Biografies invisibles / Invisible Biographies

Marginats i marginals / Marginates and marginals

Editor
Vicent Josep Escartí | University of Valencia
HardboundAvailable
ISBN 9789027209207 | EUR 95.00 | USD 143.00
 
e-Book
ISBN 9789027259660 | EUR 95.00 | USD 143.00
 
Google Play logo
Biografies invisibles: Marginats i marginals és un volum que conté una sèrie d’estudis de casos concrets de personatges històrics desconeguts en gran mesura i que, pel fet d’haver tingut unes vides al marge de la llei en moltes ocasions, no són actualment coneguts. També, sobre personatges literaris que encarnen aquelles opcions no majoritàries i, encara, reflexions més genèriques sobre aquells grups o sobre els textos que ens han transmés aquelles realitats.
Biografies invisibles: Marginats i marginals conté quasi una vintena de treballs de reconeguts especialistes de diferents universitats europees, que han analitzat casos de dones marginades, homosexuals, i d’altres personatges marginals des de l’òptica actual. Es tracta de retornar-los la veu que un dia, la societat on van viure, els va negar.
Invisible Biographies: Marginates and marginals is a volume that contains a series of specific case studies of largely unknown figures from the past who, because of their lives on the fringes of the law on many occasions, were silenced. Also, on literary characters who embody those non-majority options and, in addition, more generic reflections on those groups or on the texts that have transmitted to us those polyhedral realities.
Invisible Biographies: Marginates and marginals contains almost twenty works by renowned specialists from different European universities, who have analysed the cases of marginalized women, Jews, homosexuals, and other persecuted characters from a contemporary perspective. The aim is to give them back the voice that the society in which they lived once denied them.
Publishing status: Available
Table of Contents
Subjects

Main BIC Subject

DSB: Literary studies: general

Main BISAC Subject

LIT004130: LITERARY CRITICISM / European / General
ONIX Metadata
ONIX 2.1
ONIX 3.0
U.S. Library of Congress Control Number:  2021016887 | Marc record