standard language ideology.

This study offers a comprehensive yet detailed analysis of these phenomena by focussing on the ideology underpinning the new language policy, the institutionalisation of this ideology in metalinguistic discourse, the implementation of the policy in education, and the effects of the policy on actual language use.
[Advances in Historical Sociolinguistics, 9]  2019.  x, 312 pp.
Publishing status: Available
The e-Book is available under a CC BY-NC-ND 4.0 license.
Table of Contents
Preface
x
Chapter 1. Introduction
2–9
Part I. Setting the stage
14–71
Chapter 2. Language and nation in Late Modern times
14–31
Chapter 3. Sociolinguistic space
34–50
Chapter 4. Metalinguistic space
52–71
Part II. Myth building
76–128
Chapter 5. The Golden Age Myth
76–101
Chapter 6. The Myth of Neutrality
104–128
Part III. Discipline formation
132–213
Chapter 7. Nationalising the lexicon
132–164
Chapter 8. Standard language linguistics
166–190
Chapter 9. The folklorisation of non-standard language
192–213
Part IV. Perspectives from below
218–278
Chapter 10. Policy and its implementation in education:
Co-authored with Bob Schoemaker
218–242
Chapter 11. The effects of planning on usage:
Co-authored with Andreas Krogull
244–267
Chapter 12. Standard language ideology in the Netherlands: Themes and research directions
270–278
References
279–305
Index
307
References

References

Aanteekeningen, ter verbetering en uitbreiding der opmerkingen omtrent den Gelderschen tongval 1840Taalkundig Magazijn 3. 37–68.
Aantekeningen van M. Siegenbeek by de Nederduitsche spraakkunst van P. Weiland. Manuscript University Library Leiden, LTK 49.
Aarsleff, Hans
1974The tradition of Condillac: The problem of the origin of language in the eighteenth century and the debate in the Berlin Academy before Herder. In Dell Hymes (ed.), Studies in the history of linguistics. Traditions and paradigms, 93–156. Bloomington & London: Indiana University Press.
Academische voorlezingen over de Nederduitsche tale en welsprekenheid van den hoog geleerden heer M. Siegenbeek. Gewoon hoog leeraar in dezelven aan s lands universiteit te Leyden. A° 1797 & 1798. Manuscript University Library Leiden, BPL 3363.
Agha, Asif
2003The social life of cultural value. Language & Communication 23. 231–273.Crossref link
2005Voice, footing, enregisterment. Journal of Linguistic Anthropology 15. 38–59.Crossref link
Algemeene denkbeelden over het nationaal onderwijs 1798 Amsterdam: S.n.
Altendorf, Ulrike
2003Estuary English. Levelling at the interface of RP and south-eastern British English. Tübingen: Gunter Narr Verlag.
Anderson, Benedict
1983Imagined communities. Reflections on the origin and spread of nationalism. London: Verso.
Anderwald, Lieselotte
(ed.) 2012Sprachmythen – Fiktion oder Wirklichkeit? Frankfurt am Main etc: Peter Lang.Crossref link
2016Language between description and prescription. Verbs and verb categories in nineteenth-century grammars of English. Oxford: Oxford University Press.Crossref link
Anonymus
1766Verhandeling over de vraage: hoe moet men het verstand, en het hart van een kind bestieren, om het, ten eenigen tyde, een nuttig en gelukkig mensch te doen worden? Verhandelingen uitgegeeven door de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen IX–II. 1–120.
ANS = Algemene Nederlandse Spraakkunst, first edn. 1984 by G. Geerts, W. Haeseryn, J. de Rooij & M. C. van den Toorn; second edn. 1997 by W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij & M. C. van den Toorn; third, online edn. 2002 E-ANS (electronic version of the second edition), see http://​ans​.ruhosting​.nl​/e​-ans/
Armstrong, Nigel & Ian McKenzie
2013Standardization, ideology and linguistics. Houndmills etc: Palgrave Macmillan.Crossref link
Auer, Anita
2014Nineteenth-century English. Norms and usage. In Gijsbert Rutten, Rik Vosters & Wim Vandenbussche (eds.), Norms and usage in language history, 1600–1900. A sociolinguistic and comparative perspective, 151–169. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins.
Auer, Peter
2005Europe’s sociolinguistic unity, or: A typology of European dialect/standard constellations. In Nicole Delbecque, Johan Van der Auwera & Dirk Geeraerts (eds.), Perspectives on variation: Sociolinguistic, historical, comparative, 7–42. Berlin: De Gruyter.Crossref link
2011Dialect vs. standard: A typology of scenarios in Europe. In Bernd Kortmann & Johan van der Auwera (eds.), The languages and linguistics of Europe, 485–500. Berlin: De Gruyter.Crossref link
Ayres-Bennett, Wendy
2014From l’usage to le bon usage and back. Norms and usage in seventeenth-century France. In Gijsbert Rutten, Rik Vosters & Wim Vandenbussche (eds.), Norms and usage in language history, 1600–1900. A sociolinguistic and comparative perspective, 173–200. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins.
Ayres-Bennet, Wendy & Magali Seijido
2011Les compilations raisonnées des Remarques et Observations sur la langue française. French Studies 65: 347–356.Crossref link
Ayres-Bennett, Wendy & Magali Seijido
(eds.) 2013Bon usage et variation sociolinguistique. Perspectives diachroniques et traditions nationales. Lyon: ENS Éditions.
Baar-de Weerd, C. F.
2009Uw sekse en de onze. Vrouwen en genootschappen in Nederland en in de ons omringende landen (1750-ca. 1810). Hilversum: Verloren.
Bakker, D. M.
1977De grammatica in de negentiende eeuw. In D. M. Bakker & G. R. W. Dibbets (eds.), Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde, 113–160. Den Bosch: Malmberg.
Bakker, Frens & Joep Kruijsen
2007Het Limburgs onder Napoleon. Achttien Limburgse en Rijnlandse dialectvertalingen van ‘De verloren zoon’ uit 1806–1807. Utrecht: Gopher.
Bancroft, Timothy & David Hopkin
(eds.) 2012Folklore and nationalism in Europe during the long nineteenth century. Leiden: Brill.
Bauman, Richard & Charles L. Briggs
2003Voices of modernity. Language ideologies and the politics of inequality. Cambridge: Cambridge University Press.Crossref link
Bauer, Laurie & Peter Trudgill
(eds.) 1998Language myths. London etc: Penguin.
Beal, Joan
2004English in modern times, 1700–1945. London: Hodder Arnold.
2009Enregisterment, commodification, and historical context: ‘Geordie’ versus ‘Sheffieldish’. American Speech 84. 138–156.Crossref link
Beets, Nicolaas
1840Noordhollandsch taaleigen. Taalkundig Magazijn 3. 510–515.
1842Noordhollandsch taaleigen (tweede bijdrage). Taalkundig Magazijn 4. 365–371.
Behrns, J. H.
1840Over de Twentsche vocalen en klankwijzigingen. Taalkundig Magazijn 3. 329–390.
Belgisch Museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands 1837–1946 Vol. 1–10. Ed. by J. F. Willems. Ghent: F. en E. Gyselynck.
Bell, David A.
2016Revolutionary France and the Origins of Nationalism. An Old Problem Revisited. In Lotte Jensen (ed.), The roots of nationalism. National identity formation in Early Modern Europe, 1600–1815, 67–83. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Belle, Jan van
1748Korte wegwyzer, ter spel- spraak- en dichtkunden. Haarlem: Izaak van der Vinne.
1755Korte schets der Nederduitse spraakkonst. Haarlem: Bohn.
Bendix, Regina
1997In search of authenticity. The formation of folklore studies. Madison: The University of Wisconsin Press.
Beredeneerd plan tot het vervaerdigen van een algemeen, omschryvend woordenboek der Nederlandsche tale 1773 Leiden.
Berg, Willem van den
1999De Tweede Klasse: een afdeling met een problematische missie (1806–1816). In Willem van den Berg, Een bedachtzame beeldenstorm. Beschouwingen over de letterkunde van de achttiende en negentiende eeuw, 137–165. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Bergs, Alexander
2005Social Networks and Historical Sociolinguistics: Studies in morphosyntactic variation in the Paston letters (1421–1503). Berlin: De Gruyter.Crossref link
Bergman, J. T.
1851–1852Verslag van het bij de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, te Leiden, weleer verrigte, ter vervaardiging van een algemeen omschrijvend woordenboek der Nederlandsche taal, gedurende de jaren 1770–1796. Archief voor Nederlandsche Taalkunde 3. 213–250.
Berlin, Isaiah
1976Herder and the Enlightenment. In Isaiah Berlin, Vico and Herder. Two studides in the history of ideas, 145–216. London: Hogarth Press.
Bezoen, H. L.
1952Het Dumbar-handschrift. Idioticon van het Overijsels in het einde der achttiende eeuw. Deventer: N.V. Uitg.-Mij Æ.E. Kluwer.
Biber, Douglas & Susan Conrad
2009Register, genre, and style. Cambridge: Cambridge University Press.Crossref link
Bilt, Igor van de
2003‘Een dialectbriefje uit de 18de eeuw’. Het WNT en de Walcherse woorden van Adriaan Kluit. Trefwoord, http://​www​.inl​.nl​/images​/stories​/onderzoek​_en​_onderwijs​/publicaties​/trefwoord​/vandebilt​.pdf
2009Landkaartschrijvers en landverdelers. Adriaen Verwer (ca. 1655–1717), Adriaan Kluit (1735–1807) en de Nederlandse taalkunde van de achttiende eeuw. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU & Münster: Nodus Publikationen.
Blommaert, Jan & Jef Verschueren
1998Debating diversity. Analysing the discourse of tolerance. London: Routledge.
Boekholt, P. Th. F. M.
1978Het lager onderwijs in Gelderland 1795–1858. Zutphen: Walburg Pers.
Boekholt, P. Th. F. M. & E. P. de Booy
1987Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd. Assen & Maastricht: Van Gorcum.
Bolhuis, Lambertus van
1793 [21799] Beknopte Nederduitsche spraakkunst. Leiden: D. du Mortier en zoon & Deventer: J. H. de Lange & Groningen: J. Oomkens en zoon.
Bonth, R. J. G. de
1998‘De Aristarch van ‘t Y’. De ‘grammatica’ uit Balthazar Huydecopers Proeve van Taal- en Dichtkunde (1730). Maastricht: Shaker.
Bonth Roland de, Jan Noordegraaf & Gijsbert Rutten
(eds.) 2016Nicolaas Hinlópen, Eerste trekken eener Nederduitsche spraekkonste. Uitgegeven en ingeleid. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU & Münster: Nodus Publikationen.
Booy, E. P. de
1977De weldaet der scholen. Het plattelandsonderwijs in de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19de eeuw. S.l.: Stichtse Historische Reeks.
Braekman, W. L.
1978Twee nieuwe traktaten uit de vroege zestiende eeuw over de Nederlandse spelling. Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 2. 294–387.
Bredero, G. A.
1618Spaanschen Brabander. Ed. by C. F. P. Stutterheim. Culemborg 1974: Tjeenk Willink-Noorduijn.
Bree, Cor van & Arjen P. Versloot
2008Oorsprongen van het Stadsfries. Ljouwert: Afûk.
Brunner, Otto, Werner Conze & Reinhart Koselleck
(eds.) 1972–1997Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. 8 vols. Stuttgart: Klett-Cotta.
Burke, Peter
1992We, the people: Popular culture and popular identity in Modern Europe. In Scott Lash & Jonathan Friedman (eds.), Modernity and identity. Oxford & Cambridge, MA: Blackwell, 293–308.
2004Languages and communities in Early Modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press.Crossref link
2009Popular culture in Early Modern Europe. 3rd ed. [1st ed. 1978] Farnham: Ashgate.
Byvoegsels en aenmerkingen op het beredeneerd plan tot het vervaerdigen van een algemeen, omschryvend woordenboek der Nederlandsche tale 1774 Leiden.
Cameron, Deborah
2012The commodification of language: English as a global commodity. In Terttu Nevalainen & Elizabeth Closs Traugott (eds.), The Oxford handbook of the history of English, 352–361. Oxford: Oxford University Press.
Capelle, Johannes Pieter van
1816Redevoering over de verdiensten der Amsterdammers, ten aanzien van den opbouw en de volmaking der Nederduitsche taal- en letterkunde. Amsterdam: Stads-drukkerij.
Carey, Daniel & Lynn Festa
(eds.) 2013The postcolonial Enlightenment: Eighteenth-century colonialism and postcolonial theory. Oxford: Oxford University Press.Crossref link
Certeau, Michel de, Dominique Julia & Jacques Revel
1975Une politique de la langue: la Révolution française et les patois, l’enquête Grégoire. Paris: Gallimard.
Châtelain, H. A.
1766Antwoord op de vraag […]: hoe moet men het verstand, en het hart van een kind bestieren, om het, ten eenigen tyde, een nuttig en gelukkig mensch te doen worden? Verhandelingen uitgegeeven door de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen IX–II. 1–304.
Christmann, Hans Helmut
1966Beiträge zur Geschichte der These vom Weltbild der Sprache. Mainz: Akademie der Wissenschaften und der Literatur & Wiesbaden: Franz Steiner Verlag.
Cooper, R. L.
1989Language planning and social change. New York: Cambridge University Press.
Coupland, Nikolas
2003Sociolinguistic authenticities. Journal of Sociolinguistics 7. 417–431.Crossref link
2014Language, society and authenticity: Themes and perspectives. In Véronique Lacoste, Jakob Leimgruber & Thiemo Breyer (eds.), Indexing authenticity. Sociolinguistic perspectives, 14–39. Berlin: De Gruyter.
Crowley, Tony
1996Language in history. Theory and texts. London & New York: Routledge.Crossref link
C.V.E.
1775Onderzoek, waarom de dieren niet spreeken, en hoe de menschen hebben begonnen te spreeken. Rhapsodist IV. 181–230.
Daan, Jo
1958Boeren-Haarlems op de keper beschouwd. Taal & Tongval 10. 54–62.
1989Als niet komt tot iet… Nederlands van hoog tot laag. Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 168–245.
1992Wat is een dialect. De betekenisnuances van dit woord in Nederland, bij Lambert ten Kate en in latere eeuwen. Taal & Tongval 44. 156–187.
Davies, P.
2005Writing slates and schooling. Australiasian Historical Archeology 23. 63–69.
Dekker, Jeroen J. H.
2006Het verlangen naar opvoeden. Over de groei van de pedagogische ruimte in Nederland sinds de Gouden Eeuw tot omstreeks 1900. Amsterdam: Bert Bakker.
Dekker, Ton
2002De Nederlandse volkskunde. De verwetenschappelijking van een emotionele belangstelling. Amsterdam: Aksant.
De Smedt, Marcel
1979Uit de voorgeschiedenis van het WNT. Handelingen Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 33. 109–130.
Deumert, Ana & Wim Vandenbussche
2003Research directions in the study of language standardization. In Ana Deumert & Wim Vandenbussche (eds.), Germanic standardizations. Past to present, 461–476. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins.Crossref link
(eds.) 2003Germanic Standardizations. Past to Present. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins.Crossref link
De Wulf, C., J. Goossens & J. Taeldeman
2005Fonologische atlas van de Nederlandse dialecten. Deel IV. De consonanten. Ghent: Koninklijke Academie van Nederlandse Taal- en Letterkunde.
Dibbets, G. R. W.
1968Nederduitse orthographie van Pontus de Heuiter (1581). Een inleiding. Assen: Van Gorcum & Comp. N.V.
1977Grammaticale geschriften uit de zestiende eeuw. In D. M. Bakker & G. R. W. Dibbets (eds.), Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde, 23–37. Den Bosch: Malmberg.
1985See Twe-spraack 1584.
1992Moonens ‘Nederduitsche Spraekkunst’ (1706) in brieven aan Vollenhove. Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 108. 256–275.
1995Petrus Francius Voorrede (1996): een pleidooi voor kerkelijke welsprekendheid. Voortgang. Jaarboek voor de neerlandistiek 15. 149–187.
1996De strijd om het genus in de achttiende-eeuwse grammatica van het Nederlands. In R. de Bonth & J. Noordegraaf (eds.), Linguistics in the Low Countries. The eighteenth century, 57–90. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU & Münster: Nodus Publikationen.
2003a [11991] Vondels zoon en Vondels taal. Joannes Vollenhove en het Nederlands. 2nd revised edition. Published online: http://​www​.dbnl​.org​/tekst​/dibb001vond01​_01​/index​.php
2003bTaal kundig geregeld. Een verzameling artikelen over Nederlandse grammatica’s en grammatici uit de zestiende, de zeventiende en de achttiende eeuw. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU & Münster: Nodus Publikationen.
2003cChristiaen van Heule: ‘ijsbreker, langs een allermoeijelijkst vaarwater’?. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.
2007Joannes Vollenhove (1631–1708). Dominee-dichter. Een biografie. Hilversum: Verloren.
Dodde, N. L.
1971Een onderwijsrapport. Een historisch-pedagogisch onderzoek naar de invloed van een onderwijsrapport over onderwijsverbetering en -vernieuwing op de onderwijswetgeving na 1801. ‘s-Hertogenbosch: Malmberg.
Doja, Albert
1998Évolution et folklorisation des traditions culturelles. East European Quarterly 33. 95–126.
Donaldson, Bruce
1983Dutch. A linguistic history of Holland and Belgium. Leiden: Martinus Nijhoff.
Dossena, Marina
2012The study of correspondence: Theoretical and methodological issues. In Marina Dossena & Gabriella Del Lungo Camiciotti (eds.), Letter writing in Late Modern Europe, 13–30. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins.Crossref link
Driel, Lo van
199219th-century linguistics: The Dutch development and the German theme. In Jan Noordegraaf, Kees Versteegh & Konrad Koerner (eds.), The history of linguistics in the Low Countries, 221–254. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins.Crossref link
Driel, Lo van & Jan Noordegraaf
1998De Vries en Te Winkel. Een duografie. The Hague: Sdu & Antwerp: Standaard.
Driel, Lo van & Nicoline van der Sijs
2018Adriaan Kluit: Back to the sources! In Rick Honings, Gijsbert Rutten & Ton van Kalmthout (eds.), Language, literature and the construction of a national identity (1780–1830), 205–226. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Dykstra, Anne
1999De leksikografy fan it Nijfrysk. In Anne Dykstra & Rolf H. Bremmer Jr. (eds.), In skiednis fan ’e Fryske taalkunde, 191–212. Ljouwert: Fryske Akademy.
Edwards, John
2009Language and identity. An introduction. Cambridge: Cambridge University Press.Crossref link
Eekma, Petrus
1819Handleiding tot de Nederduitsche taalkennis. Leeuwarden: Wed. C. L. van Altena.
Effen, Justus van
1984 [1731–1735]De Hollandsche spectator. Ed. by P. J. Buijnsters. Deventer: Sub Rosa.
Elspaß, Stephan
2005Sprachgeschichte von Unten. Untersuchungen zum Geschriebenen Alltagsdeutsch im 19. Jahrhundert. Tübingen: Niemeyer.Crossref link
2007‘Everyday language’ in emigrant letters and its implications for language historiography: The German case. Multilingua 26. 151–165.Crossref link
2014Prescriptive norms and norms of usage in nineteenth-century German. In Gijsbert Rutten, Rik Vosters & Wim Vandenbussche (eds.), Norms and usage in language history, 1600–1900. A sociolinguistic and comparative perspective, 303–320. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins.
Elspaß, Stephan & Nils Langer
2012Jespersen’s cycle and the history of German negation: Challenges from a sociolinguistic perspective. Neuphilologische Mitteilungen 113. 275–292.
Elzevier, Kornelis
1761Drie Dichtproeven […] Benevens een proef van een nieuwe Nederduitsche spraekkonst. Haarlem: J. Bosch.
Endepols, H. J. E.
1955Woordenboek of diksjenaer van ’t Mestreechs. Maastricht: Boosten & Stols.
Engelen, C. van
1779Antwoord op de vraag, van de Maatschappy der Nederlandsche Letterkunde. Welke zijn de algemeene oogmerken, die een dichter moet bedoelen? Welke zijn derhalven de eigenaartige onderwerpen voor de dichtkonst? En welke zijn derzelver algemeene regelen? Werken van de Maetschappy der Nederlandsche Letterkunde 4. 63–224.
Esling, John H.
1999Everyone has an accent except me. In Laurie Bauer & Peter Trudgill (eds.), Language myths, 169–175. London etc: Penguin.
Et en Fret. Het oudste stuk in Stads-Grunnegers 1957 [1793] Ed. K. ter Laan. Wildervank: N. V. De Noord-Ooster.
Fairman, Tony
2007aWriting and ‘the Standard’: England, 1795–1834. Multilingua 26. 167–201.
2007b‘Lower-order’ letters, schooling and the English language, 1795 to 1834. In Stephan Elspaß, Nils Langer, Joachim Scharloth & Wim Vandenbussche (eds.) Germanic language histories ‘from below’ (1700–2000), 31–43. Berlin: De Gruyter.Crossref link
2015Language in print and handwriting. In A. Auer, D. Schreier & R. Watts (eds.), Letter writing and language change, 53–73. Cambridge: Cambridge University Press.Crossref link
van der Feest Viðarsson, Heimir
2017The syntax of others: ‘Un-Icelandic’ verb placement in 19th- and early 20th-century Icelandic. In Ingrid Tieken-Boon van Ostade & Carol Percy (eds.), Prescription and tradition in language: Establishing standards across time and space, 152–167. Bristol: Multilingual Matters.
Feitsma, Anthonia
2012Tussen Hemsterhuis en Grimm. Joast Hiddes Halbertsma als taalkundige. Ljouwert: Afûk.
Fens-de Zeeuw, Lyda
2011Lindley Murray (1745–1826), quaker and grammarian. Utrecht: LOT.
Fitzmaurice, Susan
2010Changes in the meanings of politeness in eighteenth-century England: discourse analysis and historical evidence. In Jonathan Culpeper & Dániel Kádár (eds.), Historical (im)politeness, 87–115. Bern: Peter Lang.
Frijhoff, Willem
1983Van onderwijs naar opvoedend onderwijs. Ontwikkelingslijnen van opvoeding en onderwijs in Noord-Nederland in de achttiende eeuw. Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw, 3–39.
1989Verfransing? Franse taal en Nederlandse cultuur tot in de revolutietijd. Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 104. 592–609.
Frijhoff, Willem & Marijke Spies
19991650. Bevochten eendracht. The Hague: Sdu.
Francius, Petrus
1699Gregorius Nazianzenus van de mededeelzaamheidt. Amsterdam: Wetsteen.
GA = , Groningen.
Gal, Susan
2016Sociolinguistic differentiation. In Nikolas Coupland (ed.), Sociolinguistics. Theoretical debates, 113–135. Cambridge: Cambridge University Press.Crossref link
Gal, Susan & Kathryn Woolard
2001Constructing languages and publics. Authority and representation. In Susan Gal & Kathryn Woolard (eds.), Language and publics. The making of authority, 1–12. Manchester: St Jerome.
Gedenkschriften der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen voor de eerste vijfentwintig jaren van haar bestaan 1809 Amsterdam: Cornelis de Vries, Hendrik van Munster & Johannes van der Hey.
Geeraerts, Dirk
2003Cultural models of linguistic standardization. In René Dirven, Roslyn Frank & Martin Pütz (eds), Cognitive models in language and thought. Ideology, metaphors and meaning, 25–68. Berlin & New York: De Gruyter.Crossref link
Geeraerts, Dirk & Hans Van de Velde
2013Supra-regional characteristics of colloquial Dutch. In Frans Hinskens & Johan Taeldeman (eds.), Language and space. An international handbook of linguistic variation. Volume 3: Dutch, 532–556. Berlin: De Gruyter.
Geerts, Guido
1966Genus en geslacht in de Gouden Eeuw. Brussels: Belgisch Interuniversitair Centrum voor Neerlandistiek.
Geesdalle, Jacques-François van
1700Le parallele de la grammaire des deux langues Francoise & Flamende. Ghent: Maximilien Graet.
Gerritsen, Marinel
2001The dialectology of Dutch. In Sylvain Auroux, E. F. K. Koerner, Hans-Josef Niederehe & Kees Versteegh (eds.), History of the language sciences, 1536–1553. Vol. 2. Berlin & New York: De Gruyter.
Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland 1992 Vol. 7. Ed. by Reinhart Koselleck. Stuttgart: Klett-Cotta.
Gestel, P. H. van & G. C. F. van der Laan
1915Schrijven en schrijfonderwijs. Groningen: Wolters.
Godreau, Isar
2002Changing space, making race: Distance, nostalgia and the folklorization of blackness in Puerto Rico. Identities 9. 281–304.Crossref link
Goossens, Jan
2008Dialectgeografische grondslagen van een Nederlandse taalgeschiedenis. Brussels: Koninklijke commissie voor toponymie en dialectologie.
Goossens, Jan & Jacques van Keymeulen
2006Geschiedenis van de Nederlandse dialectstudie. Toponymie & dialectologie 78. 73–97.
Grauwe, Luc De
2002Emerging mother-tongue awareness. The special case of Dutch and German in the Middle Ages and the Early Modern Period. In Andrew Linn & Nicola McLelland (eds.), Standardization. Studies from the Germanic languages, 99–115. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins.Crossref link
Grootaers, L. & G. G. Kloeke
1926Handleiding bij het Noord- en Zuid-Nederlandsch dialectonderzoek. The Hague: Martinus Nijhoff.Crossref link
Haagsch Nederduitsch woordenboekje. S.d. The Hague: Johannes Mensert.
Haan, Tj. W. R. de
1958Boeren-Haarlems uit 1732. Taal & Tongval 10. 63–74.
Haas, Walter
1994Provinzialwörter. Deutsche Idiotismensammlungen des 18. Jahrhunderts. Berlin & New York: De Gruyter.Crossref link
Haeringen, C. B. van
1924Eenheid en nuance in beschaafd-Nederlandse uitspraak. De Nieuwe Taalgids 18. 65–86.
Haes, Frans de
1764De nagelaten gedichten, en Nederduitsche spraekkunst. Amsterdam: Pieter Meijer.
Hagen, Anton M.
1988Dutch dialectology: the national and the international perspective. Historiographia linguistica 15. 263–287.Crossref link
Haitsma Mulier, E. O. G.
1996De Bataafse mythe opnieuw bekeken. Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 111. 344–367.
Halbertsma, J. H.
1836Woordenboekje van het Overijselsch. Proeve. Overijsselsche almanak voor oudheid en letteren. 184ff [unnumbered pages].
Handelingen der jaarlijksche vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden 1770, 1773, 1774, 1775, 1777, 1778, 1781, 1785, 1786, 1787, 1788, 1790 S.l., s.d.
Handelingen
1850a = Handelingen der jaarlijksche algemeene vergadering der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden, gehouden den 21 Junij 1850 in het Locaal De Vink bij Leiden. Leiden s.d.: J. G. la Lau.
Handelingen
1850b = Handelingen van het Nederlandsch congres, gehouden te Gent den 26, 27, 28 en 29 augustus 1849. Ghent 1850: L. Hebbelynck.
Handelingen
1851 = Handelingen van het tweede Nederlandsch letterkundig kongres, gehouden den 16n, 17n, en 18n september 1850 Amsterdam 1851: J. F. Schleijer.
Handelingen
1852 = Handelingen van het derde Nederlandsch letterkundig kongres, gehouden te Brussel, den 30 en 31 augustus 1851 en 1 september 1851. Brussels 1852: J.-H. Dehou.
Handelingen
1855 = Handelingen van het vierde Nederlandsch taal- en letterkundig congres, gehouden te Utrecht op 20, 21 en 22 september 1854. Utrecht 1855: J. G. Broese.
Hardie, Kim
1996Lowland Scots: Issues in nationalism and identity. In Charlotte Hoffmann (ed.), Language, culture and communication in contemporary Europe, 61–74. Cleveland, Philadelphia & Adelaide: Multilingual Matters.
Haugen, Einar
1966Dialect, language, nation. American Anthropologist 68. 922–935.Crossref link
1972Language planning, theory and practice. In Einar Haugen, The ecology of language. Essays by Einar Haugen, 287–295. Stanford: Stanford Unversity Press.
1987Blessings of Babel. Bilingualism and language planning. Problems and pleasures. Berlin, New York & Amsterdam: Mouton de Gruyter.Crossref link
Havinga, Anna
2015Germanising Austria: The invisibilisation of East Upper German in eighteenth- and nineteenth-century Austria. In Anna Havinga & Nils Langer (eds.), Invisible languages in the nineteenth century, 257–279. Oxford: Peter Lang.Crossref link
Havinga, Anna & Nils Langer
(eds.) 2015Invisible languages in the nineteenth century. Oxford: Peter Lang.Crossref link
Hawkey, James & Nils Langer
2016Language policy in the long nineteenth century: Catalonia and Schleswig. In Cinzia Russi (ed.), Current trends in historical sociolinguistics, 81–107. Berlin: De Gruyter Open, https://​www​.degruyter​.com​/downloadpdf​/books​/9783110488401​/9783110488401​-008​/9783110488401​-008​.xml Crossref link
Heeroma, K.
1960Veluws en Drents uit de 18de eeuw. Driemaandelijkse bladen 12. 65–83, 97–116.
1967Lambertus van Bolhuis als 18de-eeuws Groninger dialectoloog. Driemaandelijkse bladen 19. 98–130.
1968aBrabants uit de 18de eeuw. De Meierijse woordenlijsten van J. L. Verster. Amsterdam: N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij.
1968bNog meer 18de-eeuwse Groningana. Driemaandelijkse bladen 20. 164–175.
Helten, W. L. van
1881Vondel’s taal. Een proeve van onderzoek naar de grammatica van het Nederlandsch der zeventiende eeuw. 2 vols. Rotterdam: Otto Petri.
Hemsterhuis, Tiberius
2017Lectio publica de originibus linguae Graecae (ca 1750). With a translation and a commentary by Bouke Slofstra. 2nd ed. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU & Münster: Nodus Publikationen.
Henstra, Froukje
2014Horace Walpole and his correspondents. Social network analysis in a historical context. Utrecht: LOT.
Herder, Johann Gottfried
1772Abhandlung über den Ursprung der Sprache. Ed. by Hans Dietrich Irmscher 2001 Stuttgart: Reclam.
Herrgen, Joachim
2001Die Dialektologie des Deutschen. In Sylvain Auroux, E. F. K. Koerner, Hans-Josef Niederehe & Kees Versteegh (eds.), History of the language sciences, 1513–1535. Vol. 2. Berlin & New York: De Gruyter.
Heuiter, Pontus de
1581Nederduitse orthographie. Ed. by G. R. W. Dibbets. Groningen 1972: Wolters-Noordhoff.
Heule, Christiaen van
1625De Nederduytsche grammatica ofte spraec-konst. Ed. by W. J. H. Caron. Groningen & Jakarta 1953: J. B. Wolters.
1633De Nederduytsche spraec-konst ofte tael-beschrijvinge. Leiden: Roels.
Hickey, Raymond
(ed.) 2010Eighteenth-century English: Ideology and change. Cambridge: Cambridge University Press.Crossref link
2012Supraregionalisation. In Laurel Brinton & Alexander Bergs (eds.), Historical linguistics of English, 2060–2075. Berlin: De Gruyter.
Hobsbawm, Eric J.
1990Nations and nationalism since 1780. Programme, myth, reality. Cambridge: Cambridge University Press.
Hoeufft, J. H.
1836Proeve van Bredaasch taal-eigen. Breda: F. P. Sterk.
Honings, Rick
2011Geleerdheids zetel, Hollands roem! Het literaire leven in Leiden 1760–1860. Leiden: Primavera Pers.
2018Poet and professor: Adam Simons. In Rick Honings, Gijsbert Rutten & Ton van Kalmthout (eds.), Language, literature and the construction of a Dutch national identity (1780–1830), 73–96. Amsterdam: Amsterdam University Press.Crossref link
Honings, Rick, Gijsbert Rutten & Ton van Kalmthout
(eds) 2018Language, literature and the construction of a Dutch national identity (1780–1830). Amsterdam: Amsterdam University Press.Crossref link
Hooft, P. C.
1617Warenar. In W. Hellinga & P. Tuyman (eds.), Alle de gedrukte werken 1611–1738, 225–267. Amsterdam 1972: Amsterdam University Press.
Hoogstraten, David van
1700 [21710 31723] Aenmerkingen over de geslachten der zelfstandige naemwoorden. Amsterdam: Halma.
Hoorn, I. van
1907De Nederlandse schoolwetgeving voor het lager onderwijs, 1796–1907. Groningen: Noordhoff.
Hornberger, Nancy H.
2006Frameworks and models in language policy and planning. In Thomas Ricento (ed.), An introduction to language policy. Theory and method, 24–41. Malden, Oxford & Victoria: Blackwell.
Horner, Kristine & Joanne Kremer
2016Shifting ideologies of linguistic authority: Language, nation and citizenship in Luxembourg. In Gijsbert Rutten & Kristine Horner (eds), Metalinguistic perspectives on Germanic languages: European case studies from past to present, 239–260. Oxford: Peter Lang.
Horst, Joop van der
2008Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis. 2 vols. Louvain: Universitaire Pers Leuven.
Houtam, H.
1775Onderzoek over de benaamingen der Nederduitsche naamvallen. Tael- en dichtlievende oefeningen van het genootschap ter spreuke voerende: Kunst wordt door arbeid verkreegen, 145–186. Vol. 1. Leiden: C. van Hoogeveen.
Hulshof, Hans, Erik Kwakernaak & Frans Wilhelm
2015Geschiedenis van het talenonderwijs in Nederland. Onderwijs in de moderne talen van 1500 tot heden. Groningen: Uitgeverij Passage.
Hundt, Markus
2000 ‘Spracharbeit’ im 17. Jahrhundert. Studien zu Georg Philipp Harsdörffer, Justus Georg Schottelius und Christian Gueintz. Berlin & New York: De Gruyter.
Huydecoper, Balthazar
1730Proeve van taal- en dichtkunde. Amsterdam: E. Visscher & J. Tirion.
Huygens, Constantijn
1653Trijntje Cornelis. Ed. by H. M. Hermkens. Utrecht 1987: HES.
Instructie voor den Agent der Nationale Opvoeding 1799 The Hague: S.n.
Ichijo, Atsuko
2004Scottish nationalism and the idea of Europe: Concepts of Europe and the nation. London & New York: Routledge.Crossref link
Iperen, Josua van
1762aUitnoodiginge der liefhebbers en kenners van onze moedertale, tot het helpen toestellen van een oordeelkundig Nederduitsch woordenboek. Maendelijksche by-dragen ten opbouw van Neer-land’s tael- en dicht-kunde XLVII. 509–514.
1762bSchetze van woorden-scharinge en zin-bepalinge, die men hoopt te volgen, in het toestellen van een oordeelkundig Nederduitsch woordenboek. Maendelijksche by-dragen ten opbouw van Neer-land’s tael- en dicht-kunde XLVIII. 541–551.
Irvine, Judith T. & Susan Gal
2000Language ideology and linguistic differentiation. In Paul V. Kroskrity (ed.), Regimes of language. Ideologies, polities, and identities, 35–83. Santa Fe: School of American Research Press.
Israel, Jonathan
1996De Republiek, 1477–1806. Franeker: Van Wijnen.
2001Radical Enlightenment. Philosophy and the making of modernity, 1650–1750. Oxford: Oxford University Press.Crossref link
J. A.
1842Groningsch taaleigen. Taalkundig Magazijn 4. 655–690.
Janssens, Guy & Ann Marynissen
2008Het Nederlands vroeger en nu. 3rd ed. Louvain & Voorburg: Acco.
Janssens, Guy & Kris Steyaert
2008Het onderwijs van het Nederlands in de Waalse provincies en Luxemburg onder koning Willem I (1814–1830). Brussels: VUB Press.
Jensen, Lotte
2012De Gouden Eeuw als ijkpunt van de nationale identiteit. Het beeld van de Gouden Eeuw in verzetsliteratuur tussen 1806 en 1813. De Zeventiende Eeuw 28. 161–175.
2016The roots of nationalism. Introduction. In Lotte Jensen (ed.), The roots of nationalism. National identity formation in Early Modern Europe, 1600–1815, 9–27. Amsterdam: Amsterdam University Press.
2018The founding father of Dutch literary history: Jeronimo de Vries. In Rick Honings, Gijsbert Rutten & Ton van Kalmthout (eds.), Language, literature and the construction of a Dutch national identity (1780–1830), 277–296. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Jespersen, Otto
1925Mankind, nation and individual from a linguistic point of view. Oslo: H. Aschehoug & Co.
Jeune, J. C. W. Le
1835Bouwstoffen voor de Nederlandsche letterkunde en hare geschiedenis. Vol. 3. The Hague: G. Vervloet.
Johannes, Gert-Jan
2002Zoo is overdrijving de ziekte van elke eeuw. Het beeld van de 17de eeuw in 19de-eeuwse literatuurgeschiedenissen voor schoolgebruik en zelfstudie. Nederlandse Letterkunde 7. 28–60.
2011‘Nationale filologieën’ en het historisch onderzoek naar disciplinevorming in de geesteswetenschappen. Een verkenning. Studium 4. 31–46.Crossref link
2015‘Dutch Language and Literature’ (and other ‘national philologies’) as an example of discipline formation in the humanities. In Ton van Kalmthout & Huib Zuidervaart (eds.), The practice of philology in the nineteenth-century Netherlands, 37–52. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Johnstone, Barbara
2009Pittsburghese shirts: Commodification and the enregisterment of an urban dialect. American Speech 84. 157–175.Crossref link
Jong, Alpita de
2009Knooppunt Halbertsma. Joast Hiddes Halbertsma (1789–1869) en andere Europese geleerden over het Fries en andere talen, over wetenschap en over de samenleving. Hilversum: Verloren.
Joseph, John E.
1987Eloquence and power. The rise of language standards and standard languages. New York: Blackwell.
2004Language and identity. National, ethnic, religious. Houndmills etc: Palgrave Macmillan.
Karstens, Bart
2012Bopp the builder. Discipline formation as hybridization: the case of comparative linguistics. In Rens Bod, Jaap Maat & Thijs Weststeijn (eds.), The making of the humanities. Volume II. From Early Modern to Modern disciplines, 103–127. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Kate, Lambert ten
1723Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. 2 vols. Ed. by J. Noordegraaf & M. van der Wal. Alphen aan den Rijn 2001: Canaletto.
Kedourie, Elie
1993Nationalism. 4th ed. Oxford: Blackwell.
Kerswill, Paul
2002Koineization and accommodation. In J. K. Chambers, Peter Trudgill & Natalie Schilling-Estes (eds.), The handbook of language variation and change, 669–702. Oxford: Blackwell.
Kessels-van der Heijde, M. C. A.
2015The use of languages in Maastricht in the nineteenth century: the press and family archives. In Catharina Peersman, Gijsbert Rutten & Rik Vosters (eds.), Past, present and future of a language border. Germanic-Romance encounters in the Low Countries, 171–204. Berlin & New York: De Gruyter.Crossref link
Kinker, Johannes
1810Proeve eener Hollandsche prosodia. Werken der Hollandsche maatschappij van fraaije kunsten en wetenschappen. Vol. 1. 1–328.
1829Beoordeeling van M. W. Bilderdijks Nederlandsche spraakleer. Amsterdam: Johannes van der Hey en zoon.
Kirchdorffer, J. S.
1825Nederduitsche spraakkunst, ten dienste der scholen. 2nd ed. Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel & Hanssen.
Kirkness, Alan
1980Geschichte des Deutschen Wörterbuchs. 1838–1863. Dokumente zu den lexikographen Grimm. Stuttgart: S. Hirzel Verlag.
Klippi, Carita
2013Letters from Gaston B. A prisoner’s voice during the Great War. In Marijke van der Wal & Gijsbert Rutten (eds.). Touching the past. Studies in the historical sociolinguistics of ego-documents, 107–128. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins.Crossref link
Kloek, Joost & Wijnand Mijnhardt
20011800: Blauwdrukken voor een samenleving. The Hague: Sdu.
Kloeke, G. G.
1926Geschiedenis van het Noord-Nederlandsch dialectonderzoek. In L. Grootaers & G. G. Kloeke, Handleiding bij het Noord- en Zuid-Nederlandsch dialectonderzoek, 1–26. The Hague: Martinus Nijhoff.Crossref link
1938Haagse volkstaal uit de achttiende eeuw. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 57. 15–56.
Kloss, Heinz
1952Die Entwicklung neuer germanischer Kultursprachen von 1800 bis 1950. München: Pohl.
Kluit, Adriaan
1763Eerste vertoog over de tegenwoordige spelling der Nederduitsche taal. Nieuwe Bydragen tot de opbouw der vaderlandsche letterkunde I. 281–352.
1777Vertoog over de tegenwoordige spelling der Nederduitsche taal. Werken van de Maetschappy der Nederlandsche letterkunde te Leyden III. 1–42.
Knippenberg, H.
1986Deelname aan het lager onderwijs in Nederland gedurende de negentiende eeuw. Amsterdam: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap.
1992De Religieuze Kaart van Nederland. Assen: Koninklijke Van Gorcum
Koch, Peter & Wulf Oesterreicher
1985Sprache der Nähe – Sprache der Distanz: Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Spannungsfeld von Sprachtheorie und Sprachgebrauch. Romanistisches Jahrbuch 36. 15–43.
Komen, J. A. M.
1994Over de ontwikkeling van absolute constructies. Amsterdam: Buijten en Schipperheijn B.V.
Kooi, J. van der
1983Dialect als wapen. Eind-achttiende eeuwse voorbeelden uit De Onverwachte Courier. Driemaandelijkse bladen 35. 125–132.
Koolhaas-Grosfeld, Eveline
2010De ontdekking van de Nederlander in boeken en prenten rond 1800. Zutphen: Walburg Pers.
Kossmann, F. K. H.
1966Opkomst en voortgang van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. Leiden: E. J. Brill.
Krogull, Andreas
2018Policy versus practice. Language variation and change in eighteenth- and nineteenth-century Dutch. PhD dissertation Leiden University.
Krogull, Andreas, Gijsbert Rutten & Marijke van der Wal
2017Relativisation in Dutch diaries, private letters and newspapers (1770–1840): A genre-specific national language? In Tanja Säily, Arja Nurmi, Minna Palander-Collin & Anita Auer (eds.), Exploring future paths for historical sociolinguistics, 157–186. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins.Crossref link
Krom, H. J.
1782Antwoord op de vraage: welke verbeteringe hebben de gemeene of openbaare, vooral de Nederduitsche Schoolen, ter meerdere beschavinge onzer Natie, nog wel nodig? Hoe zou die op de voordeeligste wyze kunnen ingevoerd, en, op een bestendigen voet, onderhouden worden? Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen te Vlissingen 8. 1–228.
Kunst wordt door Arbeid Verkreegen
1770Nederduitsche spraekkunst, ten gebruike van het genootschap. Leiden: s.n.
Lambin, Jan-Jacques
1837Straettael van Ypre. Belgisch Museum 1. 396–407.
Lambrecht, Joas
1550Néderlandsche spellijnghe. Ghent: Joas Lambrecht.
Langer, Nils
2011Historical sociolinguistics in nineteenth-century Schleswig-Holstein. German Life and Letters 64. 169–178.Crossref link
2014Standard German in the eighteenth century. Norms and use. In Gijsbert Rutten, Rik Vosters & Wim Vandenbussche (eds.), Norms and usage in language history, 1600–1900. A sociolinguistic and comparative perspective, 277–302. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins.
Laurman, M. T.
1822Proeve van kleine taalkundige bijdragen tot beter kennis van den tongval in de provincie Groningen. Groningen: W. van Boekeren.
Leemans, Inger & Gert-Jan Johannes
2013Worm en donder. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700–1800: de Republiek. Amsterdam: Bert Bakker.
Leerssen, Joep
2006Nationalism and the cultivation of culture. Nations and Nationalism 12. 559–578.Crossref link
2007Exoticism. In Manfred Beller & Joep Leerssen (eds.), Imagology. The cultural construction and literary representation of national characters, 325–326. Amsterdam & New York: Rodopi.
2010National thought in Europe. A cultural history. Amsterdam: Amsterdam University Press.
2012The rise of philology. The comparative method, the historicist turn and the surreptitious influence of Giambattista Vico. In Rens Bod, Jaap Maat & Thijs Weststeijn (eds.), The making of the humanities. Volume II. From Early Modern to Modern disciplines, 23–35. Amsterdam: Amsterdam University Press.
(ed.) 2018Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. 2 vols. Amsterdam: Amsterdam University Press. See also ernie​.uva​.nl Crossref link
Lenders, Jan
1988De burger en de volksschool. Culturele en mentale achtergronden van een onderwijshervorming. Nijmegen: SUN.
Le Page, R. B. & A. Tabouret-Keller
1985Acts of identity. Creole-based approaches to language and ethnicity. Cambridge: Cambridge University Press.
Leupenius, Petrus
1653Aanmerkingen op de Neederduitsche taale. Amsterdam: Hendryk Donker.
Leuvensteijn, Arjan van
2008Lambert ten Kates opbouwmissie: de Gemééne-lands-spraake. In Lo van Driel & Theo Janssen (eds.), Ontheven aan de tijd. Linguïstisch-historische studies voor Jan Noordegraaf, 85–94. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU & Münster: Nodus Publikationen.
Lijst, van Groningsche woorden
1837Taalkundig Magazijn 2. 329–344.
Linn, Andrew R. & Nicola McLelland
(eds.) 2002Standardization. Studies from the Germanic languages. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins.Crossref link
Lippi-Green, Rosina
1997 [22012] English with an accent. Language, ideology, and discrimination in the United States. London & New York: Routledge.
Lodge, R. Anthony
1993French: From dialect to standard. London: Routledge.Crossref link
2004A sociolinguistic history of Parisian French. Cambridge: Cambridge University Press.Crossref link
Lodge, Anthony
2013Codification and reallocation in seventeenth-century Paris. Taal & Tongval 65. 57–72.Crossref link
2014Jacques-Louis Ménétra and his experience of the langue d’oc. In Gijsbert Rutten, Rik Vosters & Wim Vandenbussche (eds.), Norms and usage in language history, 1600–1900. A sociolinguistic and comparative perspective, 201–221. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins.
Los, Willeke
2005Opvoeding tot mens en burger. Pedagogiek als cultuurkritiek in Nederland in de 18e eeuw. Hilversum: Verloren.
Lulofs, Barthold Henrik
1815Inwijdingsredevoering over de noodzakelijkheid van de beoefening der eigene taal en letterkunde voor de zelfstandigheid en den roem van eene natie. Groningen: Oomkens.
1819Schets van een overzigt der Duitsche taal, of der Germaansche taaltakken. Groningen: Oomkens.
MAND II = Morfologische atlas van de Nederlande dialecten. Deel II. By Ton Goeman, Marc van Oostendorp, Pieter van Reenen, Oele Koornwinder, Boudewijn van den Berg & Anke van Reenen. Amsterdam 2008: Amsterdam University Press.
Martinet, Johannes Florentius
1769II. antwoord op de vraage voorgesteld door de Hollandsche Maatschappye der weetenschappen: wat is ‘er tot nu toe over de natuurlijke historie van ons vaderland geschreeven? Verhandelingen uitgegeeven door de Hollandsche Maatschappye der weetenschappen te Haarlem XI–2. 63–326.
Martineau, France
2007Variation in Canadian French usage from the 18th to the 19th century. Multilingua 26. 203–227.Crossref link
Marynissen, Ann
1998Van -(t)ke naar -(t)je. De oorsprong en verspreiding van het Nederlandse diminutiefsuffix -(t)je. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 114. 252–269.
2004Limburgers worden Nederlanders? Over de vernederlandsing van het zuidoosten van Nederlands Limburg. Taal & Tongval. Themanummer 17. 64–85.
Mattheier, Klaus J.
2003German. In Ana Deumert & Wim Vandenbussche (eds.), Germanic standardizations. Past to present, 211–244. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins.Crossref link
Mauricius, Joan Jacob
1765Onledige ouderdom […] eerste deel, behelzende taallievende en historische uitspanningen. Amsterdam: G. de Groot & Zn., & Petrus Schouten.
McCafferty, Kevin & Carolina P. Amador Moreno
2012‘I will be expecting a letter from you before this reaches you’. A corpus-based study of shall/will variation in Irish English correspondence. In Marina Dossena & Gabriella Del Lungo Camiciotti (eds.), Letter writing in Late Modern Europe, 179–204. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins.Crossref link
McColl Millar, Robert
2012The problem of reading dialect in semiliterate letters. The correspondence of the Holden Family, 1812–16 and of Richard Taylor, 1840–51. In Marina Dossena & Gabriella Del Lungo Camiciotti (eds.), Letter writing in Late Modern Europe, 163–177. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins.Crossref link
McLelland, Nicola
2014Language description, prescription and usage in seventeenth-century German. In Gijsbert Rutten, Rik Vosters & Wim Vandenbussche (eds.), Norms and usage in language history, 1600–1900. A sociolinguistic and comparative perspective, 251–275. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins.
Meertens, P. J.
1960Een Middelburgse dialectbrief uit 1795. Taal & Tongval 12. 88–93.
Meiden, Willem van der
2009‘Zoo heerlijk eenvoudig’. Geschiedenis van de kinderbijbel in Nederland. Hilversum: Verloren.
Meijer, Gerrit Joan
1822Redevoering over de beoefening der Nederlandsche taal, het beste middel ter bevordering van ware vaderlandsliefde. Louvain: C. J. de Mat.
Mertens, Jozef
2010Onder invloed van Jan Frans Willems en Pieter Ecrevisse: 19de-eeuwse mythevorming rond taal, herkomst, handel en wandel van de Kempense teuten. Verslagen & Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 120. 37–92.
Mestingh, Derk
1771Verhandeling over den oorsprong en de natuur der taalen in het gemeen beschouwd. Groningen: Hajo Spandaw.
Meurman-Solin, Anneli
2000Change from above or from below? Mapping the loci of linguistic change in this history of Scottish English. In Laura Wright (ed.), The development of Standard English 1300–1800, 155–170. Cambridge: Cambridge University Press.Crossref link
Meves, Uwe
(ed.) 2011Deutsche Philologie an den preußischen Universitäten im 19. Jahrhundert. Dokumente zum Institutionalisierungsprozess. Vol. 1. Berlin: De Gruyter.Crossref link
Meyerhoff, Miriam
2011Introducing sociolinguistics. 2nd edn. London & New York: Routledge.
Michaelis, Johann David
1771Prysverhandeling over den wederkeerigen invloed van de aangenoomen begrippen onder een volk op de nationaale taal, en van de taal op de nationaale wyze van denken. Transl. by Cornelis van Engelen. Harlingen: Volkert van der Plaats Junior.
Mihm, Arend
1998Arbeitersprache und gesprochene Sprache im 19. Jahrhundert. In Dieter Cherubim, Klaus J. Mattheier & Siegfried Grosse (eds.), Sprache und bürgerliche Nation, 282–316. Berlin: De Gruyter.Crossref link
Mijnhardt, Wijnand
1987Tot heil van ’t menschdom. Culturele genootschappen in Nederland, 1750–1815. Amsterdam: Rodopi.
Milroy, James
1992Social network and prestige arguments in sociolinguistics. In K. Bolton & H. Kwok (eds.), Sociolinguistics today. International perspectives, 146–162. London: Routledge.
2000Historical description and the ideology of the standard language. In Laura Wright (ed.), The Development of Standard English, 1300–1800. Theories, Descriptions, Conflicts, 11–28. Cambridge: Cambridge University Press.Crossref link
2001Language ideologies and the consequences of standardization. Journal of Sociolinguistics 5. 530–555.Crossref link
Milroy, James & Lesley Milroy
2012 [11985] Authority in language. Investigating Standard English. 4th Ed. London and New York: Routledge.
Milroy, James, Lesley Milroy & Sue Hartley
1994Local and supra-local change in British English: The case of glottalisation. English World-Wide 15. 1–32.Crossref link
Molhuysen, P. C.
1924Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche universiteit. Volume 7. The Hague: Martinus Nijhoff.
Momma, Haruko
2013From philology to English studies. Language and culture in the nineteenth century. Cambridge: Cambridge University Press.
Mone, F. J.
1836Bemerkung über die Volkssprache in Brabant. Anzeiger für die Kunde der deutschen Vorzeit 5. 215–220.
Moonen, Arnold
1706Nederduitsche spraekkunst. Amsterdam: Halma.
Mugglestone, Lynda
2003 [11995] Talking proper. The rise of accent as social symbol. Oxford: Oxford University Press.
Negele, Michaela
2012Varianten der Pronominaladverbien im Neuhochdeutschen. Gramma-tische und soziolinguistische Untersuchungen. Berlin: De Gruyter.Crossref link
Neis, Cordula
2003Anthropologie im Sprachdenken des 18. Jahrhunderts. Die Berliner Preisfrage nach dem Ursprung der Sprache (1771). Berlin & New York: De Gruyter.Crossref link
Nevala, Minna
2004Address in early English correspondence. Its forms and socio-pragmatic functions. Helsinki: Socíeté Néophilologique.
Nevalainen, Terttu
2012Variable focusing in English spelling between 1400 and 1600. In Susan Baddeley & Anja Voeste (eds.), Orthographies in Early Modern Europe, 127–165. Berlin: De Gruyter.Crossref link
2014Norms and usage in seventeenth-century English. In Gijsbert Rutten, Rik Vosters & Wim Vandenbussche (eds.), Norms and usage in language history, 1600–1900. A sociolinguistic and comparative perspective, 103–128. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins.
Nevalainen, Terttu & Helena Raumolin-Brunberg
2003Historical sociolinguistics. Language change in Tudor and Stuart England. London etc: Longman.
Nevalainen, Terttu & Gijsbert Rutten
2012Introduction: Comparative historical sociolinguistics and the history of negation. Neuphilologische Mitteilungen CXIII. 261–273.
Nevalainen, Terttu & Ingrid Tieken-Boon van Ostade
2006Standardisation. In Richard Hogg & David Denison (eds.), A history of the English language, 271–311. Cambridge: Cambridge University Press.Crossref link
NHA = Noord-Hollands Archief, Haarlem.
Niebaum, Hermann W. H.
2009Stad-Gronings uit 1793. De taal van de humoristische toneelschets Et en Fret. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
Nieuwe bydragen tot opbouw der vaderlandsche letterkunde 1763/1766 2 vols. Leiden: Pieter vander Eyk.
Nobels, Judith
2013(Extra) Ordinary letters. A view from below on seventeenth-century Dutch. Utrecht: LOT.
Nobels, Judith & Gijsbert Rutten
2014Language norms and language use in seventeenth-century Dutch: Negation and the genitive. In Gijsbert Rutten, Rik Vosters & Wim Vandenbussche (eds.), Norms and usage in language history, 1600–1900. A sociolinguistic and comparative perspective, 21–48. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins.
Noordegraaf, Jan
1975De ‘Maatschappij’ en haar grammatici. De Nieuwe Taalgids 68. 121–124.
1985Norm, geest en geschiedenis. Nederlandse taalkunde in de negentiende eeuw. Dordrecht & Cinnaminson: Foris.
1996The ‘Schola Hemsterhusiana’ revisited. In Jan Noordegraaf, The Dutch pendulum. Linguistics in the Netherlands 1740–1900, 23–55. Münster: Nodus Publikationen.
1997Het begin van de universitaire neerlandistiek: Franeker 1790? In Jan Noordegraaf, Voorlopig verleden. Taalkundige plaatsbepalingen, 1797–1960, 14–27. Münster: Nodus Publikationen.
1999Vaderland en moedertaal. Een constante in het taalkundig denken. In N. C. F. van Sas (ed.), Vaderland. Een geschiedenis vanaf de vijftiende eeuw tot 1940, 343–363. Amsterdam: Amsterdam University Press.
2004aA matter of time: Dutch philosophy of language in the eighteenth century. In Thomas F. Shannon & Johan P. Snapper (eds.), Janus at the millennium. Perspectives on time in the culture of the Netherlands, 211–225. Dallas etc: University Press of America.
2004bL. van Bolhuis. In Karina van Dalen-Oskam, Ingrid Biesheuvel, Wim van Anrooij & Jan Noordegraaf (eds.), Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek, http://​www​.dbnl​.org​/tekst​/anro001bioe01​_01​/bolh003​.php
2012Over taal en maatschappij in de achttiende eeuw. Het werk van Meinard Tydeman (1741–1825). Neerlandica Wratislaviensia 21. 87–100.
2015Linguistics as a profession. Diverging opinions in the nineteenth century. In Ton van Kalmthout & Huib Zuidervaart (eds.), The practice of philology in the nineteenth-century Netherlands, 115–145. Amsterdam: Amsterdam University Press.
2018Pieter Weiland and his Nederduitsche Spraakkunst. In Rick Honings, Gijsbert Rutten & Ton van Kalmthout (eds.), Language, literature and the construction of a Ducth national identity (1780–1830), 145–165. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Nordlund, Taru
2007Double diglossia – lower class writing in 19th-century Finland. Multilingua 26. 229–246.Crossref link
Nordlund, Taru & Ritva Pallaskallio
2017Competing norms and standards. Methodological triangulation in the study of language planning in nineteenth-century Finland. In Tanja Säily, Arja Nurmi, Minna Palander-Collin & Anita Auer (eds.), Exploring future paths for historical sociolinguistics, 131–156. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins.Crossref link
Nylöe, Jacobus
1703Aanleiding tot de nederduitsche taal. Amsterdam: Borstius.
Ontwerp van de Maatschappy der Nederlandsche Letterkunde te Leyden, tot het vervaerdigen van een algemeen, omschryvend woordenboek der Nederlandse tale 1774 Leiden.
Ontwerp tot het opstellen en bewerken van een Nederduitsch omschryvend woordenboek 1791 Leiden.
Onverwachte courier 1796 Groningen etc: Leonard Bolt etc.
Opmerkingen omtrent den Gelderschen tongval
1837Taalkundig Magazijn 2. 395–426.
Osselton, N. E.
1984Spelling systems in Early Modern English: 1500–1800. In N. F. Blake & Charles Jones (eds), English historical linguistics. Studies in development, 123–137. Sheffield: Centre for English Cultural Tradition and Language.
Palm, Kornelis van der
1766Verhandeling over de vraeg: hoe moet men het verstandt, en het hart van een kindt bestieren, om het, te eeniger tydt, een gelukkig en nuttig mensch te doen worden. Verhandelingen uitgegeeven door de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen IX–II. 1–194.
1769Nederduitsche spraekkunst, voor de jeugdt. Rotterdam: Reinier Arrenberg.
1782Antwoord op dezelfde vraage: Over de verbetering der schoolen. Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen 8. 229–316.
Palmer, D. J.
1965The rise of English studies. An account of the study of English language and literature from its origins to the making of the Oxford English school. London, New York & Toronto: Oxford University Press.
Petiet, Francien
2011‘Een voldingend bewijs van ware vaderlandsliefde’. De creatie van literair erfgoed in Nederland, 1797–1845. Unpublished PhD dissertation, University of Amsterdam.
2018Barthold Hendrik Lulofs: A ‘Learned Dilettante’. In Rick Honings, Gijsbert Rutten & Ton van Kalmthout (eds.), Language, literature and the construction of a Ducth national identity (1780–1830), 49–71. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Ploeg, H. W. van der
1800Het belang der waare volksverlichting. Amsterdam: Wed. Harm. Keijzer, Corns. de Vries and Hendrik van Munster.
Poplack, Shana, Lidia-Gabriela Jarmasz, Nathalie Dion & Nicole Rosen
2015Searching for Standard French: The construction and mining of the Recueil historique des grammaires du français. Journal of Historical Sociolinguistics 1. 13–55.Crossref link
Porter, Roy & Mikuláš Teich
(eds.) 1981The Enlightenment in national context. Cambridge etc: Cambridge University Press.Crossref link
Preston, Dennis
2002Language with an attitude. In J. K. Chambers, Peter Trudgill & Natalie Schilling-Estes (eds.), The handbook of language variation and change, 40–66. Oxford: Blackwell.
Priestly, Tom
2001Dialectology in the Slavic countries: An overview from its beginnings to the early twentieth century. In Sylvain Auroux, E. F. K. Koerner, Hans-Josef Niederehe & Kees Versteegh (eds.), History of the language sciences, 1563–1572. Vol. 2. Berlin & New York: De Gruyter.
Proeve van oudheid-, taal- en dichtkunde 1775/1780 2 vols. Utrecht: A. van Paddenburg & J. van Schoonhoven & Comp.
Pudor, Christian
1672Der Teutschen Sprache Grundrichtigkeit, und Zierlichkeit. Cölln an der Spree: S.n.
Puikers, J.
1824Eerste onderwijs in de gronden der Nederduitsche taal, ten dienste der scholen. 5th ed. Rotterdam: J. Hendriksen.
Quak, A. & J. M. van der Horst
2002Inleiding Oudnederlands. Louvain: Universitaire Pers Leuven.
Rogers, Mark
1999Spectacular bodies: Folklorization and the politics of identity in Ecuadorian beauty pageants. Journal of Latin American Anthropology 3. 54–85.Crossref link
Romaine, Suzanne
2009 [1982]Socio-historical linguistics: Its status and methodology. Cambridge: Cam-bridge University Press.
Rossem, Cefas van
1994Annaeus Ypeij and the Frisian language. In Ph.H. Breuker, H. D. Meijering & J. Noordegraaf (eds.), Wat oars as mei in echte taal, 186–199. Ljouwert: Fryske Akademy.
Rudimenta, of gronden der Nederduitsche spraake 1802 2nd ed. Leiden: D. du Mortier en zoon & Deventer: J. H. de Lange & Utrecht: G. T. van Paddenburg en zoon. [See also van Varik 1799.]
Rudimenta, of gronden der Nederduitsche taal 1805 Vol. I (morphology). Leiden: D. du Mortier en zoon & Deventer: J. H. de Lange & Groningen: J. Oomkens en zoon. [See also van Varik 1799.]
Rutten, Gijsbert
2003aVondels ‘volkomen voorbeeldt’. Transmissie van Vondelianisme in de achttiende eeuw: een didactisch program. De Achttiende Eeuw 35. 135–152.
2003bVerwer, Van Hoogstraten en het verleden. De politieke betekenis van twee achttiende-eeuwse taalgeschiedenissen. In Els Ruijsendaal, Gijsbert Rutten & Frank Vonk (eds.), Bon jour neef, ghoeden dagh cozyn! Opstellen voor Geert Dibbets, 189–201. Münster: Nodus Publikationen.
2004The nationalist turn. Dutch linguistics and German philosophy in the eighteenth and early nineteenth centuries. In Douglas A. Kibbee (ed.), History of linguistics 2005, 288–307. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins.
2005Reason and usage in Early Modern Dutch linguistics. Valuation, revaluation. Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 15. 71–89.
2006De Archimedische punten van de taalbeschouwing. David van Hoogstraten (1658–1724) en de vroegmoderne taalcultuur. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU & Münster: Nodus Publikationen.
2007Remark and Remember. Cultivating Dutch in Early Modern Europe. Henry Sweet Society Bulletin 49. 39–52.
2008aJan van Belle: didacticus, popularisator. In Th. Janssen & L. van Driel (eds.), Ontheven aan de tijd. Linguïstisch-historische studies voor Jan Noordegraaf, 95–104. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU & Münster: Nodus Publikationen.
2008bNorms for style and grammar in eighteenth-century Dutch prose, and the effect of education and of writing experience. Historical Sociolinguistics and Sociohistorical Linguistics 8, http://​www​.hum2​.leidenuniv​.nl​/hsl​_shl​/Rutten​.htm
2009Grammar to the people. The Dutch language and the public sphere in the 18th Century. With special reference to Kornelis van der Palm. Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 2009. 55–86.
2011In cooperation with Rik Vosters. Een nieuwe Nederduitse spraakkunst. Taalnormen en schrijfpraktijken in de Zuidelijke Nederlanden in de achttiende eeuw. Brussels: VUB-Press.
2012‘Lowthian’ linguistics across the North Sea. Historiographia Linguistica 39. 43–59.Crossref link
2016aHistoricizing diaglossia. Journal of Sociolinguistics 20. 6–30.Crossref link
2016bDiaglossia, individual variation and the limits of standardization: Evidence from Dutch. In Cinzia Russi (ed), Current trends in historical sociolinguistics, 194–218. Berlin: De Gruyter Open, https://​www​.degruyter​.com​/view​/product​/475491​?format​=G# Crossref link
2016cThe ‘Golden Age Myth’: The construction of Dutch as a national language. In Gijsbert Rutten & Kristine Horner (eds.), Metalinguistic perspectives on Germanic languages. European case studies from past to present, 13–34. Oxford: Peter Lang.Crossref link
2016dTeaching the genitive. Variation of genitival constructions in Dutch ‘national’ grammar (1800–1830). Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 26. 123–138.
2016eStandardization and the Myth of Neutrality in language history. International Journal of the Sociology of Language 24. 25–57.
2018Matthijs Siegenbeek in defense of Dutch. In Rick Honings, Gijsbert Rutten & Ton van Kalmthout (eds.), Language, literature and the construction of a national identity (1780–1830), 25–47. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Rutten, Gijsbert, Andreas Krogull & Bob Schoemaker
. Accepted for publication in Language Policy. Implementation and acceptance of national language policy. The case of Dutch (1750–1850).
Rutten, Gijsbert, Rik Vosters & Wim Vandenbussche
(eds.) 2014Norms and usage in language history, 1600–1900. A sociolinguistic and comparative perspective. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins.
Rutten, Gijsbert, Rik Vosters & Marijke van der Wal
2015Frenchification in discourse and practice: Loan morphology in Dutch private letters of the eighteenth and nineteenth centuries. In C. Peersman, G. Rutten & R. Vosters (eds.), Past, present and future of a language border: Germanic-Romance encounters in the Low Countries, 143–169. Berlin & New York: De Gruyter.Crossref link
Rutten, Gijsbert & Marijke van der Wal
2011Local dialects, supralocal writing systems. The degree of orality of Dutch private letters from the seventeenth century. Written language & literacy 14. 251–274.Crossref link
2013Change, contact and conventions in the history of Dutch. Taal & Tongval 65. 97–123.Crossref link
2014Letters as loot. A sociolinguistic approach to seventeenth- and eighteenth-century Dutch. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins.
Rutten, Gijsbert, Marijke van der Wal, Judith Nobels & Tanja Simons
2012Negation in seventeenth- and eighteenth-century Dutch. A historical-sociolinguistic perspective. Neuphilologische Mitteilungen CXIII. 323–342.
Sairio, Anni
2009Language and letters of the Bluestocking network. Sociolinguistic issues in eighteenth-century epistolary English. Helsinki: Socíeté Néophilologique.
Salmons, Joseph
2013A history of German: What the past reveals about today’s language. Oxford: Oxford University Press.
Sandersen, Vibeke
2007Writing ability and the written language of Danish private soldiers in the Three Years’ War (1848–1850). Multilingua 26. 247–278.Crossref link
Sas, N. C. F. van
2004De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar nieuwe moderniteit, 1750–1900. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Schaars, F. A. M.
1988De Nederduitsche spraekkunst (1706) van Arnold Moonen (1644–1711). Wijhe: Quarto.
Schaars, F. A. M. & M. te Wilt
1989Jacobus Nylöe (1670–1714) en zijn Aanleiding tot de Nederduitsche taal. In G. R. W. Dibbets & P. W. M. Wackers (eds.), Wat duikers vent is dit?, 267–294. Wije: Quarto.
Schama, Simon
1970Schools and politics in the Netherlands, 1796–1814. The Historical Journal 13. 589–610.
Schilperoort, T. Olivier
1806Proeve van nieuwere taalkunde, op de Nederduitsche spraakkunst toegepast. Groningen: J. Oomkens.
Schneider, Edgar W.
2013Investigating historical variation and change in written documents. New perspectives. In J. K. Chambers & Natalie Schilling (eds.), The handbook of language variation and change, 2nd ed., 57–81. Oxford: Blackwell.Crossref link
Schoemaker, Bob
2018Gewijd der Jeugd, voor taal en deugd. Het onderwijs in de Nederlandse taal op de lagere school, 1750–1850. PhD dissertation Leiden University.
Schoemaker, Bob & Gijsbert Rutten
2017Standard language ideology and Dutch school inspection reports (1801–1854). Sociolinguistica 31. 101–116.Crossref link
Schott, Robin May
(ed.) 1997Feminist interpretations of Immanual Kant. The Pennsylvania State University Press.
Schrant, Joannes Mathias
1818Redevoering over het beoefenenswaardige der Nederlandsche tale, zoo om haar zelve, als om hare voortbrengselen. Ghent: Houdin.
Serrure, Constant Philippe
1841–1842Over de inrigting en samenstelling van een algemeen Nederduitsch woordenboek. Proeve van een Leuvensch idiotikon. De Middelaer of Bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis 2. 277–299.
Séwel, Willem
1708 [21712] Nederduytsche spraakkonst. Amsterdam: Lansvelt.
Sexagius, Anthonius
1576De orthographia linguae belgicae. Louvain: Masius.
Siegenbeek, Matthijs
1800Twee redevoeringen. Leiden: L. Herdigh.
1804aVerhandeling over de Nederduitsche spelling. Amsterdam: Johannes Allart.
Siegenbeek, M.
1804bAntwoord op de vraag, in hoe ver behoort de spelling der Nederduitsche taal geregeld te worden naar de welluidendheid en gemakkelijkheid der uitspraak? Werken der Bataafsche Maatschappij van Taal- en Dichtkunde 1. 1–108.
Siegenbeek, Matthijs
1805Kort begrip der verhandeling over de Nederduitsche spelling. Amsterdam: Johannes Allart.
1807Verhandeling over de dichterlijke verdiensten van Joost van den Vondel. Werken der Bataafsche Maatschappij van Taal- en Dichtkunde 2. 35–108.
1810aSyntaxis, of woordvoeging der Nederduitsche taal. Leiden: D. du Mortier en zoon & Deventer: J. H. de Lange & Groningen: J. Oomkens. [anonymously published]
1810bAntwoord op het voorstel der Bataafsche Maatschappij van Taal- en Dichtkunde, vorderende een betoog van den rijkdom en de voortreffelijkheid der Nederduitsche taal, en eene opgave der middelen om de toenemende verbastering van dezelve tegen te gaan. Werken der Bataafsche Maatschappij van Taal- en Dichtkunde 5. 1–273.
1814aGrammatica of Nederduitsche spraakkunst. Leiden: D. du Mortier en zoon & Deventer: J. H. de Lange & Groningen: J. Oomkens. [anonymously published]
1814bOver het verband tusschen de taal en het volkskarakter der Nederlanderen. Museum, of verzameling van stukken ter bevordering van fraaije kunsten en wetenschappen 3. 89–125.
1826Beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Haarlem: Bohn.
[1827] [Short biography of Lambertus van Bolhuis]. Handelingen der jaarlijksche vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden … 1827, 4–11. S.l., s.d.
1836Waarschuwing tegen eenige in zwang gebragte verbasteringen van de uitspraak onzer moedertaal. Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, 42–53.
1847Lijst van woorden en uitdrukkingen met het Nederlandsch taaleigen strijdende. Leiden: S. en J. Luchtmans.
Siegenbeek, M., A. Simons & J. P. van Capelle
(eds) 1820P. C. Hoofts Nederlandsche Historien. Amsterdam: Johannes van der Hey.
Sifflé, A. F.
1835Over het Zeeuwsche taaleigen. Taalkundig magazijn 1. 169–174.
Shorrocks, Graham
2001The dialectology of English in the British Isles. In Sylvain Auroux, E. F. K. Koerner, Hans-Josef Niederehe & Kees Versteegh (eds.), History of the language sciences, 1553–1562. Vol. 2. Berlin & New York: De Gruyter.
Sijs, Nicoline van der
2004Taal als mensenwerk. Het ontstaan van het ABN. The Hague: Sdu.
Simons, Tanja
2013Ongekend 18de-eeuws Nederlands. Taalvariatie in persoonlijke brieven. Utrecht: LOT.
Simons, Tanja & Gijsbert Rutten
2014Language norms and language use in eighteenth-century Dutch. Final n and the genitive. In Gijsbert Rutten, Rik Vosters & Wim Vandenbussche (eds.), Norms and usage in language history, 1600–1900. A sociolinguistic and comparative perspective, 49–72. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins.
Singeling, Kees
1996Sociable men of letters. Literary sociability in the Netherlands in the second half of the eighteenth century. In K. Garber, H. Wismann & W. Siebers (eds.), Europäische Sozietätsbewegung und demokratische Tradition, 881–894. Tübingen: Max Niemeyer.Crossref link
Sjoer, E.
1996Lessen over welsprekendheid. Een typering van de retorica’s van de eerste hoogleraren in de vaderlandse welsprekendheid in de Noordelijke Nederlanden (1797–1853). Amsterdam: IFOTT.
Smakman, Dick
2012The definition of the standard language: a survey in seven countries. International Journal of the Sociology of Language 218. 25–58.
Smith, Anthony D.
1986The ethnic origins of nations. Oxford: Blackwell.
Sonius Swaagman, Jan
2002Commentatio over het Groninger dialect (1827). Ed. and translated by Siemon Reker, with the cooperation of J. de Wit. Groningen: Bureau Groninger Taal en Cultuur RUG.
SPIN = Study Platform on Interlocking Nationalisms, http://​spinnet​.humanities​.uva​.nl/
Spronck, Lou
1962De Maastrichtse dialektliteratuur voor 1840. In Miscellanea Trajectana. Bijdragen tot de geschiedenis van Maastricht, 435–495. Maastricht: Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.
Sterkenburg, P. G. J. van
1992Het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Portret van een taalmonument. The Hague: Sdu.
2011Van woordenlijst tot woordenboek. Een geschiedenis van de woordenboeken van het Nederlands. Schiedam: Scriptum.
Stijl, Klaas
1776 [21778] Beknopte aanleiding tot de kennis der spelling, spraakdeelen, en zinteekenen van de Nederduitsche taal. Ed. by Lambertus van Bolhuis. Groningen: Jan Oomkens.
Sturkenboom, Dorothée
1998Spectators van hartstocht. Sekse en emotionele cultuur in de achttiende eeuw. Hilversum: Verloren.
Swaving, H. I.
1835Opgave van eenige in Gelderland gebruikelijke woorden. Taalkundig magazijn 1. 305–330.
1837Nalezing op mijne opgave van eenige in Gelderland gebruikelijke woorden. Taalkundig magazijn 2. 76–80.
Swiggers, Pierre
1984La Grammaire de Port-Royal et le ‘parallélisme logico-grammatical’. Orbis. Bulletin international de documentation linguistique 23. 29–56.
Syrjänen, Kaj
2012Tracing the history of dialectological research in Finland. Les dossiers de HEL: la disciplinarisation des savoirs linguistiques. Histoire et epistémologie. Supplément électronique à la revue Histoire Epistémologie Langage. Vol. 5, http://​htl​.linguist​.univ​-paris​-diderot​.fr​/old​/num5​/num5.
Taal- dicht- en letterkundig kabinet 1781–1784 6 vols. Amsterdam: C. Groenewoud.
Taal- dicht en letterkundig magazijn 1785–1788 3 vols. Amsterdam: C. Groenewoud.
Taalkundige vragen voorgesteld aan de leden van de Maatschappy der Nederlandsche Letterkunde te Leyden 1775 Leiden.
Tael- en dicht-kundige by-dragen 1760/1762 Leiden: Johannes Le Mair.
Tamošiūnaitė, Aurelija
2013Ego-documents in Lithuanian. Orthographic identities at the turn of the twentieth century. In Marijke van der Wal & Gijsbert Rutten (eds.), Touching the past. Studies in the historical sociolinguistics of ego-documents, 225–242. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins.Crossref link
Thobokholt, Bert
1983Het taal- en dichtlievend genootschap ‘Kunst wordt door arbeid verkreegen’ te Leiden, 1766–1800. Utrecht: Instituut De Vooys.
Tieken-Boon van Ostade, Ingrid
2011The bishop’s Grammar. Robert Lowth and the rise of prescriptivism. Oxford: Oxford University Press.
2014Eighteenth-century English normative grammars and their readers. In Gijsbert Rutten, Rik Vosters & Wim Vandenbussche (eds.), Norms and usage in language history, 1600–1900. A sociolinguistic and comparative perspective, 129–150. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins.
Tollenaere, F. de
1977De lexicografie in de negentiende en twintigste eeuw. In D. M. Bakker & G. R. W. Dibbets (eds.), Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde, 229–246. ’s-Hertogenbosch: Malmberg.
Tollius, Herman
1762Reply to van Iperen 1762a, 1762b. Maendelijksche by-dragen ten opbouw van Neer-land’s tael- en dicht-kunde XLIX. 583–590. [anonymously published]
2007Proeve eener Aanleiding tot de Nederduitsche Letterkunst. Ed. Roland de Bonth. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU & Münster: Nodus Publikationen.
Toorn, M. C. van den, W. Pijnenburg, J. A. Leuvensteijn & J. M. van der Horst
(eds.) 1997Geschiedenis van de Nederlandse taal. Amsterdam: Amsterdam University Press.Crossref link
Trudgill, Peter
1972Sex, covert prestige and linguistic change in the urban British English of Norwich. Language in Society 1. 179–195.Crossref link
Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst 1584 Ed. G. R. W. Dibbets. Assen & Maastricht 1985: Van Gorcum.
Tydeman, Meinard
1775aBetoog der nuttigheid en noodzakelijkheid van de beoffening onzer moedertaal. Proeve van oudheid-, taal- en dichtkunde, door het genootschap Dulces ante omnia musae 1. 1–14.
1775bVertoog over de dienstige middelen ter verbetering der Nederduitsche taal. Proeve van oudheid-, taal- en dichtkunde, door het genootschap Dulces ante omnia musae 1. 15–20.
Uitlegkundig woordenboek op de werken van Pieter Korneliszoon Hooft 1825 Vol. I. Amsterdam: Pieper & Ipenbuur.
Vaan, Michiel de
2013Hollands uit de achttiende eeuw: Het zogenaamde ‘handschrift-Kool’. Een typescript door Klaas Heeroma (tussen 1968 en 1972). Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 129. 122–132. Electronic edition published online at http://​www​.tntl​.nl​/addenda​/TNTL20132​_Heeroma​-2​.pdf
Vaderlandsche letteroefeningen 1761–1876 Amsterdam: Van der Kroe, Yntema et al.
Valle, José del
(ed.) 2013A political history of Spanish. The making of a language. Cambridge: Cambridge University Press.Crossref link
Valle, José del & Luis Gabriel-Stheeman
2002Nationalism, hispanismo, and monoglossic culture. In José del Valle & Luis Gabriel-Stheeman (eds.), The battle over Spanish between 1800 and 2000, 1–13. London & New York: Routledge.
Vandenbussche, Wim
2004Triglossia and pragmatic variety choice in 19th century Flanders. A case study in historical sociolinguistics. Journal of Historical Pragmatics 5. 27–47.Crossref link
2007Shared standardization factors in the history of sixteen Germanic languages. In Christian Fandrych & Reinier Salverda (eds.), Standard, Variation und Sprachwandel in germanischen Sprachen, 25–36. Tübingen: Gunter Narr.
Varik, Gerrit van
1799Rudimenta, of gronden der Nederduitsche spraake. Leiden: D. du Mortier en zoon & Deventer: J. H. de Lange & Utrecht: G. T. van Paddenburg en zoon. [anonymously published]
Velde, Hans Van de, Mikhail Kissine, Evie Tops, Sander van der Harst & Roeland van Hout
2010Will Dutch become Flemish? Autonomous developments in Belgian Dutch. Multilingua 29. 385–416.Crossref link
Verdam, J.
1890Geschiedenis der Nederlandsche taal. Leeuwarden: Hugo Suringar.
Verhoeven, Th. H. T.
1994Ter vorming van verstand en hart. Lager onderwijs in oostelijk Noord-Brabant ca. 1770–1920. Hilversum: Verloren.
Verslag
1851–1852 [1809] = Verslag betrekkelijk de inrigting en vervaardiging van het algemeen Hollandsch woordenboek. Published in Archief voor Nederlandsche Taalkunde 3 (1851–1852) 321–342.
Verslag
1809 = Verslag van de Commissie der taalkundige werkzaamheden betrekkelijk der bastaardwoorden, uitgebragt in de vergadering der Tweede Klasse van het Koninklijk Instituut, op den 8sten van bloeimaand 1809. S.l.
Versteegh, Kees
1986Latinitas, Hellenismos, ‘Arabiyya’. Historiographia Linguistica 13. 425–448.Crossref link
Verwer, Adriaen
1707Linguae Belgicae idea grammatica, poetica, rhetorica. Amsterdam: Halma.
Verzameling van eenige aanmerkingen, uit de overige toegezonden antwoorden ontleend
1782Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen 8. 395–464.
Villa, Laura
2015Official orthographies, spelling debates and nation-building projects after the fall of the Spanish Empire. Written Language & Literacy 18. 228–247.Crossref link
Vis, George
1992Tussen Amsterdam en Brussel. J.-P. van Capelle en G.-J. Meijer: twee pioniers in de academische neerlandistiek. Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde, 79–98. Ghent: KANTL.
. [s.d.]. Van Siegenbeek tot Lodewick. Verkenningen naar de geschiedenis van de studie der Nederlandse letterkunde, speciaal in het onderwijs. Alkmaar: Amsterdamse Historische Reeks.
Vogl, Ulrike
2012Multilingualism in a standard language culture. In M. Hüning, U. Vogl & O. Moliner (eds.), Standard languages and multilingualism in European history, 1–42. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins.Crossref link
2015Standard Language Ideology and the history of Romance-Germanic encounters. In C. Peersman, G. Rutten & R. Vosters (eds.), Past, present and future of a language border: Germanic-Romance encounters in the Low Countries, 61–87. Berlin & New York: De Gruyter.Crossref link
Voorst, D. C. van
1782Antwoord op de vraage: over de verbetering der schoolen. Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen 8. 317–394.
Vooys, C. G. N. de
1970 [1931]Geschiedenis van de Nederlandse taal. Groningen: Wolters-Noordhoff.
Vosters, Rik
2013Dutch, Flemish or Hollandic? Social and ideological aspects of linguistic convergence and divergence during the United Kingdom of the Netherlands (1815–1830). In E. Barát & P. Studer (eds.), Ideological conceptualisations of language. Discourses of linguistic diversity, 35–54. Frankfurt: Peter Lang.
Vosters, Rik, Els Belsack, Jill Puttaert & Wim Vandenbussche
2014Norms and usage in 19th-century Southern Dutch. In G. Rutten, R. Vosters & W. Vandenbussche (eds.), Norms and usage in language history, 1600–1900. A historical-sociolinguistic and comparative perspective, 73–100. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins.
Vosters, Rik & Gijsbert Rutten
2013Het Snoeijmes en de taalkunde in de Zuidelijke Nederlanden. In Snoeijmes der Vlaemsche Tale. Een anonieme tekst over taalkunde uit de achttiende eeuw, 1–33. Ed. by Rik Vosters & Gijsbert Rutten. Ghent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
2015Three Southern shibboleths. Spelling features as conflicting identity markers in the Low Countries. Written Language & Literacy 18. 260–274.Crossref link
Vosters, Rik, Gijsbert Rutten & Marijke van der Wal
2010Mythes op de pijnbank. Naar een herwaardering van de taalsituatie in de Nederlanden in de achttiende en negentiende eeuw. Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 120. 93–112.
Vosters, Rik, Gijsbert Rutten, Marijke van der Wal & Wim Vandenbussche
2012Spelling and identity in the Southern Netherlands (1750–1830). In A. Jaffe, M. Sebba, J. Androutsopoulos & S. Johnson (eds.), Orthography as social action. Scripts, spelling, identity and power, 135–160. Berlin: De Gruyter.Crossref link
Vosters, Rik & Wim Vandenbussche
2012Bipartite negation in 18th and early 19th century Southern Dutch. Sociolinguistic aspects of norms and variation. Neuphilologische Mitteilungen 2012. 343–364.
Vriend des Volks 1796 Middelburg: Wed. W. en J. Abrahams.
Vries, Marleen de
2001Beschaven! Letterkundige genootschappen in Nederland, 1750–1800. Nijmegen: Vantilt.
Vries, M. de
1882Inleiding. In Woordenboek der Nederlandsche taal. Vol. I, pp. I–CXXVI. The Hague and Leiden etc.: M. Nijhoff and A. W. Sijthoff etc.
Wal, Marijke van der
1990Meer der geleerde weereld’ hunne vernuftige gedachten als der jeugd’ hunne lessen mede te deelen? Vragen over het gebruik van grammatika’s. In J. den Besten (ed.), Vragende wijs. Vragen over tekst, taal en taalgeschiedenis, 223–230. Amsterdam & Atlanta: Rodopi.
1994Straattaal en slechte woorden: sociolinguïstische onderscheidingen in observaties en taalbeschouwing vóór 1800. In Ph. Breuker, H. D. Meijering & J. Noordegraaf (eds.), ‘Wat oars as mei in echte taal’. Fryske Stúdzjes, 54–61. Ljouwert: Fryske Akademy.
1995aDe moedertaal centraal. Standaardisatie-aspecten omstreeks 1650. The Hague: Sdu.
1995bLogic, linguistics, and Simon Stevin in the context of the sixteenth and seventeenth centuries. In K. R. Jankowsky (ed.), History of linguistics 1993, 147–156. Amsterdam: Benjamins.
1997Grotius’ taalbeschouwing in contemporaine context. Nederlandse Taalkunde 1. 14–34.
2002Lambert ten Kate and eighteenth-century Dutch linguistics. Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 12. 49–63.
2018Johannes Kinker: A Kantian philosopher teaching Dutch language, literature, and eloquence. In Rick Honings, Gijsbert Rutten & Ton van Kalmthout (eds.), Language, literature and the construction of a Dutch national identity (1780–1830), 97–117. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Wal, Marijke van der & Cor van Bree
2008Geschiedenis van het Nederlands. Utrecht: Spectrum.
Wassenbergh, Everwinus
1806Taalkundige bijdragen tot den Frieschen tongval. Franeker: D. Romar.
Watts, Richard J.
1999The ideology of dialect in Switzerland. In Jan Blommaert (ed.), Language ideological debates, 67–103. Berlin & New York: De Gruyter.Crossref link
2011Language myths and the history of English. Oxford: Oxford University Press.Crossref link
2012Language myths. In Juan Manuel Hernández-Campoy & Juan Camilo Conde-Silvestre (eds), The Handbook of Historical Sociolinguistics, 585–606. Chichester: Blackwell.Crossref link
Watts, Richard J. & Peter Trudgill
(eds.) 2002Alternative histories of English. London & New York: Routledge.Crossref link
Weber, Jean-Jacques & Kristine Horner
2012Introducing multilingualism. A social approach. London & New York: Routledge.
Weijermars, Janneke
2009Neerlandistiek als bindmiddel van de natie: Hoogleraar Schrant in Gent, 1817–1830. De Negentiende Eeuw 33. 4–19.
2018‘I am Revived as a Belgian’: The Work of Jan Frans Willems. In Rick Honings, Gijsbert Rutten & Ton van Kalmthout (eds.), Language, literature and the construction of a Dutch national identity (1780–1830), 187–203. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Weijnen, A. A.
1966Nederlandse dialectkunde. 2nd ed. Assen: Van Gorcum.
Weiland, Pieter
1799Nederduitsch taalkundig woordenboek. A. Vol. I. Amsterdam: Johannes Allart.
1803Nederduitsch taalkundig woordenboek. I-L. Amsterdam: Johannes Allart.
1805aNederduitsche spraakkunst. Amsterdam: Johannes Allart.
1805bBeginselen der Nederduitsche spraakkunst. Amsterdam: Johannes Allart.
1820Nederduitsche spraakkunst ten dienste der scholen. Dordrecht: Blussé & Van Braam.
Werken der Bataafsche Maatschappij van Taal- en Dichtkunde 1804–1810 5 vols. Amsterdam: Johannes Allart.
Werken van de Maetschappy der Nederlandsche Letterkunde te Leyden 1772–1788 7 vols. Leiden: P. van der Eyk & D. Vygh.
Wertz, C.
1805Rudimenta of Gronden der Nederduitsche Taal. Leiden: D. du Mortier en zoon & Deventer: J. H. de Lange & Groningen: J. Oomkens en zoon.
Westendorp, Nicolaus
1809 [List of words characteristic of Groningen]. In Laurman 1822: 130–138.
Wester, Hendrik
1797 [21799] Bevatlyk onderwys in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd. Groningen: Jan Oomkens.
Willemyns, Roland
1993Integrationism vs. particularism: The undeclared issue at the first ‘Dutch Congress’ in 1849. In Joshua A. Fishman (ed.), The earliest stage of language planning. The “first congress” phenomenon, 69–83. Berlin: Mouton de Gruyter.Crossref link
2003Het verhaal van het Vlaams. De geschiedenis van de Nederlands in de Zuidelijke Nederlanden. Antwerpen: Standaard & Utrecht: Spectrum.
2013Dutch. Biography of a language. Oxford: Oxford University Press.
Winkel, L. A.
1863De grondbeginselen der Nederlandsche spelling. Ontwerp der spelling voor het aanstaande Nederlandsch woordenboek. Leiden: D. Noothoven van Goor.
Winkel, J. te
1901Geschiedenis der Nederlandse taal. Culemborg: Blom and Olivierse.
Winkler, Johan
1874Algemeen Nederduitsch en Friesch dialecticon. 2 vols. The Hague: Martinus Nijhoff.Crossref link
Winschooten, Wigardus à.
1683Letterkonst. Leiden: S.n.
Wiskerke, Evert M.
1995De waardering voor de zeventiende-eeuwse literatuur tussen 1780 en 1813. Hilversum: Verloren.
Wodak, Ruth, Rudolf De Cillia, Martin Reisigl & Karin Liebhart
2009The discursive construction of national identity. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Wokler, Robert
1997The Enlightenment project and its critics. Poznan studies in the philosophy of the sciences and the humanities 58. 13–30.
Woolard, K. A.
2008Language and identity choice in Catalonia: The interplay of contrasting ideologies of linguistic authority. In Kirsten Süselbeck, Ulrike Mühlschlegel & Peter Masson (eds.), Lengua, nación e identidad. La regulación del plurilingüismo en España y América Latina, 303–323. Frankfurt: Vervuert & Madrid: Iberoamericana.
2016Singular and Plural. Ideologies of Linguistic Authority in 21st Century Catalonia. Oxford: Oxford University Press.Crossref link
Wright, Sue
2012Language policy, the nation and nationalism. In Bernard Spolsky (ed.), The Cambridge handbook of language policy, 59–78. Cambridge: Cambridge University Press.Crossref link
2016Language policy and language planning: From nationalism to globalisation. 2nd ed. Houndmills etc.: Palgrave Macmillan.Crossref link
Ypeij, Annaeus
1807Taalkundige aanmerkingen over verouderde en minverstaanbare woorden in de staatenoverzetting des Bijbels. Amsterdam: Wed. G. Warnars.
1812Beknopte geschiedenis der Nederlandsche tale. Utrecht: O. J. van Paddenburg.
1832Beknopte geschiedenis der Nederlandsche taal, tweede deel; bijvoegsels en aanmerkingen behelzende. Groningen: J. Oomkens.
Ypeij, Annaeus & W. C. Ackersdijck
1811Taalkundige aanmerkingen over verouderde en minverstaanbare woorden in de Statenoverzetting des Bijbels, vervolgd door […]. Utrecht: G. T. van Paddenburg en zoon.
Ziegler, Evelyn
2007Putting standard German to the test: Some notes on the linguistic competence of grammar-school students and teachers in the nineteenth century. In Stephan Elspaß, Nils Langer, Joachim Scharloth & Wim Vandenbussche (eds.) Germanic language histories ‘from below’ (1700–2000), 309–329. Berlin: De Gruyter.
Cited by

Cited by other publications

No author info given
2019. Publications Received. Language in Society 48:5  pp. 803 ff. Crossref logo

This list is based on CrossRef data as of 17 july 2020. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.

Subjects
BIC Subject: CFF – Historical & comparative linguistics
BISAC Subject: LAN009010 – LANGUAGE ARTS & DISCIPLINES / Linguistics / Historical & Comparative
U.S. Library of Congress Control Number:  2018050146