Estudis lingüístics i culturals sobre Curial e Güelfa

Novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana

Linguistic and Cultural Studies on 'Curial e Güelfa', a 15th Century Anonymous Chivalric Romance in Catalan

Editor
| University of Valencia
HardboundAvailable
ISBN 9789027240095 | EUR 199.00 | USD 299.00
 
e-Book
ISBN 9789027273109 | EUR 199.00 | USD 299.00
 
Curial e Güelfa és una novel·la anònima del segle XV escrita en llengua catalana, desconeguda fins al segle XIX i publicada por primera vegada el 1901. Es tracta d’una obra singular, a cavall entre l’Edat Mitjana i el Renaixement, en què es conjuminen magistralment els components cavalleresc i sentimental i la influència de l’Humanisme. Encara que el protagonista realitza les seues gestes per Itàlia, Alemanya, Hongria, França, Anglaterra, Grècia, Terra Santa, Egipte i Tunis, el seu ambient és bàsicament italià. El seu anonimat i la seva llengua han desorientat els lingüistes i els historiadors de la literatura que s’hi han acostat. La novel·la, ara accessible en anglès, espanyol, francès, portugués i italià — en traduccions promogudes per IVITRA, basades en l’edició filològica del prof. Antoni Ferrando (2007) —, atrau cada vegada més l’atenció dels estudiosos, no sols per la seva redacció exquisida i la seva ben traçada estructura, sinó pel seu ric rerefons cultural europeu. El present volum d’estudis intenta respondre a gran part d’aquests interrogants, amb quaranta aportacions molt rellevants tant en l’aspecte lingüístic com en el cultural.

Curial e Güelfa is a 15th century anonymous romance written in Catalan, unknown until the 19th century and first published in 1901. It is a singular work, halfway between the Middle Ages and the Renaissance, in which the features of chivalry and sentimentalism and a touch of Humanism are brilliantly combined. Although the main character performs his heroic deeds in Italy, Germany, Hungary, France, England, Greece, the Holy Land, Egypt and Tunisia, the atmosphere is essentially Italian. Its anonymity and its language have always disconcerted the linguists and literary historians who have approached it. The novel, now available in English, Spanish, French, Portuguese and Italian — in translations sponsored by IVITRA, based upon Prof. Antoni Ferrando’s philological edition (2007) — and in German, is increasingly attracting the attention of scholars, not only because of its delighting style and its wonderfully traced structure, but also because of its rich cultural European background. This volume of studies tries to solve most of these questions with forty outstanding contributions, all of them very important both from a linguistic and a cultural point of view.

[IVITRA Research in Linguistics and Literature, 3]  2012.  xxi, 1193 pp. (2 vols.)
Publishing status: Available | Language: Catalan
Table of Contents
Introducció
Antoni Ferrando
xi–xvi
Introduction
Antoni Ferrando
xvii–xxii
I. La novel.la i el seu context / The romance and its context
De nou sobre el ms. del Curial e Güelfa : Una aproximació codicológica
Gemma Avenoza
3–20
Ensayo de localización del anónimo autor del Curial
Germàn Colón Domènech
21–30
Precaucions metodològiques per a l’estudi lingüístic del Curial e Güelfa
Antoni Ferrando
31–88
Curial e Güelfa : Reflexions històriques i culturals a propòsit de la datació de la novel·la
Isabel Grifoll
89–104
Nuevas observaciones sobre la encuadernación del Ms 9750 Curial e Güelfa de la Biblioteca Nacional de España
Arsenio Sánchez Hernampérez
105–110
II. Aproximació cultural / A cultural approach
Tradurre in italiano il Curial e Güelfa : Appunti e campioni
Annamaria Annicchiarico
113–138
Il Curial e Güelfa e i romanzi francesi del XV secolo
Anna Maria Babbi
139–156
El mariscal Boucicaut, Guillaume du Chastel i Pere de Cervelló al Curial e Güelfa i al Jehan de Saintré : Connexions històriques i literàries
Rafael Beltran
157–200
Construir l’humanisme reconstruint la cultura i les fonts del Curial
Júlia Butinyà
201–234
Curial e Güelfa : Texto catalán, contexto italiano
Anna Maria Compagna
235–242
Curial e Güelfa : Une voie philosophique et poétique
Dominique de Courcelles
243–252
La imatge de l’escriptura al Curial e Güelfa : Usos i funcions
Vicent Josep Escartí
253–276
Curial e Güelfa : El jo de l’autor i la història
Anton M. Espadaler
277–286
Lo musulmán y lo árabe en Curial e Güelfa : Análisis general
Francisco Franco Sánchez
287–326
Seducció (Làquesis), versus elecció i gràcia prevenint (Güelfa): El dilema de Curial (Mt 6, 22–24)
Albert Hauf
327–362
Enlighting with words: Text and image in Curial e Güelfa
Vicent Martines
363–386
Las fuentes del latín del Curial e Güelfa
Juan Francisco Mesa Sanz
387–428
Dues notes sobre el Curial e Güelfa
Carles Miralles
429–462
La poesía trovadoresca en Curial e Güelfa
Isabel de Riquer and Meritxell Simó
463–478
III. Aproximació gramatical / A grammatical approach
Los nexos causales y finales en el Curial e Güelfa : Descripción de una sincronía histórica
Montserrat Batllori and Ave lina Suñer
481–514
Original or falsification? Syntax as a witness for the defence
Susann Fischer
515–536
El vocalisme i el consonantisme en el Curial e Güelfa
Joaquim Martí Mestre
537–596
Aspectes de morfologia nominal en el Curial e Güelfa
Joaquim Martí Mestre
597–630
Les construccions condicionals de Curial e Güelfa
Xavier Molina Martí and Manuel Pérez-Saldanya
631–648
Les perífrasis aspectuals en el Curial e Güelfa
Sandra Montserrat
649–670
Els mots gramaticals en el Curial e Güelfa : El cas de pur
Sandra Montserrat
671–690
L’é tengut baix e sota peu: Alguns aspectes dels adverbis i les preposicions al Curial e Güelfa
Manuel Pérez-Saldanya and Gemma Rigau i Oliver
691–714
Usos sintàctics dels verbs copulatius en el Curial e Güelfa
Joan-Rafael Ramos
715–742
Les construccions concessives en el Curial e Güelfa
Xavier Rofes Moliner
743–794
Condicionals concessives i altres construccions de valor concessiu en el Curial e Güelfa
Xavier Rofes Moliner
795–842
Un aspecto sintáctico del Curial e Güelfa : Las perífrasis modales
Beatrice Schmid
843–874
La morfologia verbal al Curial e Güelfa
Max W. Wheeler
875–908
IV. Aproximació lèxica / A lexical approach
Los cultsimos en Curial e Güelfa
Emili Casanova
911–940
Aproximació a les novetats lèxiques i semàntiques del Curial e Güelfa
Josep Martines
941–998
Lo aragonés en Curial e Güelfa
Javier Terrado Pablo
999–1026
Tipologia dels noms propis en el Curial e Güelfa
Albert Turull and Esperanza Ramírez
1027–1088
Valencianitat del Curial
Joan Veny
1089–1106
Expressions multinominals en Curial e Güelfa
Curt Wittlin †
1127–1136
Bibliografia de corpus
1137–1158
Index
1159–1183
Cited by

Cited by 3 other publications

Gros Lladós, Sònia
2021.  In La «cavalleria umanistica» italiana / The Italian “Humanistic Chivalry” [IVITRA Research in Linguistics and Literature, 29], Crossref logo
Martines, Josep
2021.  In La «cavalleria umanistica» italiana / The Italian “Humanistic Chivalry” [IVITRA Research in Linguistics and Literature, 29], Crossref logo
Soler Molina, Abel
2021.  In La «cavalleria umanistica» italiana / The Italian “Humanistic Chivalry” [IVITRA Research in Linguistics and Literature, 29], Crossref logo

This list is based on CrossRef data as of 17 january 2022. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.

Subjects & Metadata

Linguistics

Romance linguistics

Literature & Literary Studies

Romance literature & literary studies
BIC Subject: DSBB – Literary studies: classical, early & medieval
BISAC Subject: LIT004130 – LITERARY CRITICISM / European / General
ONIX Metadata
ONIX 2.1
ONIX 3.0
U.S. Library of Congress Control Number:  2012033835 | Marc record